Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2005            Stan na dzień

                                                                                    Gmina                                                                   6 stycznia 2005

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

010         Rolnictwo i łowiectwo                                                            83 000,00              92 000,00                        110,84%

01008       Melioracje wodne                                                                  51 400,00              60 000,00                        116,73%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          29 848,00

              wydatki bieżące                                                                              21 552,00                60 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            40 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     29 848,00

01030       Izby rolnicze                                                                         13 600,00              14 000,00                        102,94%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              13 600,00                14 000,00

01095       Pozostała działalność                                                           18 000,00              18 000,00                        100,00%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              18 000,00                18 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            10 000,00

400         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię                                150 000,00

               elektryczną, gaz i wodę

40002       Dostarczanie wody                                                              150 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            150 000,00

2900        Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu               150 000,00

              terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

              dofinansowanie zadań bieżących

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 1 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

600         Transport i łączność                                                          2 911 704,00         2 590 434,00                         88,97%

60004       Lokalny transport zbiorowy                                                 753 400,00            640 000,00                         84,95%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            753 400,00               640 000,00

60011       Drogi publiczne krajowe                                                        30 000,00              33 336,00                        111,12%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              30 000,00                33 336,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            17 600,00

60013       Drogi publiczne wojewódzkie                                              332 017,00            360 000,00                        108,43%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        332 017,00               360 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    332 017,00               360 000,00                             108,43%

60014       Drogi publiczne powiatowe                                                   50 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              50 000,00

2320        Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące                     50 000,00

              realizowane na podstawie porozumień (umów) między

              jednostkami samorządu terytorialnego

60016       Drogi publiczne gminne                                                   1 648 687,00         1 507 098,00                         91,41%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        568 146,00               180 207,00

              wydatki bieżące                                                                          1 080 541,00             1 326 891,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              129 506,00               538 291,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 2 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

60016       Drogi publiczne gminne                                                   1 648 687,00         1 507 098,00                         91,41%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        568 146,00               180 207,00

              wydatki bieżące                                                                          1 080 541,00             1 326 891,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              129 506,00               538 291,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    564 523,00               180 207,00                             31,92%

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         3 623,00

60017       Drogi wewnętrzne                                                                  97 600,00              50 000,00                         51,23%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              97 600,00                50 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                              5 000,00

700         Gospodarka mieszkaniowa                                                   625 090,00         1 082 210,00                        173,13%

70001       Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     100 000,00            179 000,00                        179,00%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        100 000,00               179 000,00

                  w tym: dotacje                                                                           100 000,00               179 000,00

6210        Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie               100 000,00               179 000,00                             179,00%

              kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

              zakładów budżetowych

70004       Różne jednostki obsługi gospodarki                                     23 450,00              23 500,00                        100,21%

               mieszkaniowej

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              23 450,00                23 500,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 3 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

70005       Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          263 401,00            309 710,00                        117,58%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        117 000,00               250 000,00

              wydatki bieżące                                                                            146 401,00                59 710,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            30 000,00

2320        Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące                     70 000,00

              realizowane na podstawie porozumień (umów) między

              jednostkami samorządu terytorialnego

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      117 000,00               250 000,00                             213,68%

70095       Pozostała działalność                                                          238 239,00            570 000,00                        239,26%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          51 600,00               400 000,00

              wydatki bieżące                                                                            186 639,00               170 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 3 391,00                26 976,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     51 600,00               400 000,00                             775,19%

710         Działalność usługowa                                                            10 000,00            137 000,00                      1370,00%

71004       Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         80 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                                                          80 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            80 000,00

71035       Cmentarze                                                                             10 000,00              57 000,00                        570,00%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                                                      50 000,00

              wydatki bieżące                                                                              10 000,00                  7 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                              6 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  50 000,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 4 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

750         Administracja publiczna                                                    6 882 543,00         7 144 856,00            181 400,00    103,81%

75011       Urzędy wojewódzkie                                                            495 923,00            503 705,00            181 400,00  101,57%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                           3 538,00

              wydatki bieżące                                                                            492 385,00               503 705,00             181 400,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              457 724,00               483 580,00              181 400,00

