P R O T O K Ó Ł  NR XXI/2004

 

z obrad  nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytych w dniu

 11  czerwca   2004  roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku,

 ul. Głowackiego 51

 

Obradom sesji przewodniczył  radny Lech Pikuła Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W obradach sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 20 radnych

Radna / radny

1.Brzeska – Lebiecka Agata

2.Drużkowska – Cader Janina

3.Dudziński Krzysztof

4.Grodny Zdzisław

5.Kądziołka – Kukurowska Anna

6.Klimek Leszek

7.Kubas Józef

8.Kucia Maria

9.Kusiak Jan

10.Knaga Edward

11.Kramer Jadwiga

12.Mastalerz Zbigniew

13.Milewski Stanisław

14.Ojczyk Krzysztof         

15.Pasierb Tadeusz

16.Pikuła Lech  - Przewodniczący Rady Miejskiej

17.Sproski Kazimierz

18.Stachowicz Barbara

19.Turlej Stanisław

20.Warzecha Apolonia 

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni :

1.Pan Marian Czarnik

 

Ponadto udział w sesji wzięli :

1.Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał

2.Pan Zastępca Burmistrza Bogdan Dobranowski

3.Pan Zastępca Burmistrza Krzysztof Bigaj

4.Pan Sekretarz Gminy Bogusław Babicz

5.Pani Skarbnik Gminy Wanda Prus

6.Pani Radca Prawny Urzędu Miejskiego Stanisława

7. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

 

 

Ad  1.

          Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Pikuła otworzył obrady XXI nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał wszystkich zebranych na sali obrad radnych,  Panów Burmistrzów , Panią Skarbnik, Pana Sekretarza i  gości zaproszonych   stwierdzając, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad 2

       Uchwalenia porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Projekt porządku obrad wraz z materiałami został radnym doręczony, zapytał czy wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję ?  Uwag radni nie zgłosili.

Następnie przedstawił projekt porządku obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Zwrócił się z pytaniem czy do tak przedstawionego  porządku obrad są uwagi radnych ? Uwag radni nie zgłosili.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Pikuła poddał pod głosowanie projekt porządku obrad XXI nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Brzesku, który został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ programu rozwoju lokalnego Gminy Brzesko

2/ wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji oceniającej pracowników

    mianowanych

4.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na te interpelacje i

     zapytania.

5.Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i odpowiedzi na te  zapytania.

6.Wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, nie wpłynęły uwagi na piśmie do protokołu przed sesją , a więc wnosi o przyjęcie protokołu.

 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Brzesku przyjęty został 15 głosów za, wstrzymujących się od głosu 1.

 

Ad 3

Podjęcie uchwał w sprawach :

Projekt uchwały w sprawie programu rozwoju lokalnego Gminy Brzesko

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na lata 2004 – 2013. Poinformował, że dzisiejsza sesja Rady Miejskiej zwołana została w trybie pilnym w związku z obowiązkiem przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na lata 2004-2013 .  Przedmiotowy plan  wraz z wnioskami o dofinansowanie z funduszy strukturalnych ma być złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Wiadomość o tym, że plan rozwoju lokalnego ma być załącznikiem do niektórych wniosków dotarła bardzo późno i wszyscy na naradzie tydzień temu  w Urzędzie Marszałkowskim tą sprawą byli zaskoczeni. W związku z tym ,że ta decyzja o uchwaleniu przez Rady Gmin takiego planu lokalnego została podjęta przez ministerstwo tak późno ,dlatego  informuje, że ten  plan został przygotowany w bardzo szybkim trybie, przy dużym nakładzie pracy pracowników Urzędu Miejskiego. Ma on jeszcze wiele niedoskonałości, które są w trakcie ciągłego poprawiania. Plan rozwoju lokalnego  wraz z wnioskami w najbliższy poniedziałek ma być dostarczony w Urzędzie Marszałkowskim. Plan rozwoju lokalnego nie jest prawem miejscowym. To jest jakiś wyznacznik pewnych działań Rady Miejskiej , Gminy Brzesko na najbliższe i przyszłe lata. Ten plan może ulegać ciągłej aktualizacji , korekcie , modyfikacji itp. Plan na pewno jeszcze raz zostanie zmodyfikowany w związku z przyjęciem budżetu na rok następny. Praca nad tym planem będzie napewno trwała w komisjach . Dlatego apeluje do radnych ,aby w tym szybkim trybie przyjąć przedstawiony plan , aby stał się załącznikiem do wniosków strukturalnych , które są składane w Urzędzie Marszałkowskim.

