Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2005

Nr XXVII/173/2004

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c\, d\, pkt 10, art. 58 ust. 1 i 2, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),  art. 48 ust. 1, art. 109, art. 110,  art. 112, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3,  art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz art. 403, 405,406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska  ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.)  Rada Miejska w Brzesku,  uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się dochody budżetu w wysokości 70.784.086, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Ustala się wydatki budżetu w wysokości 83.637.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr  2

3.      Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.853.134, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a.)    zaciąganych pożyczek w kwocie 943.424 zł.

b.)    wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

c.)    zaciąganych kredytów w kwocie 11.409.710 zł,

4.      Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.088.634 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.235.500 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1)      zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

2)      zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jak załącznik Nr 5.

 

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 4

Ustala się

a)      wydatki majątkowe budżetu w wysokości 34.868.204  zł. , zgodnie z załącznikiem   Nr 7

b)      limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem   Nr 8.

 

§ 5

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

a)      dla instytucji kultury na łączną kwotę 1.427.300 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 9,

b)      dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – na łączną kwotę 735.049 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

c)      na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na łączną kwotę 526.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Kryta Pływalnia w Brzesku”  na łączną kwotę 700.000 zł.

3. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 6,50 zł. liczonych dziennie na jedną osobę korzystającą z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w Brzesku w zakresie pływania.

 

§ 6

1.      Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 450.000 zł..

2.      Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 85.000 zł. na następujące wydatki:

a.)    na wydatki jednostek pomocniczych gminy - w kwocie 85.000 zł

 

 

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków

1)      środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2)      zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9

Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy Brzesko, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 10

 Upoważnia się Burmistrza  do:

1)      zaciągnięcia zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów i pożyczek z których obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 15,

2)      spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,

3)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000 zł. z zastrzeżeniem, iż następna pożyczka lub kredyt nie może być zaciągnięta dopóki nie zostanie spłacona uprzednia,

4)      lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

5)      dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących także zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

6)      zawierania wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, o jakich mowa w załączniku Nr 8.

§ 11

Zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej :

a)    informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 r.
- w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej,

b)   sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r. - w terminie do dnia
31 marca 2006 r. - w szczegółowości odpowiadającej zakresowi szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .