Załącznik Nr 11
      do Uchwały Nr XXVII/173/2004
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 30 grudnia 2004 r.
       
       
       
       
       
       
DOTACJE  DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINNYCH
         
         
         
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA WYDATKI
      PLAN
       
851     OCHRONA ZDROWIA 226,000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 226,000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 93,000
     - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  93,000
       Problemów Alkoholowych  
    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 133,000
     - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  133,000
       Problemów Alkoholowych  
       
852     POMOC SPOŁECZNA 40,000
85295   Pozostała działalność 40,000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40,000
       - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
   (funkcjonowanie Jadłodajni)
40,000
       
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 260,000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 260,000
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 260,000
     - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 260,000
       
       
       OGÓŁEM 526,000
         
         
         
       
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.