Być właścicielem mieszkania i gruntu

Ważne informacje dla osób, którzy zamieszkują w brzeskich blokach

 

Zgodnie z prawem rzymskim, pełna własność mieszkania, to także własność gruntu, na którym budynek jest usytuowany. Tak więc członkowie spółdzielni dysponujący mieszkaniem o charakterze własnościowo – spółdzielczym nie są właścicielami  mieszkania.  W chwili obecnej, większość bloków w Brzesku posadowiona jest na terenach, które są w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Ogrodowej. W związku z tym,  Spółdzielnia Mieszkaniowa odprowadza do Gminy od tych gruntów opłatę za wieczyste użytkowanie. Gdyby teren był własnością tej Spółdzielni, albo własnością mieszkańców, to nie trzeba byłoby ponosić kosztów opłaty za wieczyste użytkowanie, a to skutkowałoby tańszymi czynszami lub większą ilością remontów budynków, a w konsekwencji  wyższym standardem mieszkań.

Opłata za wieczyste użytkowanie, jaką w roku bieżącym płaci wspomniana Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku, wzrosła aż o 113% w stosunku do roku poprzedniego. Wynosi ona obecnie 85 tysięcy złotych. Ten wzrost kosztów, oczywiście pokrywa każdy członek spółdzielni, nie mający prawa własności mieszkania i gruntu, wszak Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wirtualnych pieniędzy.

Co więcej należy się spodziewać, że opłata za wieczyste użytkowanie będzie z roku na rok coraz wyższa, bo ceny nieruchomości wzrastają.

Skoro zamieszkiwanie w bloku, w którym mieszkańcy nie wykupili gruntu jest droższe, to trzeba z tego wyciągnąć właściwe wnioski i nie odwlekać z podjęciem decyzji o wykupie pełnej własności.

Już w lutym 2004 r. jako radna Rady Miejskiej z ramienia Ligi Polskich Rodzin w Brzesku złożyłam projekt uchwały, który spotkał się z akceptacją i w dniu 31 marca 2004 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę o bonifikacie 90% na sprzedaż gruntu pod budynkami wielorodzinnymi. Oznacza to, że faktyczny koszt wykupu gruntu wynosi 10 % wartości wyliczonej od sprzedaży gruntu przypisanego do danego mieszkania. Istnieje więc możliwość wykupu przypadającego na dane mieszkanie blokowe, ułamka gruntu z bonifikatą aż 90% . Oczywiście w imieniu mieszkańców działkę przypisaną do danego bloku wykupuje najpierw od Gminy Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jeśli zostanie dokonana taka transakcja, to wówczas ci co tego dokonali unikną co rocznych kosztów drożejącej drastycznie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Należy mieć bowiem na uwadze, że ceny nieruchomości w ostatnich latach szybko rosną . Dotyczy to zarówno cen mieszkań, jak i gruntów. Oznacza to, że jeśli mieszkańcy bloków zwlekają z decyzją pełnego uwłaszczenia się, to na tym tracą finansowo.

Warto wiedzieć  że fundusz remontowy jest przypisany do danego bloku. Niektóre bloki z tytułu wysokich nakładów na remonty są  pozadłużane, czyli na remont danego budynku nie starczyło środków zgromadzonych na tym funduszu, pomniejszonych o opłatę za wieczyste użytkowanie.  

Chociaż  dzisiaj jeszcze Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku  funkcjonuje w miarę dobrze, to nie wykluczone jest wystąpienie   sytuacji ekonomicznej gorszej , co może się zdarzyć  z powodu  wzrastającego  zadłużenia , wzrostu opłaty za wieczyste użytkowanie , dużej ilości osób nie płacących czynszu,  czy postępującego zubożenia społeczeństwa . W takiej sytuacji nietrudno wyobrazić sobie plajtę spółdzielni.