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         3 538,00

75022       Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                    228 000,00            216 640,00                               95,02%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            228 000,00               216 640,00

75023       Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              5 715 973,00         6 129 289,00                             107,23%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          44 213,00                60 000,00

              wydatki bieżące                                                                          5 671 760,00             6 069 289,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            4 568 641,00             4 990 701,00

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        44 213,00                60 000,00                                  135,71%

75095       Pozostała działalność                                                          442 647,00            295 222,00                               66,69%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            442 647,00               295 222,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 7 438,00               121 711,00

                             dotacje                                                                              2 000,00

2820        Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                  2 000,00

              zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

751         Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                  51 887,00                6 920,00               6 920,00  13,34%

               kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 5 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

75101       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                   6 920,00                6 920,00               6 920,00  100,00%

                kontroli i ochrony prawa

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                               6 920,00                  6 920,00                 6 920,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    414,00                  2 035,00                 2 035,00

75113       Wybory do Parlamentu Europejskiego                                  44 967,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              44 967,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 2 100,00

754         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                   134 535,00            220 800,00                  390,00  164,12%

               przeciwpożarowa

75404       Komendy wojewódzkie Policji                                                                         100 000,00

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                                                    100 000,00

6150        Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie                                       100 000,00

               lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412       Ochotnicze straże pożarne                                                    90 000,00              90 000,00                             100,00%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                           3 782,00

              wydatki bieżące                                                                              86 218,00                90 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       3 782,00

75414       Obrona cywilna                                                                     15 700,00              10 700,00                  390,00     68,15%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              15 700,00                10 700,00                    390,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 6 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

75495       Pozostała działalność                                                           28 835,00              20 100,00                                 69,71%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              28 835,00                20 100,00

756         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i                83 950,00              38 270,00                                  45,59%

               od innych jednostek nie posiadających

               osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

               poborem

75647       Pobór podatków, opłat i niepodatkowych                              83 950,00              38 270,00                               45,59%

               należności budżetowych

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              83 950,00                38 270,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 37 370,00                29 340,00

757         Obsługa długu publicznego                                                   648 530,00         1 200 000,00                             185,03%

75702       Obsługa papierów wartościowych, kredytów i                     648 530,00         1 200 000,00                             185,03%

               pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            648 530,00             1 200 000,00

8070        Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów                            112 540,00               480 000,00                              426,52%

              wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

8110        Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                             535 990,00               720 000,00                              134,33%

758         Różne rozliczenia                                                                    6 624,00            535 000,00                           8076,69%

75818       Rezerwy ogólne i celowe                                                       6 624,00            535 000,00                          8076,69%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                               6 624,00               535 000,00

4810        Rezerwy                                                                                       6 624,00               535 000,00                        8076,69%

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 7 z  16

 

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

801         Oświata i wychowanie                                                      23 304 704,00        26 011 628,00                        111,62%

80101       Szkoły podstawowe                                                        11 574 531,00        13 383 761,00                        115,63%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        300 000,00             1 605 200,00

              wydatki bieżące                                                                        11 274 531,00           11 778 561,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             9 164 665,00             9 642 790,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       300 000,00             1 605 200,00                         535,07%

80104       Przedszkola                                                                      4 414 881,00         4 713 409,00                        106,76%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                                                    110 000,00

              wydatki bieżące                                                                          4 414 881,00             4 603 409,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             2 910 630,00             3 050 462,00

                             dotacje                                                                           582 756,00               660 049,00

2540        Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki                          236 463,00               101 154,00                          42,78%

              systemu oświaty

2590        Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu                   346 293,00               558 895,00                        161,39%

              oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka

              samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                110 000,00

80110       Gimnazja                                                                          6 588 357,00         7 112 955,00                      107,96%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          13 085,00               117 788,00

              wydatki bieżące                                                                          6 575 272,00             6 995 167,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             5 414 351,00             5 741 648,00

                             dotacje                                                                             35 036,00                75 000,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                          Strona 8 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

80110       Gimnazja                                                                          6 588 357,00         7 112 955,00                        107,96%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          13 085,00               117 788,00

              wydatki bieżące                                                                          6 575 272,00             6 995 167,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             5 414 351,00             5 741 648,00

