Załącznik Nr 4

 

 

 

 

do Uchwały Nr XXVII/173/2004

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Brzesku

 

 

 

 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 

 

 

 

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

DOCHODY

 

 

 

 

PLAN

 

 

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

181,400

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

181,400

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

181,400

 

 

 

 

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6,920

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6,920

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6,920

 

 

 

 

 

754

 

 

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

390

 

75414

 

Obrona cywilna

390

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

390

 

 

 

 

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

4,050,600

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

3,620,000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3,620,000

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

25,880

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

25,880

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

404,720

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

404,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

4,239,310

 

 

 

 

 

2) Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 

 

 

 

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

WYDATKI

 

 

 

 

PLAN

 

 

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

181,400

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

181,400

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

181,400

 

 

 

    w tym :

 

 

 

 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

181,400

 

 

 

 

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

6,920

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

6,920

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

6,920

 

 

 

    w tym :

 

 

 

 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2,035

 

 

 

 

 

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

390

 

75414

 

Obrona cywilna

390

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

390

 

 

 

 

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

4,050,600

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

3,620,000

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

3,620,000

 

 

 

    w tym :

 

 

 

 

    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

134,193

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne

25,880

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

25,880

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

404,720

 

 

 

w tym :

 

 

 

 

a) wydatki bieżące

404,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

4,239,310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych

 

 

 

 

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

DOCHODY

 

 

 

 

PLAN

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

101,400

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

101,400

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

101,400

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

101,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzesko, dnia 30.12.2004 r.