Chociaż dzisiaj niewielu dopuszcza do siebie myśl, że blok, w którym mieszka może wykupić  ktoś prywatnie i narzucić wyższą wysokość czynszu, to jednak taka sytuacja w warunkach niekorzystnych, wyżej opisanych, nie jest nieprawdopodobna.

Lepiej więc dzisiaj rozważyć, jak w sposób zagwarantowany prawem zabezpieczyć swoją i bliskich przyszłość mieszkaniową.

Obecnie w Brzesku, już w 7 – miu blokach nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności. Taka sytuacja wystąpiła na ul. Ogrodowa, Browarna , Kościuszki, Bohaterów Westerplatte i ul. Wojska Polskiego. Dotychczas, od czasu wdrożenia uchwały RM o bonifikacie tylko 8 działek Spółdzielnia Mieszkaniowa wykupiła od Gminy Brzesko. Wykup ten stworzył warunki do dalszych procedur uwłaszczeniowych dla mieszkańców i umożliwił założenie własnych hipotek przez mieszkańców tych bloków. Jak dowiedziałam się, koszt, jaki ponosił mieszkaniec bloku za partycypację w wykupie przez Spółdzielnię Mieszkaniową przynależnego gruntu do mieszkania o pow. 48 m kw. wynosił w styczniu br. na ul. Browarna ok. 102 zł.

I jeszcze bardzo ważna informacja dla osób, którzy zamieszkują w brzeskich blokach. Otóż uchwała nr XVIII/114/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy nabywaniu na własność  przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Brzesku nieruchomości oddanych  w użytkowanie wieczyste precyzuje w paragrafie 3 i 4 następujący zapis:

Bonifikata (...) przysługuje Spółdzielni pod warunkiem, że przekaże uprawnionym osobom prawo odrębnej własności lokali wraz ze współwłasnością ( własnością) nieruchomości gruntowych wyodrębnionym geodezyjnie związanych z budynkami, w których ustanawia się to prawo.(...)

Spółdzielnia uzyskuje bonifikatę tylko pod warunkiem, iż zobowiąże się w umowie kupna - sprzedaży do udzielenia bonifikaty w takiej samej wysokości uprawnionym osobom fizycznym do nabycia prawa współwłasności ( własności) nieruchomości gruntowej związanej z prawem  odrębnej własności lokali spółdzielczych. 

Podsumujmy, członkowie spółdzielni mogą stać się właścicielami prywatnymi, czyli mogą uzyskać pełny tytuł prawny do mieszkania. Pełność tego tytułu  prawnego wynika stąd, iż znowelizowana Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych przewiduje nie tylko uzyskanie przez członka prawa odrębnej własności, lecz również możliwość uzyskania wraz z tym prawem współwłasności ziemi, na której stoi blok mieszkalny. Nie  ma co zwlekać z podjęciem wykupu gruntu, bo na tym się traci finansowo, a budynek wielorodzinny będzie miał mniej remontów, z uwagi na konieczność ponoszenia drastycznie wzrastającej opłaty za wieczyste użytkowanie. 

Tylko pełne prawo własności tj. własność mieszkania i gruntu zapewnić może stabilną przyszłość mieszkaniową. Pełna własność oznacza  także dziedziczenie mieszkania i gruntu oraz możliwość obrotu mieszkaniem na rynku kapitałowym /sprzedaż, zastaw pod kredyty itp./

Należy zadbać o swoją przyszłość i tańsze zamieszkiwanie. W tym celu należy skontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową i złożyć  odpowiedni wniosek. Jak wynika z pisma Urzędu Miejskiego w Brzesku z dnia 2 sierpnia b.r. będącego odpowiedzią na moją interpelację, złożoną na sesji RM,  obecnie nie ma żadnych wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej oczekujących na realizację  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Widać więc, że tylko członek spółdzielni może suwerennie zadbać o siebie, a nabycie prawa własności ma być aktem świadomej, przemyślanej i wolnej decyzji, gdyż tylko uprawniony członek jest podmiotem decyzji uwłaszczeniowej. Nie powinien więc liczyć na to, że któraś instytucja, będzie go do tego przekonywać i nawoływać . Nie będzie, bo jej to nie pod drodze z różnych względów, nierzadko także i z ekonomicznych pobudek.

