Załącznik Nr 7      
              do Uchwały Nr XXVII/173/2004    
              Rady Miejskiej w Brzesku    
              z dnia 30 grudnia 2004 r.      
WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005
                       
                     
Lp. DZ. ROZDZ. § WYSZCZEGÓLNIENIE OKRES
REALIZACJI
PEŁNY ZAKRES
RZECZOWY
PLAN NA
2005 ROK
FINANSOWANIE Dotacje/
Środki
własne
Pożyczki Kredyt Fundusze
Pom. 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
1. 600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     540,207 264,491 0 0 275,716
        w tym :              
    60013   Drogi publiczne wojewódzkie     360,000 84,284 0 0 275,716
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     360,000 84,284 0 0 275,716
        w tym zadania:              
             - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
       Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego
2004-2005 budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m2, naw. asfalt. 428 m2 360,000 84,284 - - 275,716
                       
    60016   Drogi publiczne gminne     180,207 180,207 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     180,207 180,207 0 0 0
        w tym zadania:              
             - renowacja muru przy ul. Głowackiego 2004-2005 odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m2  40,000 40,000 - - -
             - budowa ul. Matejki w Brzesku 2005 dług. ulicy - 89 mb, pow. jezdni - 465 m2,
pow. chodników - 259 m2
90,207 90,207 - - -
             - budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej
       w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2
2005 wykonanie podbudowy krawężników
i nawierzchni
50,000 50,000 - - -
                       
2. 700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA     829,000 429,000 0 400,000 0
        w tym :              
                       
    70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej     179,000 179,000 0 0 0
        w tym :              
      6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub      179,000 179,000 0 0 0
        dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów              
        inwestycyjnych zakładów budżetowych              
        - dotacja dla MZGM na inwestycje 2005 instalacja c.o. - ul. Ogrodowa 7 179,000 179,000 - - -
                       
    70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami     250,000 250,000 0 0 0
        w tym :              
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2005   250,000 250,000 0 0 0
        w tym zadania:              
        - nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko   Wg potrzeb 250,000 250,000 - - -
                       
    70095   Pozostała działalność     400,000 0 0 400,000 0
        w tym :              
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     400,000 0 0 400,000 0
        w tym zadania:              
        - budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianiej  2004-2005 budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow. 400,000 - - 400,000 -
          w Brzesku   użytk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury          
                       
3. 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA     50,000 50,000 0 0 0
        w tym :              
    71035   Cmentarze     50,000 50,000 0 0 0
        w tym :              
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   dokumentacja projektowa na zagospodar.
wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza
50,000 50,000 0 0 0
        w tym zadania:            
        - rozbudowa cmentarza komunalnego 2005-2006 50,000 50,000 - - -
                       
4. 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA     60,000 60,000 0 0 0
        w tym :              
    75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     60,000 60,000 0 0 0
        w tym :              
      6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów  60,000 60,000 0 0 0
        budżetowych razem :            
            - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM 2005 60,000 60,000 - - -
                       
5. 754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA      100,000 100,000 0 0 0
        PRZECIWPOŻAROWA              
    75404   Komendy wojewódzkie Policji     100,000 100,000 0 0 0
      6150 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych     100,000 100,000 0 0 0
        w tym zadania:              
        - budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie  2005 budowa strzelnicy kulowej 100,000 100,000 - - -
         Powiatowej Policji w Brzesku              
                       
6. 801     OŚWIATA I WYCHOWANIE     1,832,988 679,326 536,800 616,862 0
        w tym :              
    80101   Szkoły podstawowe     1,605,200 451,538 536,800 616,862 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym
i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie
i odwodnienie terenu
 
1,605,200 451,538 536,800 616,862 0
        w tym zadania:            
             - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu
       i dokończenie sali gimnastycznej
1998-2006 800,000 183,138 - 616,862 -
            - budowa sali gimnastycznej w Okocimiu 2005-2006 sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2 805,200 268,400 536,800 - -
                       
