Załącznik Nr 6  
      do Uchwały Nr XXVII/173/2004
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 30 grudnia 2004 r.
         
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
         
        DOCHODY WYDATKI
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA    
        Plan Plan
1 2 3 4 5 6
           
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 350,000 -
      JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ    
      ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM    
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  350,000 -
      terytorialnego na podstawie ustaw    
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350,000 -
           
           
851     OCHRONA ZDROWIA   350,000
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   350,000
      1/   Stowarzyszenia, Parafie, Fundacje, organizacje pozarządowe prowadzące  - 226,000
            działalność pożytku publicznego i inne podmioty wymienione w art. 3    
            ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego    
            i o wolontariacie    
      2/   Utrzymanie "Hostel" - dom pomocy dla ofiar przemocy - 9,000
      3/   Programy profilaktyczne, szkolenia - 24,000
      4/   Pomoc osobom uzależnionym poprzez działalność Punktu - 16,000
            Informacyjno - Konsultacyjnego     
      5/   Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania - 10,000
            Problemów Alkoholowych    
      6/   Organizowanie obozów, kolonii profilaktycznych dla dzieci - 40,000
            i młodzieży    
      7/   Świetlice prowadzone przez MOK - 15,000
      8/   Zarząd Osiedla "Brzezowieckie" - 2,000
      9/   Zarząd Osiedla "Stare Miasto" - 2,000
      10/ Rada Sołecka w Wokowicach - 2,000
      11/ Rada Sołecka w Sterkowcu - 2,000
      12/ Zarząd Osiedla "Kościuszki" - 2,000
           
         
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.