Poniżej (patrz załącznik) opracowałam własny formularz wniosku do Spółdzielni Mieszkaniowej, który może stanowić pomoc ułatwiającą napisanie stosownego pisma. Zaś złożenie wniosku przez uprawnionego rozpoczyna proces przygotowywania ze strony spółdzielni, prowadzący do uwłaszczenia osoby uprawnionej, do czego zobowiązana jest spółdzielnia. 

Już samo złożenie wniosku o uwłaszczenie zmniejsza ryzyko ekonomiczne związane z ewentualnością ponoszenia przez członka spółdzielni fatalnych konsekwencji upadku lub likwidacji spółdzielni. Uzyskanie zaś prawa własnościowego do lokalu wyłącza to mieszkanie z masy upadłościowej z mocy samego prawa. Najważniejsza konsekwencja ekonomiczna uwłaszczenia mieszkaniami i gruntem to włączenie kapitału jakim jest ta nieruchomość do pełnego obrotu gospodarczego. Konsekwencją psychologiczną realizacji złożonego wniosku  uwłaszczeniowego jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dające poczucie większej gwarancji dla stabilności  małżeństwa i rodziny. Posiadanie pełnej własności mieszkania wraz z własnością ziemi daje początek "zakorzenienia "  w środowisku  lokalnym, co przy dzisiejszej migracji i wyjazdach z Polski stanowi podstawowy warunek powrotu licznie opuszczających nasz kraj a  wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy członków polskich rodzin.

Janina Drużkowska – Cader

Radna RM w Brzesku

   
 Załącznik 

 

 

............................................................                                          ........................................

Nazwisko i imię członka Spółdzielni, któremu                                                 Miejscowość,   data

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu mieszkalnego.

 

......................................................                  

adres do korespondencji

 

......................................................                               

telefon                                                                                              

   

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 w Brzesku

 

 

 ..............................................................................

 adres  Zarządu Spółdzielni

    

WNIOSEK

 

          Jako uprawniony  członek spółdzielni  mający spółdzielcze prawo  własnościowe do lokalu mieszkalnego w .....................................przy ul. ...................... nr budynku.............................. nr mieszkania........ , żądam zawarcia ze mną przez Spółdzielnie umowy notarialnej , której treścią będzie przeniesienie przez spółdzielnię na mnie prawa własności tego lokalu i współwłasności w gruncie przynależnego do tego mieszkania.  Wnioskuję także, aby moje prawo własności było związane z prawem własności do nieruchomości obejmującej budynek i prawo własności pomieszczeń przynależnych do tego lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanej z własnością mieszkania i współwłasnością w gruncie .

 

  Jednocześnie oświadczam , że wyrażam zgodę na poniesienie części  kosztów , tj.,  związanych  z przekształceniem prawa wieczystego we własność działki przynależnej do wskazanego we wniosku  budynku , przy zastosowaniu 90 % bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2004 r.  Wysokość kosztów w jakich będę partycypować przy nabyciu gruntu będzie kwotą, jaka przypada na powierzchnię  mieszkania, w odniesieniu do całkowitej powierzchni mieszkań w tym budynku.

 

Proszę o poinformowanie mnie jaką powinienem wpłacić kwotę , proszę podać jej uzasadnienie oraz konto Spółdzielni.  Czy powinienem /powinnam/ dokonać innych wpłat i jakie inne czynności powinienem/ powinnam / jeszcze dopełnić , aby mój wniosek był poprawnie zrealizowany? 

 

 W związku z tym proszę o przygotowanie projektu uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącej mojego wniosku i powiadomienie mnie o nim. 

 

 

.................................................

czytelny podpis członka Sp - ni