Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

                                                                               Gmina

                                                                     w roku budżetowym 2005

Dział                                       Nazwa                                         Przewidywane                 Ogółem   w tym zadania

                                                                                                       wykonanie                                         zlecone

020     Leśnictwo                                                                                       897,00                     900,00                  0,00

600     Transport i łączność                                                                     187 505,00               275 716,00                  0,00

700     Gospodarka mieszkaniowa                                                         1 241 767,00             3 174 000,00                  0,00

750     Administracja publiczna                                                                508 034,00               452 780,00          181 400,00

751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i                  51 887,00                  6 920,00             6 920,00

          ochrony prawa oraz sądownictwa

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      11 895,00                   5 390,00               390,00

756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych           24 110 876,00             24 203 181,00                  0,00

          jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz

          wydatki związane z ich poborem

758     Różne rozliczenia                                                                    17 879 490,00           17 566 199,00                  0,00

801     Oświata i wychowanie                                                                 819 073,00             1 579 918,00                  0,00

852     Pomoc społeczna                                                                     3 895 790,00             4 563 080,00        4 050 600,00

854     Edukacyjna opieka wychowawcza                                                  566 373,00               564 820,00                  0,00

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                 543 549,00           18 323 782,00                  0,00

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                        76 700,00                65 400,00                  0,00

926     Kultura fizyczna i sport                                                                   31 741,00                  2 000,00                  0,00

                                                                                Razem:     49 925 577,00         70 784 086,00     4 239 310,00