W dyskusji głos zabrali:

Radna Janina Drużkowska-Cader poinformowała, że rozumie wszystkie przesłanki jakie tutaj Pan Burmistrz przedstawił. Niemniej jednak pragnie zwrócić uwagę na następujące kwestie. Przy opracowaniu tegoż planu wzięto pod uwagę niektóre dokumenty opracowane przez Urząd Miejski, czy też poprzez inne agendy a mianowicie : koncepcja strategii społeczno- gospodarczej rozwoju gminy Brzesko, wieloletni plan inwestycyjny, studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów gminy Brzesko, a także raport o stanie gospodarki lokalnej i rynku pracy w powiecie brzeskim, dane statystki regionalnej WUS w Tarnowie, publikacje Urzędu Miejskiego, ekspertyzy przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Brzesku itd. W związku z tym bardzo zaniepokoiło to, że dwa podstawowe dokumenty jakie zostały opracowane w ostatniej kadencji - Raport o stanie rodziny jak również Strategia Polityki Prorodzinnej nie znalazła się w podstawie opracowania tegoż planu rozwoju lokalnego gminy Brzesko. Wydaje się, że są to na tyle ważne dokumenty, jak również szczegółowo i szeroko opracowane w różnych dziedzinach dotyczących  mieszkalnictwa, patologii, oświaty, sportu, rekreacji i wiele innych spraw związanych z infrastrukturą rodzin ,jak również ochrona środowiska. Dlatego te dwa ważne dokumenty powinny być brane pod uwagę przy opracowaniu dokumentu jakim jest plan rozwoju gminy Brzesko. W związku z tym prosi aby wprowadzić aneksem poprawkę do przedłożonego programu rozwoju lokalnego.

 

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał  w nawiązaniu do wystąpienia Pani radnej Cader informuje, że te dwa opracowania, które kosztowały dużo pracy napewno znajdą się przy opracowaniu tego dokumentu i hasłowo te dwa dokumenty można dopisać.

 

Radny Józef Kubas  w nawiązaniu do przedstawionego materiału odnośnie rozwoju lokalnego gminy Brzesko informuje, że zwrócił uwagę na osoby pozostające bez pracy. Dokument podaje, że w ewidencji bezrobotnych w powiecie brzeskim pozostaje w ciągu 12 miesięcy 15, 1 % . Brak w tym dokumencie danych na temat co zrobić, żeby to bezrobocie obniżyć . Jest to problem przecież zasadniczy i nikt z tego problemu gminy nie wyzwoli. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość to informuje, że dokument podaje parę  zakładów pracy, które funkcjonują w Brzesku, ale one od dawien dawna prawie funkcjonują. W związku z tym brak jest danych czy proponuje się ewentualnie zostawienie jakieś terenów pod przyszłe budownictwo przemysłowe ? Apeluje aby takie miejsca pod budownictwo przemysłowe znaleźć.

 

Pan Burmistrz Jan Musiał poinformował, że wracając do wypowiedzi radnych napewno zgłoszone kwestie będą brane pod uwagę. Co do kwestii zgłoszonej przez Pana radnego Kubasa to informuje, że jest w planach - założone tworzenia parku przemysłowego, który mógłby być jakąś perspektywą tworzenia nowych miejsc pracy jeśli chodzi o zagospodarowanie go. Informuje, że w Brzesku istnieją dwa dobre miejsca pod potencjalne inwestycje przemysłowe i usługowo handlowe oraz rzemiosło. Tereny to Pomianowski Stok oraz tereny gdzie miał powstać nowy Browar Okocim.

 

Radny Krzysztof Dudziński  uważa, że dyskusja dzisiaj na ten temat nie ma  sensu. Dokument w sprawie planu rozwoju miał tylko na klubie natomiast nie zna w ogóle treści całego dokumentu , w związku z czym informuje, że wstrzyma się od głosu.  Wchodząc w merytoryczne sprawy tego programu jest tzw. opis metody opracowania dokumentu - diagnoza stanu, dyskusja na temat głównych problemów gminy oraz sposobów ich rozwiązania, zarys strategii- gdzie umieszczony jest zapis "materiał ten był przedmiotem dyskusji w trakcie roboczego spotkania z burmistrzem, zastępcami burmistrzów, skarbnikiem gminy, sekretarzem gminy oraz przewodniczącym rady miejskiej" Informuje, że skoro była taka dyskusja to powinny być również i wnioski z tej dyskusji.

 

Radna Anna Kądziołka-Kukurowska  nawiązując do przedstawionego programu rozwoju lokalnego gminy Brzesko w dziale turystyka zwraca się z prośbą aby tutaj nadać szczególne znaczenie miejscowości Szczepanów.

