Załącznik Nr 14
  do Uchwały Nr XXVII/173/2004
  Rady Miejskiej w Brzesku
  z dnia 30 grudnia 2004 r.
   
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
     
     
     
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
    w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJA PLAN
     
1 2 3
     
I. Stan środków na początek roku 01 37,700
     
     
II. Przychody razem 02 200,000
   z tego :    
1/ przelewy środków od Wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu   200,000
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
     
     
III. Ogółem środki do dyspozycji ( 01 + 02 ) 03 237,700
     
     
IV. Wydatki ogółem 04 237,700
     w tym na :    
Wydatki bieżące :   207,700
1/ Edukacja ekologiczna, literatura, szkolenia     
2/ Udrożnienie rowów i cieków wodnych podczas nadmiernych wylewów wód wraz    
    z opracowaniem kosztorysów    
3/ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i "Sprzątanie Świata"     
4/ Opinie, projekty, opracowania, programy, badania labolatoryjne     
5/ Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - zbiórka eternitu z pokryć dachowych    
6/ Zakup drzew i krzewów do obsadzenia terenów gminnych    
7/ Gospodarka odpadami    
8/ Dofinansowanie badań opryskiwaczy ciągnikowych    
9/ Usuwanie dzikich wysypisk na terenie Brzeska    
10/ Gospodarka ściekowa    
11/ Badanie jakości gleb    
     
     
Wydatki inwestycyjne :   30,000
1/ Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami    
     
     
V. Stan środków na 31 .12. 2005 r. 05 0
     
   
   
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.