Załącznik Nr 12    
              do Uchwały Nr XXVII/173/2004  
              Rady Miejskiej w Brzesku  
              z dnia 30 grudnia 2004 r.    
                   
                     
                     
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
                     
                     
                     
      PRZYCHODY WYDATKI  
    Nazwa   w tym   w tym  
Dział Rozdział Środka specjalnego RAZEM Środki pieniężne Przychody RAZEM Środki pieniężne Wynagr. Pozostałe  Wydatki
        na 01.01.2005 r.     na 31.12.2005 r. osobowe wydatki inwestycyjne
                i pochodne bieżące  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
600 60016 Drogi publiczne gminne 300,000 10,000 290,000 300,000 5,000 0 245,000 50,000
801 80101 Szkoły podstawowe 19,220 0 19,220 19,220 0 0 19,220 0
801 80110 Gimnazja 100 0 100 100 0 0 100 0
                     
    Ogółem 319,320 10,000 309,320 319,320 5,000 0 264,320 50,000
                     
                     
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.