 

Radna Jadwiga Kramer nawiązując do przedstawionej tabeli-zadania zaplanowane do realizacji na obszarze gminy Brzesko w perspektywie średniookresowej - zapytuje czy kolejność zapisanych  zadań jest przypadkowa czy wiążąca ? Bo jeśli w sposób wiążący to absolutnie nie może zaakceptować pod pozycją 28 budowy sortowni odpadów komunalnych gdzie wcześniej są innego typu zadania jak np. odtworzenie średniowiecznego grodziska w Jadownikach. Prosi aby jasno oświadczono, że zapis tych zadań jest w kolejności przypadkowej a nie wiążącej, że będzie potem możliwość dyskutowania i wnoszenia uwag i za ogólną akceptacją przesuwania tych zdań w czasie.

 

Pan przewodniczący rady miejskiej Lech Pikuła wyjaśnił Pani radnej, że ten plan nie jest sztywny i on musi być ciągle aktualizowany a realizacja inwestycji będzie zależała od tego jakie gmina pozyska środki z zewnątrz.

 

Radny Edward Knaga zauważył, że wiele inwestycji z północno zachodniej części osiedla z roku 2002 nie weszło. Łącznie z całą strukturą dróg w przypadku gdzie będzie zjazd z autostrady. Dlatego zapytał czy będzie możliwa i w jakim czasie korekta tego dokumentu w Urzędzie Marszałkowskim ?

 

Pan Burmistrz Jan Musiał odpowiadając pani radnej Kramer wyjaśnił, że absolutnie kolejność tych zadań jest w pewnym stopniu przypadkowa. Prosi aby absolutnie się tym nie kierować, że jest to w jakiejś hierarchii ważności czy jest to jakimiś priorytetami ustawiona ta tabela. Są to wszystkie zadania, które mają pewne uwarunkowania ,jeśli chodzi o realizację. Jeśli chodzi o pytanie Pana radnego Knagi to informuje, że w poniedziałek mamy złożyć u marszałka dokument przyjęty przez Radę , taki jest obowiązek ale na pewno możliwa będzie korekta czy  podmiana tego dokumentu.

 

Radny Zdzisław Grodny poinformował, że ten plan ma odniesienie do wieloletniego programu inwestycyjnego. Niemniej jednak wnosi uwagę do tabeli - zadania zaplanowane do realizacji w pozycji 24 - droga 768 partycypacja w kosztach budowy.  W związku z tym pyta czy gmina będzie dalej uczestniczyć w kosztach budowy tej drogi ?

 

Następnie Pan  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb przedstawił projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na lata 2004 - 2013, który został przyjęty 17 głosów za, przeciw 0, 3 wstrzymujących się od głosu jak niżej :

Uchwała Nr XXI/134/2004

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 11  czerwca  2004  roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzesko na lata 2004 – 2013 / uchwala stanowi załącznik do protokołu/

 

- Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji oceniającej pracowników mianowanych

 

Pan Sekretarz Gminy Bogusław Babicz omówił projekt uchwały

Następuje zgłaszanie kandydatur do komisji oceniającej pracowników mianowanych :

Radny Jan Kusiak w imieniu Klubu większościowego zgłasza dwie kandydatury Panią radną Marię Kucia i Pana  radnego Stanisława Milewskiego.

 

Radny Krzysztof Ojczyk w imieniu Klubu mniejszościowego zgłasza Pana radnego Krzysztofa Dudzińskiego.

 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do komisji oceniającej pracowników mianowanych wyrazili zgodę na prace w komisji.

 

Następuje głosowanie zgłoszonych kandydatów :

Pani Maria Kucia

Pan Stanisław Milewski

Pan Krzysztof Dudziński

Za przyjęciem w/w kandydatów głosowano 18 głosów za, przeciw 0, 1 wstrzymujący się od głosu

 

Następnie Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Milewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji oceniającej pracowników mianowanych, który został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

 

Uchwała Nr XXI/135/2004

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia  11  czerwca  2004  roku

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji oceniającej pracowników mianowanych / uchwała stanowi załącznik do protokołu/

 

Ad 4

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na te interpelacje i zapytania

Radna Barbara Stachowicz zwróciła się z pytaniem czy BUS-y zatrzymujące się na przystankach MPK mają odpowiednie  zezwolenie na postój w określonym czasie ? Zaznaczyła również problem zaśmieconych i nie wysprzątanych przystanków.

 

Radny Krzysztof Dudziński zwrócił się z pytaniem jak przebiegają prace na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o zagospodarowanie pałacu Goetza  ? Czy będzie jeszcze dyskusja lub spotkanie robocze w sprawie szczegółowych zasad utworzenia w pałacu szkoły. Jak wygląda sprawa zatrudnienia audytora w Urzędzie Miejskim ?

