Nasz znak EK. 0718/16/05

Brzesko, dnia 28. 02. 2005 r.

 

Sz. Pan

Zbigniew Stós

   Prezydent

     Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic              

        4935 W. Le Moyne Street

      Chicago, IL 60651

       USA

 

          W odpowiedzi na pismo z dnia 09. 01. 2005 r. Starosta Brzeski przesyła informacje i wyjaśnienia w sprawie działającego na naszym terenie Stowarzyszenia „Samarytanin” – organizacji wspierającej przedsięwzięcia na rzecz dzieci przebywających w Domu Dziecka, ich rodzin oraz innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy materialnej.

            Korzystając z okazji chciałbym wyrazić słowa podziękowania dla Waszego Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic za przekazywaną pomoc charytatywną dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza z Domu Dziecka w Jasieniu.

            Ustosunkowując się do pytań i wątpliwości dotyczących Stowarzyszenia „Samarytanin” przedstawionych w piśmie pragnąłbym poinformować, że Stowarzyszenie to zostało założone w 2000 r. z inicjatywy pracowników Domu Dziecka w Jasieniu jako organizacja wspierająca działania na rzecz dzieci przebywających w tej placówce.

            Działalność Stowarzyszenia została zalegalizowana 31. X. 2000 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, a w czerwcu 2004 r. uzyskało ono status organizacji pożytku publicznego.

            Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w wydzierżawionym od Domu Dziecka budynku dawnej obory dworskiej i oficyny. Prawnie Stowarzyszenie „Samarytanin” nie jest powiązane z Domem Dziecka w Jasieniu. W ostatnich latach Stowarzyszenie zrealizowało wiele znaczących dla Domu Dziecka przedsięwzięć: remont i modernizacja zaniedbanych obiektów Domu Dziecka, oczyszczenie stawów należących do terenów zielonych tej placówki. Środki (ok. 80. 000 zł) na ten cel pochodziły od sponsorów oraz z wniosków składanych do TVP.

            Stowarzyszenie pozyskiwało środki z różnych źródeł:

- z Banku Gospodarki Żywnościowej kwotę 10. 146, 47 zł. w formie darów żywnościowych na rzecz Domu Dziecka oraz ubogich rodzin z terenu Jasienia,

- ze środków PEFRON na zakup samochodu z możliwością jego wykorzystania przez Dom Dziecka,

- z Fundacji ASB (Niemcy) na zakup sprzętu sportowego (kwotę 10. 445,75 zł) dla Domu Dziecka

- z Fundacji Cassipoee (Francja) na przeprowadzenie remontów obiektów Domu Dziecka, organizację wypoczynku letniego dzieci u rodzin francuskich oraz zakup upominków dla dzieci.

            Dzięki funduszom zgromadzonym przez Stowarzyszenie od różnych sponsorów dofinansowano  w znaczącym stopniu dzieciom z Domu Dziecka kolonie letnie w latach   2001- 2004, zakupiono sprzęt muzyczny o wartości 22. 000 zł, 4 komputery o wartości 6. 000 zł., książki o wartości 3. 611 zł. oraz  2 konie, (ok. 7. 000 zł). które służą do hipoterapii.

            Stowarzyszenie współpracuje także z Fundacją „Szlachetne Zdrowie” oraz Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna.

            Starostwo Powiatowe nie wspiera finansowo Stowarzyszenia, jedynie tylko podpisało z nim umowę na dzierżawę części terenów niezagospodarowanych i budynku tzw. „starej stajni”.

            W roku 2003 przychody Stowarzyszenia „Samarytanin” w formie środków pieniężnych wyniosły 32. 854, 25 zł. a w darach rzeczowych 36. 602,52.

            Stowarzyszenie przekazało w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu kwotę 27.755,68, dla dzieci z Domu Dziecka Nr 2  w Tarnowie – 1.200 zł., dla Samarytańskiego Towarzystwa im. J. Pawła II z Zakliczyna – 120 zł.

            Koszty o charakterze administracyjnym wynosiły 576,64 zł. Dary  rzeczowe przyjęte przez Stowarzyszenie zostały przekazane jak wspomniano wyżej dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu, innych domów dziecka oraz biednych rodzin z Jasienia.

            Zarząd Stowarzyszenia tworzą: prezes Zbigniew Żydek, wiceprezes Adam Kwaśniak, członkowie: Mieczysław Mietła, Stanisław Lambert, Alicja Dobrzańska, sekretarz Agata Wis, skarbnik Urszula Gawlik.

            Osoby te pracę w Zarządzie stowarzyszenia wykonują społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

            Z uwagi na to, że aktualny Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zbigniew Żydek pełni obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Jasieniu Starostwo wydało mu polecenie dokonania wyboru: albo pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia lub dyrektora Domu Dziecka.

            Stowarzyszenie „Samarytanin” nie wykorzystuje żadnego sprzętu i pomieszczeń Domu Dziecka dla swojej działalności poza udostępnieniem miejsca na zebrania. To właśnie Dom Dziecka korzysta z tego, że Stowarzyszenie pozyskuje dla jego wychowanków fundusze, sprzęt i żywność.

            Dom Dziecka jako jednostka budżetowa nie może bowiem samodzielnie organizować wypoczynku letniego dla dzieci oraz korzystać z większości grantów organizacji pozarządowych i unijnych. Warunkiem pomocy z ASB, Banku Żywnościowego i z innych organizacji było utworzenie Stowarzyszenia współpracującego z Domem Dziecka.

            Przeprowadzone przez Starostwo kontrole w Domu Dziecka w Jasieniu nie wykazały nadmiernego obciążenia pracą fizyczną wychowanków i traktowania ich jako „darmowej siły roboczej” przez obecnego dyrektora placówki. Wychowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wdrażanie go do samodzielności, odpowiedzialności wymaga również nauczenia go spełniania podstawowych obowiązków, również pracy fizycznej stosownej do wieku, płci i możliwości zdrowotnych dziecka.

            Pragnę nadmienić, że podejmowane przez dyrektora Domu Dziecka działania na rzecz uruchomienia Ośrodka Hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu brzeskiego i bocheńskiego uzyskały zgodę władz samorządowych i sanitarnych. Ośrodek ten stanowić będzie ważną pomoc dla rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo z naszego regionu.

Kończąc przekazuję podziękowanie za zainteresowanie Ojczystym Krajem, jego problemami, za bezinteresowną ofiarność i pomoc płynącą z serca dla dzieci pokrzywdzonych przez los, a niekiedy przez swoich najbliższych 

 

           Z wyrazami szacunku   

               Starosta Brzeski

             Grzegorz Wawryka