    80104   Przedszkola     110,000 110,000 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     110,000 110,000 0 0 0
        w tym zadania:   zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgromowej          
        - przebudowa dachu na budynku Publicznego
   Przedszkola Nr 4 w Brzesku
2005 110,000 110,000 - - -
                       
    80110   Gimnazja     117,788 117,788 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     117,788 117,788 0 0 0
        w tym zadania:   ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o.          
        - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 2005 117,788 117,788 - - -
                       
7. 900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  900   31,142,509 335,000 406,624 12,593,898 17,806,987
        ŚRODOWISKA              
        w tym :              
    90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód     30,577,509 0 406,624 12,407,538 17,763,347
      6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     17,763,347 0 0 0 17,763,347
        w tym zadania:              
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I 2002-2005 kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg  4,654,427 - - - 4,654,427
                       
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II 2004-2005 wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na Pomianowskim Stoku
2,584,670 - - - 2,584,670
                       
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III   42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej,
7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice
10,524,250 - - - 10,524,250
                       
      6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     12,814,162 0 406,624 12,407,538 0
        w tym zadania:   kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg           
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I 2002-2005 1,500,000 - 406,624 1,093,376 -
                       
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II 2004-2005 wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na Pomianowskim Stoku
2,300,000 - - 2,300,000 -
                       
        - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III 2004-2005 42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej,
7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice
9,014,162 - - 9,014,162 -
                     
    90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg     40,000 40,000 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     40,000 40,000 0 0 0
        w tym zadania:   dobudowa nowych punktów świetlnych
wg potrzeb
         
             - dobudowa nowych oświetleń 2005 40,000 40,000 - - -
                       
    90095   Pozostała działalność     525,000 295,000 0 186,360 43,640
      6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     43,640 0 0 0 43,640
        w tym zadania:   sieci wodociągowe - 13 km,
przyłącza - 117 szt./3364 mb
         
             - budowa wodociągu w Buczu 2004-2005 43,640 - - - 43,640
                       
      6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     186,360 0 0 186,360 0
        w tym zadania:   sieci wodociągowe - 13 km,
przyłącza - 117 szt./3364 mb
         
             - budowa wodociągu w Buczu 2004-2005 186,360 - - 186,360 -
                       
      6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
    295,000 295,000 0 0 0
        w tym zadania:   budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski Stok i budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kopaliny, ul. Leśna, Wiejska oraz Klonowa - Boczna           
        - udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania
  inwestycyjnego realizowanego przez
  Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji
2005-2008 295,000 295,000 - - -
                       
8. 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA     13,000 13,000 0 0 0
         NARODOWEGO              
        w tym :              
    92195   Pozostała działalność     13,000 13,000 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   oczyszcz. mechan. i biolog., wzmocnienie konstrukcji, uzupełn. formy, scalenie koloryst. I zabezpieczenie hydrofobowe 13,000 13,000 0 0 0
        w tym zadania:            
        - renowacja kapliczki przy ul. Starowiejskiej 2005 13,000 13,000 - - -
                       
9. 926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT     300,500 266,050 0 34,450 0
        w tym :              
    92601   Obiekty sportowe     300,000 265,550 0 34,450 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     300,000 265,550 0 34,450 0
        w tym zadania:   dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa          
             - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni 2005 150,000 115,550 - 34,450 -
             - modernizacja dachu nad halą basenową Krytej
       Pływalni
2005 demontaż pokrycia dachowego, wymiana warstw izolacyjnych, wykonanie pokrycia
z blachy zdemontowanej
150,000 150,000 - - -
                       
    92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     500 500 0 0 0
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     500 500 0 0 0
        w tym zadania:              
        - budowa budynku szatni sportowej dla LZS w Porębie
  Spytkowskiej
2004-2005 nadzór nad wykonaniem robót w czynie społecznym 500 500 - - -
                       
        WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM     34,868,204 2,196,867 943,424 13,645,210 18,082,703