Załącznik Nr 8  
              do Uchwały Nr XXVII/173/2004
              Rady Miejskiej w Brzesku
              z dnia 30 grudnia 2004 r.
                   
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
                 
                 
Lp. Nazwa programu Dział Jednostka
realizująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT
Zadania WYDATKÓW WYDATKÓW WYDATKÓW WYDATKÓW
Cel 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
1. Rozbudowa cmentarza komunalnego 710 Urząd Miejski 2005-2006 165,000 50,000 115,000 0 0
  Zadania, zakres rzeczowy :   Wydział ITK            
  - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie                
     wykupionego terenu (ogrodzenie, drogi, alejki,                
     oświetlenie, kanalizacja)                
  - wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza                
  Cel :                
  Zabezpieczenie miejsc do pochówku zmarłych                
  z uwagi na szybkie wykorzystanie dotychczasowego                
  terenu.                
                   
2. Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu  801 Urząd Miejski 1998-2006 2078956 800000 800000 0 0
  i dokończenie sali gimnastycznej   Wydział ITK            
  Zadania, zakres rzeczowy :                
  - budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym                
    i szatniami o kubaturze 4.955,3 m                
  - budowa dachu i remont istniejącej szkoły                
  - zagospodarowanie i odwodnienie terenu                
  Cel :                
  Zapobieganie niszczeniu budynku.                
  Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego                
  dzieci i młodzieży.                
                   
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  801 Urząd Miejski 2006 318459 0 318459 0 0
  Nr 2 w Brzesku   Wydział ITK            
  Zadania, zakres rzeczowy :                
  - ocieplenie stropodachu                
  - ocieplenie stropu sali gimnastycznej i ścian zewn.                
  - wymiana stolarki okiennej                
  - modernizacja instalacji                
  Cel :                
  Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie                  
  zapotrzebowania na moc cieplną                
                   
4. Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu 801 Urząd Miejski 2005-2006 2684000 805200 1878800 0 0
  Zadania, zakres rzeczowy :   Wydział ITK            
  - sala gimnastyczna połączona przewiązką                 
    z istniejącym obiektem szkolnym : sala gimnastyczna                
    z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna,                 
    gabinet lekarski                
  - pow. użytkowa części rozbudowanej - 1.267,75 m2                
  Cel :                
  Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego                
  dzieci i młodzieży.                
  Stworzenie bazy rekreacyjno - sportowej.                
                   
5. Udział Gminy Brzesko w finansowaniu realizowanego 900 Urząd Miejski 2005-2008 1653915 295000 494000 800000 64915
  przez Międzygminny Związek ds. Wodociagów   ZPK            
  i Kanalizacji zadania inwestycyjnego /15% udziału/                
  pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy                
  poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej                
  w 4 gminach oraz rozbudowa systemu monitoringu"                
  Zadania, zakres rzeczowy :                
  - budowa sieci wodociągowej na os. Pomianowski                 
    Stok                
  - budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kopaliny,                 
    ul. Leśna, ul. Wiejska oraz Klonowa - Boczna                
  Cel :                
  Ochrona wód i gleby, poprawa stanu środowiska                 
  naturalnego  i warunków bytowych ludności.                
  Zaopatrywanie ludności w wodę.                
                   
                   
                   
  OGÓŁEM       6,900,330 1,950,200 3,606,259 800,000 64,915