                             dotacje                                                                             35 036,00                75 000,00

2540        Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki                            35 036,00                 75 000,00                         214,07%

              systemu oświaty

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          2 300,00               117 788,00                        5121,22%

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           10 785,00

80113       Dowożenie uczniów do szkół                                              424 926,00            515 004,00                        121,20%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            424 926,00               515 004,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 95 999,00               179 113,00

80145       Komisje egzaminacyjne                                                          4 834,00              10 000,00                        206,87%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                               4 834,00                10 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            10 000,00

80146       Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            109 558,00            207 469,00                        189,37%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            109 558,00               207 469,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 61 731,00               197 350,00

 

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                        Strona 9 z  16

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

80195       Pozostała działalność                                                          187 617,00              69 030,00                         36,79%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            187 617,00                69 030,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                15 015,00                19 609,00

851         Ochrona zdrowia                                                                  473 752,00            350 000,00                         73,88%

85154       Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                        472 752,00            350 000,00                         74,03%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          10 000,00

              wydatki bieżące                                                                            462 752,00               350 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                  4 197,00                86 428,00

                             dotacje                                                                           221 500,00               226 000,00

2820        Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                   100 500,00                93 000,00                         92,54%

              zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2830        Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                   121 000,00               133 000,00                       109,92%

              zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie

              zaliczanym do sektora finansów publicznych

6230        Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                    10 000,00

              kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

              jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

85195       Pozostała działalność                                                             1 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                               1 000,00

852         Pomoc społeczna                                                               5 933 093,00         6 769 248,00         4 050 600,00  114,09%

85202       Domy pomocy społecznej                                                     50 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              50 000,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 10 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

85202       Domy pomocy społecznej                                                     50 000,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              50 000,00

2320        Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące                     50 000,00

              realizowane na podstawie porozumień (umów) między

              jednostkami samorządu terytorialnego

85212       Świadczenia rodzinne oraz składki na                              2 923 850,00         3 620 000,00         3 620 000,00    123,81%

               ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

               ubezpieczenia społecznego

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          10 450,00

              wydatki bieżące                                                                          2 913 400,00             3 620 000,00            3 620 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                 75 504,00               134 193,00              134 193,00

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            10 450,00

85213       Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane                    16 000,00              25 880,00              25 880,00    161,75%

               za osoby pobierające niektóre świadczenia z

               pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

               rodzinne

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              16 000,00                25 880,00                25 880,00

85214       Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                           819 410,00            927 310,00            404 720,00    113,17%

               ubezpieczenia społeczne

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            819 410,00               927 310,00              404 720,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                18 362,00                  3 060,00

85215       Dodatki mieszkaniowe                                                         620 000,00            638 000,00                               102,90%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            620 000,00               638 000,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 11 z  16


Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

85215       Dodatki mieszkaniowe                                                         620 000,00            638 000,00                        102,90%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              620 000,00              638 000,00

85216       Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                   11 360,00

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              11 360,00

85219       Ośrodki pomocy społecznej                                               1 170 642,00           1 200 418,00                        102,54%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          17 798,00

              wydatki bieżące                                                                          1 152 844,00             1 200 418,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             1 039 516,00             1 086 101,00

6060        Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           17 798,00

85295       Pozostała działalność                                                          321 831,00            357 640,00                        111,13%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            321 831,00               357 640,00

                             dotacje                                                                             38 000,00                40 000,00

2820        Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                     38 000,00                40 000,00                         105,26%

              zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

854         Edukacyjna opieka wychowawcza                                     1 551 941,00         1 650 845,00                        106,37%

85401       Świetlice szkolne                                                              1 551 941,00         1 650 845,00                        106,37%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                          1 551 941,00             1 650 845,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             1 055 701,00             1 144 163,00

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 12 z  16

 

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  5 519 441,00        33 037 709,00                        598,57%

90001       Gospodarka ściekowa i ochrona wód                               2 922 435,00        30 577 509,00                      1046,30%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                      2 910 393,00           30 577 509,00

              wydatki bieżące                                                                            12 042,00