 

Radny Krzysztof Ojczyk poruszył następujące kwestie :

1/ mieszkańcy ul. Krótkiej i Krętej poprosili aby zwrócić uwagę Policji , ponieważ codziennie przy rzece Uszwicy odbywają się spotkania osób spożywających alkohol.

2/ 4 czerwca br. upływają dwie kadencje rad nadzorczych dwóch spółek tj. MPK i RPWiK. Prosi aby podać nowy skład tych spółek , jeśli zostały już powołane ,a jeśli nie zostały powołane to kogo Pan burmistrz ewentualnie zamierza delegować do tych spółek . Prosi aby Pan burmistrz do tych spółek delegował fachowców , posiadających kwalifikacje i znających zagadnienia , a nie z tzw. klucza.

 

Radny Józef Kubas w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Dudzińskiego odnośnie zagospodarowania pałacu Goetza oraz dwóch stanowisk - radnych i państwa Gołębiewskich informuje, że z różnych  informacji wynika, że lansowane jest to stanowisko drugie czyli państwa Gołębiewskich. Generalnie społeczeństwo na stronie internetowej na 299 internautów 65 % opowiada się, żeby gmina przejęła pałac Goetza, 35 % żeby po prostu oddać w obce ręce. Jest za tym aby taka dyskusja na temat zagospodarowania pałacu Goetza się odbyła, ponieważ wydaje się, że gro urzędników tak miejskich jak i powiatowych jest całkowicie zadowolonych - niech państwo Gołębiewscy przejmują pałac.

 

Radny Zdzisław Grodny ponawia interpelacje w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa  ruchu drogowego na ulicy Głowackiego i Bernackiego , ponieważ do tej pory nie usunięto tych wyboi, które są tam bardzo poważne, przy skręcie w lewo jadąc od stacji CPN na ul. Bernackiego.

 

Radna Anna Kądziołka-Kukurowska wnosi aby przeprowadzić referendum na terenie naszej gminy i powiatu w sprawie zespołu pałacowo-parkowego . Uważa osobiście, że pałac winien pozostać w polskich rękach. Park powinien służyć wszystkim mieszkańcom Brzeska i nie tylko. Cały ten obiekt i ta przepiękna ziemia na południu naszej gminy jak i powiatu winna być w naszych rękach.

 

Radna Janina Drużkowska - Cader zabierając głos zwróciła się z prośbą ,aby tutaj zwyciężyło to myślenie narodowe, jeśli chodzi o pozostawienie zespołu parkowo-pałacowego. Zaznaczyła, że w ostatnich latach tych w dużej mierze  nieudanych transformacji, dzikiej i szybkiej prywatyzacji było ,a bilans na dzisiaj jest taki , że większość zakładów już jest w rękach obcego kapitału. Dużo ziemi jest już wyprzedane. Są również duże straty jeśli chodzi o sprzedaż polskiego hutnictwa. Zakusy na kolej , energetykę i na polskie lasy. Dlatego wydaje się, że skoro my o tym wszystkim wiemy , jaki jest stan majątku polski dzisiaj w stosunku do majątku jeszcze w roku 1989 to naprawdę wszystkie rady polskie, rady samorządów terytorialnych , nasz parlament musi się odrodzić. Wszyscy musimy zmienić myślenie na myślenie narodowe , które opiera się o własność. Podstawą tej naszej własności samorządowej jest zespół parkowo-pałacowy. Rozumie, że często zwycięża takie myślenie konsumpcyjne ,czy też myślenie wygodne – pozbądźmy się problemu . Niemniej jednak zadaniem samorządu terytorialnego jest dbanie o własność komunalną, o obiekty kultury o rozwój oświaty, o rozwój rekreacji, zaspokajanie potrzeb. Rozumie , że jest to bardzo trudne, ponieważ w tym momencie zderzamy się z pieniędzmi . Ale nie musi to być od razu odrestaurowane w stu procentach. Można to wykorzystywać pewnymi etapami. Ale niech to będzie nasze.

 

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał udzielił odpowiedzi.

