Załącznik Nr 13
                    do Uchwały Nr XXVII/173/2004
                    Rady Miejskiej w Brzesku
                    z dnia 30 grudnia 2004 r.
                       
                     
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 
                       
                       
                     
                  w złotych    
  KLASYFIK.
BUDŻETOWA
                 
NAZWA PRZYCHODY WYDATKI 
ZAKŁADU                  
BUDŻETOWEGO RAZEM W TYM RAZEM        
                   
  DZ. ROZDZ.   PRZYCHODY ŚRODKI     WPŁATA WYDATKI WYDATKI ŚRODKI
        WŁASNE OBROTOWE DOTACJE   NADWYŻKI BIEŻĄCE INWESTYCYJNE OBROTOWE
          NA 1.01.2005 Z BUDŻETU   DO BUDŻETU w tym :   NA 31.12.2005
                  wynagr. i poch.    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
Miejski Zakład Gospodarki 700 70001 3,096,252 2,970,444 125,808 0 3,096,252 0 2,966,101 0 130,151
Mieszkaniowej w Brzesku                 781,906    
                       
Kryta Pływalnia w Brzesku 926 92601 1,465,500 765,500 0 700,000 1,465,500 0 1,465,500 0 0
                  726,940    
                       
OGÓŁEM     4,561,752 3,735,944 125,808 700,000 4,561,752 0 4,431,601 0 130,151