2005-05-17

BORZĘCIN. Trzynastego maja w piątek - Szeregowiec Nabial

Jak już wczoraj informowaliśmy, podczas ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin z funkcji przewodniczącego został odwołany Józef Nabiał stając się automatycznie szeregowym radnym. Posiedzenie miało miejsce 13 maja w piątek. Trudno tutaj jednak mówić o pechu, skoro wniosek o odwołanie złożyła grupa 8 radnych.

Odwołany Józef Nabiał

Wniosek o odwołanie Nabiała padł tuż po otwarciu sesji. Głosowanie nad odwołaniem poprzedzone zostało uzasadnieniem złożonym przez radnego Czesława Małka, który zarzucił przewodniczącemu błędy proceduralne, brak obiektywizmu, dopuszczanie do niepotrzebnych dyskusji. Nawiązał też do wyroku NSA w sprawie bezzasadnego nieudzielenia wójtowi absolutorium za 2003 rok. Stwierdził, że Nabiał, jako jeden z liderów Klubu Radnych Razem, doprowadził do kompromitującej gminę sytuacji. Wspomniał też o klubowych inicjatywach przewodniczącego, które pozbawiły gminę szans na pozyskanie znaczących środków z zewnątrz na oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, co doprowadziło do zahamowania rozwoju gminy.

Radny Małek uzasadnia wniosek 8 radnych RG Borzęcin.

- W Radzie Gminy nie może być miejsca na polityczne gierki i przedkładanie osobistych niechęci nad obowiązek uczciwej pracy, do której zobowiązuje mandat. To, że wójt był niewygodny dla przewodniczącego Nabiała, kojarzonego wraz z klubem RAZEM z SLD, nie powinno być powodem bezprawnych działań i utrudniania wójtowi pracy czy pozyskiwania środków z zewnątrz - komentuje dla "Dziennika Polskiego" radny Czesław Małek - Bez względu na poglądy i wzajemne relacje radni powinni skupiać się wokół wspólnych działań, bo tego wymagają od nas wyborcy i przysięga, którą składaliśmy rozpoczynając pracę w radzie. Dwa lata sporów i przepychanek nikomu nie służą. Wierzę, że po przeprowadzonych zmianach, pracując zgodnie, nadrobimy ten czas realizując cele społeczne i obietnice wyborcze.

W tajnym głosowaniu wzięło udział 13 radnych - 8 głosowało za odwołaniem, 5 było temu przeciwnych. Po głosowaniu dalsze prowadzenie sesji powierzono wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Urbasiowi. To on właśnie uważany jest za jednego z najpoważniejszych kandydatów na wakujące stanowisko przewodniczącego. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się podczas najbliższej sesji.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy wcześniej z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej odwołany został Józef Latocha (również Klub Radnych Razem), od którego opinii zaczęło się całe zamieszanie wokół absolutorium za 2003 rok. Obecnie przewodniczącym tej komisji jest Tomasz Żurek.

Dwa absolutoria

Tym razem głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi przebiegało w znacznie spokojniejszej atmosferze, niż rok wcześniej. Absolutorium zostało udzielone przy 9 głosach "za" i 4 wstrzymujących się. Nikt nie głosował "przeciw".

Wykonanie budżetu gminy Borzęcin za 2004 rok po stronie dochodów wynosi 98,3 procent, po stronie wydatków - 95,7 procent. Wydatki zamknęły się kwotą blisko 13 mln zł, z czego prawie 50 procent pochłonęła oświata, 16 procent drogownictwo, 12,6 procent administracja, 9 procent pomoc społeczna, 3 procent kultura. Wydatki majątkowe stanowiły 2,79 mln zł (22 procent wartości budżetu).

Do ważniejszych inwestycji zrealizowanych w minionym roku należą: budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Przyborowie, budynku wielofunkcyjnego w Bielczy, domu wiejskiego w Warysiu, zwodociągowanie Jagniówki i wykonanie projektów zwodociągowania pozostałych miejscowości. Opracowana została koncepcja zbiorczej oczyszczalni ścieków dla całej gminy. Blisko 10 kilometrów dróg zyskało nową nawierzchnię bitumiczną, zmodernizowano też drogi dojazdowe do pól.

- Rok 2004 w gminie Borzęcin zaliczyć należy do udanych - mówi wójt Janusz Kwaśniak - Zrealizowano szereg ważnych i istotnych dla mieszkańców inwestycji, w znacznej części pozyskując środki na ich realizację z zewnątrz, w tym z samego tylko SAPARDU na cztery zadania. Najważniejsze jest jednak to, że uzyskano spójność działania na linii Rada Gminy - wójt i skończyło się szkodzące gminie politykierstwo Klubu RAZEM, co dobrze rokuje dla rozwoju gminy w roku bieżącym i przyszłym.


Pracownicy Urzędu Gminy Borzęcin złożyli gratulacje Wójtowi z otrzymanego absolutorium.

Ciekawostką jest na pewno fakt, że jest to już drugie w tym roku absolutorium udzielone wójtowi gminy Borzęcin. Miesiąc temu radni głosowali nad absolutorium za 2003 rok. Było to możliwe po zapadnięciu wyroku w NSA w Krakowie, który podobnie jak RIO uznał, że nie było powodów, aby wójt Borzęcina tego absolutorium nie otrzymał.

Zofia Starz(Dziennik Polski)

2005-05-16

BORZĘCIN. Miało być tylko absolutorium, skończyło się na odwołaniu - Rada bez przewodniczącego

Zgoła nieoczekiwanie rozpoczęła i zakończyła się sesja Rady Gminy Borzęcin, podczas której głównym punktem porządku obrad miała być uchwała dotycząca absolutorium dla wójta. Odwołany został przewodniczący rady Józef Nabiał, chociaż w programie takiego punktu początkowo nie było.

         Absolutorium udzielono Januszowi Kwaśniakowi bez głosu sprzeciwu. Na 13 radnych 9 głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu. Dyskusję nad absolutorium zdominowała jednak sprawa odwołania Józefa Nabiała z funkcji przewodniczącego rady.

Początkowo takiego punktu w porządku obrad nie było. Wprowadzony został w ostatniej chwili na wniosek ośmiorga radnych. Jak łatwo było przewidzieć (wynik był przesądzony) cała ósemka radnych podczas głosowania zgodnie podniosła ręce, popierając złożony przez siebie wniosek. Piątka radnych z Klubu Razem była przeciwna takiemu wnioskowi. Nowy przewodniczący rady zostanie wybrany podczas następnej sesji.

Szerzej o sprawie odwołania Nabiała napiszemy w wydaniu jutrzejszym. Zarzuty, jakie postawili radni składający wniosek, to pokrótce: błędy w prowadzeniu sesji, brak obiektywizmu, zaprzepaszczenie przez Klub Radnych Razem (Józef Nabiał jest członkiem tego klubu) wielu szans pozyskania środków z zewnątrz na planowane inwestycje oraz zamieszanie wokół nieudzielania wójtowi absolutorium za 2003 rok (decyzji zakwestionowanej później przez RIO).      

(ZS) Dziennik Polski