2910        Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub                 12 042,00

              pobranych w nadmiernej wysokości

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     227 393,00

6051        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               17 763 347,00

6052        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               12 814 162,00

6059        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  2 683 000,00

90002       Gospodarka odpadami                                                          2 700,00

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                            2 700,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          2 700,00

90003       Oczyszczanie miast i wsi                                                     265 300,00            295 000,00                        111,19%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            265 300,00               295 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    231,00               249 300,00

90004       Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            159 900,00            169 300,00                        105,88%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            159 900,00               169 300,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    384,00               143 100,00

 

Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 13 z  16

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

90015       Oświetlenie ulic, placów i dróg                                         1 163 198,00         1 224 000,00                        105,23%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                           41 000,00                40 000,00

              wydatki bieżące                                                                          1 122 198,00             1 184 000,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                             24 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         41 000,00                 40 000,00                           97,56%

90019       Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem                       16 210,00               7 710,00                         47,56%

               środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                                16 210,00                7 710,00

90020       Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem                       12 394,00

               środków z opłat produktowych

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                              12 394,00

90095       Pozostała działalność                                                          977 304,00            764 190,00                         78,19%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                        687 160,00               525 000,00

              wydatki bieżące                                                                            290 144,00               239 190,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                60 000,00               167 000,00

2900        Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu                     50 000,00                 50 000,00                         100,00%

              terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

              dofinansowanie zadań bieżących

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     259 160,00

6051        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    43 640,00

6052        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      428 000,00               186 360,00                           43,54%

6650        Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu                                               295 000,00

              terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

              dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 14 z  16

 

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

921         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       1 439 060,00         1 440 300,00                        100,09%

92109       Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             721 800,00            710 000,00                         98,37%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            721 800,00               710 000,00

                             dotacje                                                                                                       710 000,00

2480        Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                       710 000,00

2550        Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                  721 800,00

92116       Biblioteki                                                                             716 260,00            717 300,00                        100,15%

              w tym:

              wydatki bieżące                                                                            716 260,00               717 300,00

                             dotacje                                                                                                       717 300,00

2480        Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                       717 300,00

2550        Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                  716 260,00

92195       Pozostała działalność                                                             1 000,00              13 000,00                      1300,00%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                                                      13 000,00

              wydatki bieżące                                                                               1 000,00

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  13 000,00

926         Kultura fizyczna i sport                                                      1 384 014,00         1 330 000,00                         96,10%

 

Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 15 z  16

Dział                                                                                                                                      Plan

Rozdział                                                                                    Przewidywane                                             w tym Zmiana

Paragraf                                      Treść                                         wykonanie               ogółem                      zlecone  Procentowa

92601       Obiekty sportowe                                                                 968 035,00         1 027 000,00                        106,09%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                         240 909,00               300 000,00

                  w tym: dotacje                                                                            15 409,00

              wydatki bieżące                                                                            727 126,00               727 000,00

                             dotacje                                                                           700 000,00               700 000,00

2650        Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                        700 000,00               700 000,00                         100,00%

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       225 500,00               300 000,00                         133,04%

6210        Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                   15 409,00

              kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

              zakładów budżetowych

92605       Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                       415 979,00            303 000,00                         72,84%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                          82 000,00                    500,00

              wydatki bieżące                                                                            333 979,00               302 500,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                              7 500,00

                             dotacje                                                                           260 000,00               260 000,00

2820        Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                    260 000,00               260 000,00                       100,00%

              zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

6050        Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          82 000,00                    500,00                            0,61%

              Ogólna suma wydatków                                           51 193 868,00        83 637 220,00         4 239 310,00              163,37%

              w tym:

              wydatki majątkowe                                                                   5 565 639,00           34 868 204,00

                  w tym: dotacje                                                                        115 409,00               179 000,00

              wydatki bieżące                                                                      45 628 229,00           48 769 016,00            4 239 310,00

                  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   25 122 870,00           28 267 051,00              317 628,00

                             dotacje                                                                        1 839 292,00            3 388 349,00

 

  Urząd Miejski w Brzesku

                                                                                                                                                                         Strona 16 z  16