Jeśli chodzi o sprzątanie przystanków to bardzo przykro, że ten proceder się pojawia. Wydane zostały pewne zarządzenia odnośnie sprzątania przystanków. Zostały wydane zarządzenie kto i jakie przystanki ma sprzątać. Czeka jeszcze uregulowanie prawne w zakresie gdzie BUS-y muszą partycypować w kosztach utrzymania tych przystanków. Zatrzymywanie się na przystankach również musi być uzgodnione przy organizacji ruchu . Jeśli chodzi o spotkania towarzyskie na ul. Krętej i Krótkiej to informuje Pana radnego, że największe kompetencje w tym przypadku ma Policja . Niemnje jednak   na ten fakt zwróci uwagę  . Wracając do rad nadzorczych w spółkach to informuje, że w tych dwóch spółkach wspomnianych jak MPK i RPWiK są w radach nadzorczy osoby z pełnymi kompetencjami i kwalifikacjami. Nie podziela tych obaw, które dzisiaj zostały zgłoszone. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruch przy ul. Głowackiego i Bernackiego to ten problem został zgłoszony na piśmie do GDDKiA . Przy modernizacji czwórki na pewno to skrzyżowanie zostanie poprawione pod względem bezpieczeństwa . Jeśli chodzi o zagospodarowanie pałacu Goetza to informuje, że przede wszystkim powiat pracuje nad przygotowaniem dalszym, które było omawiane na spotkaniu dwóch Rad. Odpowiadając panu Dudzińskiemu informuje, że jeśli chodzi o naszą gminę to zostało wydane polecenie wykonania inwentaryzacji naszych posiadłości w tym zespole, które ma gmina Brzesko. Polecono również wykonać wycenę tych terenów aby znać jaki potencjalny wkład gmina Brzesko będzie miała ,gdyby ewentualnie doszło do zawiązania fundacji. Drugi element ,nad którym pracuje powiat, to jest stworzenie statutu wstępnego ewentualnie powołania tej fundacji, która będzie za zgodą nas wszystkich powoływana . Odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego Kubasa informuje, że jest to pewne niezrozumienie tego, co się już wydarzyło. Trzeba zadać sobie pytanie ,czy gmina jak gdyby przejęła te obiekty to będzie w stanie je wyremontować, odnowić, urządzić czy stworzyć program funkcjonowania tego pałacu, za jakie środki itd. Informuje, że to jest wprowadzenie w błąd mieszkańców, że to jest stanowisko państwa Gołębiewskich . Państwo Gołębiewscy  są jednym z podmiotów ewentualnej fundacji, która może się utworzyć. A tych podmiotów tworzącej się fundacji będzie kilka / samorząd miejski, powiatowy , wojewódzki, fundacja Lecha Wałęsy / . Wracając do wypowiedzi Pani radnej odnośnie myślenia narodowego zapytuje  a czy Goetz Okocimski ewangelista był Polakiem ? On przyszedł tutaj i zrobił tyle dobrego dla  Brzeska . Jego zasług nie trzeba powtarzać, są przecież historycznie udokumentowane. On stał się patriotą Polskim, ponieważ tutaj zainwestował, tutaj sprowadził rodzinę i tu wielkich zagrożeń jak historia pokazała utraty tożsamości narodowej dla Brzeska przez to nie było. Nic na tym nie straciliśmy. Wręcz odwrotnie. Nasza kultura i tożsamości dużo na tym zyskała ,przez taką dobrą jego postawę. Zagrożenia oczywiście są, o których ciągle mówimy, że powinnyśmy mieć poczucie własnej wartości, dbać o naszą własność , nie dać się w tej twardej konkurencyjnej walce, jeśli chodzi zwłaszcza o uwarunkowania ekonomiczne spychać na drugi plan. Ale drugie pytanie jest takie ,czy my mamy na tyle kapitału własnego ,aby zrezygnować z inwestora , który mógłby zainwestować w Brzesku np. na gruntach ,gdzie miał powstać nowy Carlsberg Okocim.  Jest to słuszne przedsięwzięci ,ponieważ będą nowe zakłady produkcyjne, nowe miejsca pracy, będą podatki i wiele innych dobrych rzeczy na których Brzesko nie straci, a wręcz zyska.

Jeśli chodzi o audyt to informuje, że został ogłoszony konkurs na audytora, z którym chcieliśmy podpisać umowę zlecenie do końca roku. Na razie nikt się z osób, które mają do tego kompetencje nie zgłosił . Jest na dzień dzisiejszy absolutny deficyt, jeśli chodzi o audytorów. Obecnie jest szkolony jeden z pracowników Urzędu Miejskiego, który posiada predyspozycje i kwalifikacje do tego, aby pełnić obowiązki audytora. Niedługo ten pracownik będzie zdawał egzamin państwowy z audytu. Informuje, że część środków finansowych z tego zadania zostało już decyzją Rady Miejskiej przeniesione na remont sali obrad. Czekamy obecnie na stanowisko Rady Powiatu, który w 50 % partycypuje w kosztach tej części wspólnej.

