Załącznik Nr 9
      do Uchwały Nr XXVII/173/2004
      Rady Miejskiej w Brzesku
      z dnia 30 grudnia 2004 r.
       
       
       
       
       
       
DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
 
         
         
         
         
DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA WYDATKI
      PLAN
       
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1,427,300
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 710,000
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 710,000
     - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 710,000
       
92116   Biblioteki 717,300
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 717,300
     - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 717,300
        w Brzesku  
        w tym :  
        - środki własne gminy 651,900
        - dotacja z Starostwa Powiatowego w Brzesku 65,400
       
       
     OGÓŁEM 1,427,300
         
         
         
       
Brzesko, dnia 30.12.2004 r.