Załącznik Nr 10
      do Uchwały Nr XXVII/173/2004
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 30 grudnia 2004 r.
       
       
       
       
       
       
ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH 
I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONYCH PRZEZ 
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
         
         
         
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA WYDATKI
      PLAN
       
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 735,049
       
80104   Przedszkola 660,049
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 101,154
      - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ochronka"
   w Jasieniu
101,154
    2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 558,895
      - dotacja dla Przedszkola Parafialnego w Mokrzyskach
   na prawach przedszkola publicznego
283,231
      - dotacja dla Publicznego Przedszkola Integracyjnego
   przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku
275,664
       
80110   Gimnazja 75,000
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75,000
    - dotacja dla Niepublicznego Katolickiego Gimnazjum 75,000
       
       
       
       OGÓŁEM 735,049
         
         
         
       
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.