 

Radna Agata Brzeska-Lebiecka odpowiadając w sprawie zagospodarowania pałacu Goetza zwróciła się z prośbą , aby dla dobra sprawy do momentu ,kiedy jeszcze nic się nie wydarzyło, aby nie wygłaszać tak radykalnych opinii dyskredutujacych pewien pomysł już na wstępie. Generalnie cała koncepcja opiera się na tym , że mamy powołać fundacje. Założycielami tej fundacji mają być przede wszystkim samorządy :  powiatowy, gminny, prowadzone są rozmowy również z Panem marszałkiem województwa, aby przystąpił do tej fundacji. Ale złe siły działające na tym terenie chcą ,aby Pan marszałek mimo wszystko wycofał się  z tego pomysłu. Dlatego apeluje do państwa radnych aby mimo wszystko Pana marszałka przekonywać , że jest to pomysł wart uwagi, żeby się do tego przychylił. W dalszej kolejności do fundatorów będzie należał instytut Lecha Wałęsy i państwo Gołębiewscy, którzy w głównej mierze są autorem tego pomysłu. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest forma fundacji . Jeśli chodzi o fundacje ,to posiada ta fundacja dwa organy – jest to właśnie rada fundatorów i zarząd. Jest kwestia najważniejsza aby w radzie fundatorów te głosy tak rozłożyć , żeby tą przewagę  głosów miały jednak samorządy , a nie osoby spoza tego terenu. Państwo Gołebiewscy po tym spotkaniu roboczym z radnymi powiatowymi i miejskimi byli jeszcze raz  w Brzesku. Był również Pan Piotr Gulczyński. Przyjechała  również Pani Irena Jarocka . Pan Piotr Gulczyński już ostatecznie potwierdził ,że instytut i Pan Prezydent Lech Wałęsa włączają się w tą inicjatywę. Pani Irena Jarocka po obejrzeniu tego pałacu jest również bardzo przekonana do tego projektu i całym swoim autorytetem , wiedzą , ona również prowadzi w stanach zjednoczonych fundacje, gdzie promuje w stanach zjednoczonych polskość ,będzie starała się wspierać ten pomysł i pomagać mu jak tylko będzie mogła. Na dzień dzisiejszy wspólnie z panem sekretarzem z miasta przygotowany został projekt statutu tej fundacji. Projekt statutu został przedłożony radcom prawnym, aby nadali temu statutowi takiego ostatecznego szlifu. Jeśli radcy prawni zaakceptują ten projekt statutu ,to ten projekt zostanie wówczas przedstawiony wszystkim komisjom rady powiatu i rady miejskiej. Wówczas odbędzie się dyskusja nad ostatecznym kształtem. Jest propozycja, aby tego majątku nie przekazywać na własność fundacji, tylko w formie użyczenia majątku. Ważny również będzie w statucie zapis ,co się stanie w razie likwidacji fundacji. Jak ten majątek do poszczególnych osób będzie wracał. Rada ostatecznie podejmie decyzje ,czy do fundacji przystępujemy, czy będziemy do fundacji wnosić jakiś majątek ,jak w tej fundacji będziemy działać. Przy uchwale dotyczącej fundacji załącznikami będą akt założycielski, jak również projekt tego statutu. Czyli o wszystkim na bieżąco będą radni informowani.

 

Radna Janina Drużkowska-Cader w nawiązaniu do wystąpienia Pani radnej Lebieckiej informuje , że skoro radni mówią o innych pomysłach i przedstawiają inne alternatywy to dlatego , że posługują się pewną argumentacją i uzasadniają swój punkt widzenia . Uważa, że każdy radny ma prawo do rzetelnych informacji i nie powinno się tego mieć za złe. Sceptyka z jaką ,niektórzy radni są nastawieniu do projektu utworzenia akademii Goetza wynika z obawy, że pałac przestanie być własnością samorządu terytorialnego. Prosi aby jej dostarczyć w języku polskim program sieci szkół Round Square.

 

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał zwrócił się z pytaniem do pani radnej Cader -  czy należy też do tych osób, które odwodzą Pana marszałka , żeby nie przystąpił do tej fundacji ? Informuje, że w sprawie zagospodarowania pałacu Goetza jest to na razie wstępny projekt. Niemniej jednak wszyscy musimy być ostrożni przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Samorząd lokalny będzie właścicielem  tego zespołu pałacowo-parkowego. Innej alternatywy nie dopuszczamy.

 

Radna Anna Kądziołka - Kukurowska zapytała, dlaczego - skoro Państwo Gołębiewscy czują się Polakami- ofertę dotyczącą zagospodarowania zespołu pałacowo - parkowego przedstawili w języku angielskim ?

 

Radny Krzysztof Dudziński zwrócił się z zapytaniem ,kto zdaniem burmistrza odwodzi Pana marszałka od zaangażowania się w sprawę fundacji na rzecz pałacu Goetza? Oświadcza, że jako Platforma Obywatelska zdecydowanie u Pana marszałka  wywierać nacisk na włączenie się w odbudowę pałacu Goetza.

