Prof. dr  hab. Janina Wyczesany

 

Dyscyplina:    pedagogika, pedagogika specjalna, dydaktyka matematyki ,

pedagogika i metodyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 

Studia, stopnie tytuły naukowe:

 Liceum Pedagogiczne w Starym Sączu                                  1956

                        Studium Nauczycielskie w Krakowie                                     1959

                        Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie                            1964,

                        Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie       1966

                        Doktorat w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie       1975

                        Habilitacja                                                                            1986

                        Tytuł profesora                                                                     1999

                        Profesor zwyczajny                                                               2005

 

Przebieg pracy zawodowej:

                        Nauczyciel Szkoły Podstawowej w pow. brzeskim                  1957-61

                        Wychowawca PMZW w Krakowie                                        1962-65

                        Wizytator Kuratorium                                                             1966-71

                        Nauczyciel akademicki( asystent, adiunkt, docent, profesor )   1971- nadal

                        Kierownik Studiów Podyplomowych                                     1976-1992

                        Kierownik Zakładu Dydaktyki Specjalnej                              1999-  nadal

                        Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej                             2004 – nadal

                        Członek Senatu Akademii Pedagogicznej                       2 kadencje i obecnie

                        Członek Komisji Senackiej do Spraw Wydawnictwa     2 kadencje i obecnie

Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki                              1987-1990

Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów      1990-1993

 

Prace naukowo-badawcze

Dotyczą efektywności procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, roli nauczyciela – pedagoga specjalnego na różnych etapach rozwoju dziecka. Związane są także z analizą  uwarunkowania edukacji integracyjnej w Polsce i innych krajach europejskich (Włochy, Francja, Belgia, itd.). Wypromowała 8 doktorów, oraz objęła opieką 3 prace doktorskie i 2 prace habilitacyjne.

 

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych

* Członek Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie,

* Członek Rady Programowej  Kolegium  Nauczycielskiego w Gliwicach

* Członek Polskiego Zespołu do Badań naukowych nad upośledzeniem umysłowym w Warszawie – III nagroda w konkursie na badania naukowe

* Członek Europejskiego Stowarzyszenia Specjalnej Edukacji ( ISA )

* Członek Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie w latach 1995-2000 r.

* Członek Towarzystwa do Walki z Kalectwem w Warszawie

* Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Krakowie, Częstochowie, Opolu, Nowym Sączu i Katowicach w formie wymiany metodycznej lub udziału w kursach i konferencjach,

* Uczestniczenie w pracach Zespołu Programowego Szkół Specjalnych przy Ministrze Oświaty i Wychowania w zakresie opracowania znowelizowanych treści kształcenia   i wychowania dla szkoły specjalnej

* Członek Rady Naukowej Szkoły Promocji Zdrowia Publicznego w Krakowie.

* Współpraca z Instytutem Chorób Płuc w Rabce i Zakładem Psychologii Klinicznej UJ ( konferencje, badania  naukowe)

* Współpraca ze szkołami specjalnymi i ośrodkami leczniczo-rehabilitacyjnymi w Krakowie i Gliwicach (referaty, badania naukowe).

* Prowadzenie seminarium dla nauczycieli akademickich zainteresowanych badaniami naukowymi w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

* Profesor w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach od 1994 r. – opiekun naukowo-dydaktyczny Kolegium z ramienia Akademii Pedagogicznej w Krakowie

 

Odznaczenia i nagrody:

* Dyplom uznania za osiągnięcia w rozwoju działalności Koła Naukowego Pedagogów – sekcji pedagogiki specjalnej (1973)

* Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa  Wyższego i Techniki – indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (1980)

* Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - zespołowa stopnia trzeciego z tytułu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych (1987)

* Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – indywidualna stopnia trzeciego       z tytułu osiągnięć naukowych (za pracę habilitacyjną 1988 )

* III Nagroda w konkursie na badania naukowe w dziedzinie upośledzenia umysłowego przyznana przez Polski Zespół do Badań Naukowych nad upośledzeniem umysłowym.

 

Publikacje:

Głównymi nurtami moich zainteresowań są zagadnienia mieszczące się w dydaktyce ogólnej, specjalnej, rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Wydawnictwa zwarte:

* Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. A.Mikrut (współautor), Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998,

* Pomoc psychopedagogiczna dzieciom niepełnosprawnym. Red.J.Wyczesany, Częstochowa, Wyd.Nauk. WSP, 1995

* Oligofrenopedagogika, Katowice1994

* Oligofrenopedagogika. Wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo. Kraków Oficyna Wyd. Impuls, 1998

* Pedagogika upośledzonych umysłowo, wybrane zagadnienia, Kraków, Oficyna Wyd. Impuls, 1999

* Uczeń o obniżonym poziomie umysłowym w szkole podstawowej. Poradnik dla nauczycieli. Red. J.Wyczesany, Częstochowa WOM, 1993

* Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej. Wybór i opracowanie J.Wyczesany, Kraków Wyd.Sponsor 1992

* Dziecko chore na astmę: integracja działań medycznych i psychologicznych. Red. R.Kurzawa, J.Wyczesany, Kraków Wyd. Uniwersitas 1995

* Nauczanie matematyki w klasach I-III szkoły specjalnej , Warszawa WSiP, 1991

* Indywidualne i społeczne czynniki determinujące aktywny udział dzieci chorych w procesie leczenia . Współautorzy M.Ostrowski, Z.Lohn , Kraków Oficyna Wyd.Impuls, 1991

* Czynniki efektywnego nauczania matematyki w klasach początkowych szkoły specjalnej, Kraków Wyd.Nauk.WSP 1985

* Matematyka 1 : poradnik metodyczny dla nauczyciela szkoły specjalnej. Współautor H.Siwek, wyd.2 popr, Warszawa 1984

* Matematyka  2 : poradnik dla nauczyciela szkoły specjalnej. Współautor H.Siwek, wyd. 2 , Warszawa WSiP, 1984,

* Matematyka dla kl.1, Z.1 Współautor H.Siwek, wyd.5,Warszawa WSiP1997,

* Matematyka dla kl.1, Z.2 ,Współautor H.Siwek ,wyd.5,Warszawa,WSiP1997

* Matematyka dla kl.2, Z.1, Współautor H.Siwek, wyd.4 WarszawaWSiP1997,

*Matematyka dla kl.2, Z.2 Współautor  H.Siwek  wyd.4, WarszawaWSiP1997,

* Matematyka (klasa) 2 : poradnik dla nauczyciela szkoły specjalnej. Współautor H.Siwek , Warszawa WSiP 1982,

* Matematyka dla klasy 3, Z.1 Współautor H.Siwek , Warszawa WSiP, 1996,

* Matematyka dla klasy 3, Z.1 Współautor H.Siwek wyd. 2 popr, Warszawa WSiP 1999,

* Matematyka dla klasy 3 , Z.2 Współautor H.Siwek, wyd. 2 popr, Warszawa WSiP 1999

 

Artykuły w wydawnictwach zwartych :

* Idea integracji w nowych strukturach edukacyjnych – szanse i zagrożenia. Współautor A.Kukułka, w: Dylematy pedagogiki specjalnej , red. A.Rakowska i J.Baran, Kraków Wyd. Nauk AP 1997 s. 66-73,

* Edukacyjna refleksja nad teorią i praktyką pedagogiki specjalnej, w: Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z.Palak Wyd. UMCS , Lublin 2001 , s. 79-84