Załącznik Nr 1
    do Uchwały Nr XXVII/173/2004
    Rady Miejskiej w Brzesku
    z dnia 30 grudnia 2004 r.
       
       
DOCHODY BUDŻETU 2005 ROK
wg źródeł powstawania
       
  Wyszczególnienie Przewidywane Plan
    wykonanie  
       
A. Dochody własne Gminy 18,125,235 37,788,400
I. Podatki i opłaty lokalne 13,273,767 13,265,600
1 Podatek od nieruchomości 10,212,000 10,273,400
2 Podatek rolny 556,300 548,000
3 Podatek leśny 27,700 32,200
4 Podatek od środków  transportowych 765,474 767,000
5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 471,500 520,000
6 Podatek od posiadania psów 13,008 13,300
7 Opłata targowa 240,000 230,000
8 Opłata eksploatacyjna 115,000 120,000
9 Opłata skarbowa 680,000 620,000
10 Pozostałe opłaty 80,785 40,700
   - opłata restrukturyzacyjna 45,185 0
   - opłata administracyjna 1,000 700
   - opłata prolongacyjna, wpis do działalności gospodarczej -
   wpływy z innych lokalnych opłat
34,600 40,000
   - kolczykowanie zwierząt 0  
11 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 112,000 101,000
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe 230,952 221,000
1 Podatki opłacone w formie karty podatkowej 110,000 120,000
2 Podatek od spadków i darowizn 120,000 100,000
3 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe 952 1,000
III. Dochody z mienia 2,033,135 3,198,103
1 Wpływy ze sprzedaży  1,278,022 2,480,000
2 Dochody z najmu, dzierżawy i leasingu 608,403 573,103
3 Dochody z użytkowania wieczystego 131,000 137,000
4 Odsetki od nieterminowych wpłat  15,710 8,000
IV. Wpłaty od jednostek gospodarki pozabudżetowej 0 0
1 Wpłaty komunalnych jednostek organizacyjnych gminy 0 0
V. Pozostałe dochody 2,587,381 21,103,697
1 Wpływy z usług 1,283,790 1,268,997
2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 472,752 350,000
3 Wpływy z opłaty produktowej 12,394 0
4 Wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach inwestycji/ 233,000 1,125,200
5 Pozostałe dochody 499,758 270,848
  wpływy z różnych opłat wyżej nie wymienionych i dochodów, odsetki od tych opłat i dochodów    
6 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 85,687 96,480
7 Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji 0 17,992,172
       
       
B. Transfery z Budżetu Państwa 31,800,342 32,995,686
I. Udziały w podatkach centralnych 10,118,744 10,366,581
1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  8,378,244 9,066,581
2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1,740,500 1,300,000
II. Subwencje 17,018,387 17,566,199
1 Część podstawowa subwencji ogólnej 85,943 0
2 Część oświatowa subwencji ogólnej 16,297,713 16,478,374
3 Część rekompensująca subwencji ogólnej 10,592 0
4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 0 884,317
5 Część równoważąca subwencji ogólnej 624,139 203,508
III. Dotacje 4,663,211 5,062,906
1 Dotacje na zadania bieżące zlecone gminom 4,243,965 4,239,310
2 Dotacje na zadania inwestycyjne zlecone gminom 10,450 0
3 Dotacje na zadania powierzone i przejęte 82,100 65,400
4 Dotacje na zadania bieżące własne gmin 174,191 482,480
5 Dotacje na zadania inwestycyjne 152,505 275,716
       
  DOCHODY OGÓŁEM 49,925,577 70,784,086
       
       
       
Urząd Miejski w Brzesku    
Aplikacja wspomagająca ... LBPP Advance    
       
       
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.