 

Radna Agata Brzeska - Lebiecka zwracając się do pani radnej Cader wyjaśniła, że uwagi krytyczne , sceptyczne zawsze są mile widziane i nikt tutaj nie ma nic przeciwko nim . Natomiast apel do państwa radnych był o to, aby nie rozprowadzać w społeczeństwie informacji, że pałac przechodzi w obce ręce. Absolutnie nie przechodzi.  Apeluje do państwa radnych ,aby takich informacji wśród społeczności nie szerzyć. Absolutnie nie mamy wcale takiego zamiaru i o to do państwa apeluje, żeby taka informacja na starcie nie szła, że to jest pozbycie się jakiegokolwiek majątku.

 

Radny Józef Kubas zwrócił się z propozycją, aby dokładnie przejrzeć strony internetowe Urzędu Miejskiego i wycofać informacje nierzetelne, odnośnie utworzenia w pałacu szkoły wyższej .

 

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał ustosunkowując się do wypowiedzi radnych poinformował, że z informacji jakie posiada wynika, że do grona osób, które odwodzą marszałka od zamiaru przystąpienia do fundacji należą te same osoby, które były przeciwne budowie drogi Nr 768.

Ad 5

Zapytania  przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i odpowiedzi na te zapytania

Pan Adam Kwaśniak Przewodniczący Osiedla Stare Miasto

Zwrócił się z następującymi pytaniami  - będąc członkiem komisji ds. zespołu pałacowo – parkowego miał taki pomysł ,żeby rada miejska przejęła pałac od powiatu, gdyż uważa, że jest zagrożenie, ponieważ kiedyś powiat brzeski może przestać istnieć. Dlatego pyta czy w pracy nad statutem fundacji jest taki zapis, że jeśli fundacja po kilku latach zostanie rozwiązana to do kogo ten pałac wróci.

Czy państwo Gołębiowscy wnoszą jakiś wkład pieniężny . Będąc na spotkaniu z państwem Gołebiewskich dostał odpowiedź, że biorą pod uwagę  budowę nowej szkoły i dlatego pyta – to po co im ten budynek i park skoro mają zamiar budować nową szkołę?

 

Pan Józef Gładki sołtys wsi Wokowice poinformował, że na terenie wsi Wokowice są rozległe tereny, którye można by było wykorzystać do lokalizacji jakiś zakładów. Są to tereny o dobrej infrastrukturze. Poinformował, że pobocza wokół dróg są zarośnięte i dlatego prosi, aby odpowiednie służby pana burmistrza zajęły się tym problemem.

 

Pani Maria Kądziołka Przewodnicząca Zarządu  Kościuszki - Ogrodowa poruszyła następujące kwestie :

1/ dotyczy  wniosku złożonego na ostatniej sesji rady miejskiej  informuje, że wspólnie z panem sołtysem Turlejem i przedstawicielem dróg lokalnych odbyła wyjazdowe spotkanie i faktycznie stwierdza, że jest niedokończony remont drogi Wokowice - Szczepanów.  Otrzymała zapewnienie , że remont ten będzie wykonany .  Odnośnie udrożnienia przepustów , o których Pan Turlej mówił, będzie odpowiedź pisemna w tej sprawie,

2/ prosi aby służby pana burmistrza zajęły się sprawą ul. Ogrodowej, ponieważ w zeszłym roku położono nowy dywanik asfaltowy, a w tym roku już przy samym krawężniku cały asfalt jest połamany,

3/ zapytała ,że w związku z tym, że dzisiejsza sesja nie jest zbyt obciążona , czy może złożyć sprawozdanie z działalności zarządu osiedla za rok 2003 ?

 

Pan Przewodniczący Rady Lech Pikuła  poinformował Panią przewodniczącą osiedla, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną i nie przewiduje takiego punktu. Taki punkt będzie ujęty w planie pracy rady miejskiej.

 

Pan Burmistrz Brzeska Jan Musiał ustosunkowując się do wypowiedzi przewodniczących osiedli poinformował, że na pewno będzie taki zapis w statucie bardzo elastyczny, który będzie zabezpieczał interesy samorządu. Jeśli chodzi o wypowiedź pana sołtysa Gładkiego to każde uwagi są cenne. Dyskusja na temat planu rozwoju lokalnego gminy Brzesko rozpocznie się w komisjach i tam jest właśnie zapis o tworzeniu parku przemysłowego i na pewno będzie rozważana lokalizacja na  terenach gminnych, które właśnie są w Wokowicach. Jeśli chodzi o uszkodzenie dróg to sprawę sprawdzimy i może w ramach rękojmi usterka ta zostanie usunięta. Gdy zostanie uchwalony statut fundacji wówczas wszystkie podmioty , nie tylko samorządy będą wnosić pewien kapitał.

 

Radna Agata Brzeska-Lebiecka odpowiadając Panu Adamowi Kwaśniakowi prosi, aby nie wypowiadał opinii i sądów na temat likwidacji powiatu, a w szczególności powiatu brzeskiego , ponieważ to nie jest patriotyczne, nie służy również temu miastu , a miasto również zyskuje na tym, że jest powiatem. Jeśli chodzi o likwidację powiatów, to jest to głównie debata polityczna i zastępcza w stosunku do innych problemów, które nasz kraj przeżywa . Gdyby się przyjrzeć statystykom , to nasz powiat wcale nie wypada najgorzej. W samym województwie małopolskim , co najmniej parę powiatów jest za nami. Tak, że nie jesteśmy potencjalnymi kandydatami do tego, żeby być zlikwidowanymi. Absolutnie trzeba robić wszystko po to ,aby taka rzecz naszemu miastu się nie zdarzyła.

 

Ad 6

Wolne wnioski i zapytania

Radna Janina Drużkowska-Cader wracając do wypowiedzi pani radnej Lebieckiej – że we wspólnym naszym interesie jest pozostawienie własności pałacu , dlatego proponuje aby zarówno samorząd miejski jak również samorząd powiatowy zapisał to w jakiejś uchwale intencyjnej , co stanowiłoby bardzo ważny dokument do tworzenia tego aktu założycielskiego "że rady powiatu i gminy tak widzą sprawę własności" , co spowodowałoby pewne uspokojenie, a strony miałyby jasność co do majątku.  Dlatego proponuje wniosek aby zarówno samorząd powiatu i gminy w tej sprawie wypracowały uchwałę intencyjną w dotyczącą własności majątku.

 

Radny Krzysztof Ojczyk zapytał czy światła na skrzyżowania ulic: Solskiego , Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego wejdą jeszcze ewentualnie w tym roku do realizacji ?

 

Radny Jan Kusiak zwraca się z prośba, aby w najbliższym czasie nagłaśniać w  dalszym ciągu budowę sortowni na terenach Mokrzysk i Bucza.

 

Radny Zdzisław Grodny poruszył problem likwidacji chwastów na terenie gminy Brzesko. Prosi aby merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego zajął się tym problemem.

 

Radna Anna Kądziołka-Kukurowska podniosła temat zbliżających się wyborów do parlamentu Europejskiego. Zaapelowała, aby jak najwięcej osób udało się do wyborów.

 

Pan Burmistrz Jan Musiał udzielając odpowiedzi w sprawie propozycji złożenia na dzisiejszej  sesji sprawozdania z działalności osiedla Kościuszki – Ogrodowa uważa, że taki wniosek może wpłynąć do przewodniczącego ,czy rady miejskiej od pozostałych przewodniczących czy sołtysów w jakim trybie  , kiedy i gdzie ewentualnie takie sprawozdanie będzie złożone. Trudno odnieść się do tego, czy rada miejska takie sprawozdania powinna rozważać, czy przyjmować ,czy dyskutować na komisjach Dzisiaj wniesienie na sesje takiego sprawozdania z zaskoczenia uważa , że jest jakimś nieporozumieniem , to nie w tym trybie i nie w ten sposób. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Starowiejska ,Solskiego i Legionów Piłsudskiego to informuje, że cały czas prowadzone są intensywne prace nad tym projektem . Konieczna jest korekta tego skrzyżowania przed zamontowaniem świateł sygnalizacyjnych. Proces inwestycyjny wydłuży się w czasie i będzie rozłożony na dwa lata. Jest prośba pana marszałka, aby na najbliższych sesjach tak powiatowych, jak i miejskich jeszcze w czerwcu wprowadzić aneksem dodatkowe kwoty jako partycypacje w kosztach tego projektu, ponieważ to zadanie się powiększy rzeczowo i finansowo. Prace mają się rozpocząć w tym roku a zakończenie ma nastąpić w przyszłym roku.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał podziękowanie Pana Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzesku dla wszystkich , którzy wzięli  udział w uroczystościach nadania szkole imienia Królowej Jadwigi.

Poinformował Panią przewodniczącą osiedla Marię Kądziołka ,że propozycje odnośnie złożenia sprawozdania z działalności prac w osiedlach, jak i w sołectwach przyjmuje, jako jeden z punktów do planu pracy rady miejskiej na przyszły rok.

 

Radna Janina Drużkowska-Cader proponuje aby Pani przewodnicząca Maria Kądziołka takie sprawozdanie złożyła w Biurze Rady Miejskiej , celem wykonania kopii i dostarczenia radnym.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodnicz Rady zamknął obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej w Brzesku trwała od godziny 10 – tej do godziny 12.30

 

Protokołowała - Bogumiła Łanocha                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku - mgr inż. Lech Pikuła