Załącznik Nr 5
      do Uchwały Nr XXVII/173/2004
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 30 grudnia 2004 r.
       
         
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH DO REALIZACJI NA PODSTAWIE  
 UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
         
1) Plan dotacji na realizację zadań  przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia  z organami administracji rządowej i samorządowej
         
       
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA DOCHODY
      PLAN
       
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 275,716
60013   Drogi publiczne wojewódzkie 275,716
    6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego  
83,569
    Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku na   
    dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji  
      świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 /ul. Solskiego  
    z drogą powiatową nr 141 /ul. Starowiejska/ z drogą gminną  
    ul. Legionów Piłsudskiego/  
       
    6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
192,147
    Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na   
    dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji  
    świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 /ul. Solskiego  
    z drogą powiatową nr 141 /ul. Starowiejska/ z drogą gminną  
    ul. Legionów Piłsudskiego/  
       
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65,400
92116   Biblioteki 65,400
    2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
65,400
    Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku  
       
      OGÓŁEM 341,116
         
2) Plan wydatków na realizację zadań  przejętych do realizacji na podstawie umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej
       
      WYDATKI
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA PLAN
       
       
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 275,716
60013   Drogi publiczne wojewódzkie 275,716
    w tym :  
    a) wydatki majątkowe 275,716
       
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65,400
92116   Biblioteki 65,400
    w tym :  
    a) wydatki bieżące 65,400
        w tym :  
        - dotacje 65,400
       
      OGÓŁEM 341,116
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.