Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

 

 

 

 

 

 DYFUZJA BARW, FORM, FAKTUR

czyli

„SZTUKA MŁODYCH NA ROZDROŻACH”

(SMnR)

 

 

 

                   PROJEKT EDUKACYJNY W RAMACH PROGRAMU

                „Równać Szanse 2003- Szkoły Aktywne”

                Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 

 

 

 

 

 

 

„Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowanym.

Do zobaczenia piękna także”

 

(Zofia Kossak- Szczucka)

 

 

Jadowniki listopad 2003

INFORMACJA O SZKOLE

 

 

 

  1. Nazwa i adres Szkoły:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach,

 32-851 Jadowniki, ul. Szkolna 7,

Gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie,

Telefon: /0-14/ 6633009, Fax: /0-14/ 6632130

E-Mail: jadgim@szkola.wp.pl;

 

  1. Szkoła została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 29 marca 2000 i rozpoczęła działalność 1 września 2000 r. na mocy Aktu Założycielskiego wydanego przez Burmistrza Brzeska dnia 5 kwietnia 2000r;

 

  1. Szkoła posiada konto bankowe w PKO BP S.A. O/Brzesko z siedzibą w Brzesku przy ulicy Kościuszki 2

Numer konta: 42 10204984 1097710291;

 

  1. Dyrektor szkoły - mgr Tomasz Wietecha

Telefon: (0-14) 6638561;

E-Mail: didym@wp.pl

 

  1. Główna księgowa – mgr inż. Edyta Adamczyk;

 

  1. Pracownicy etatowi: 56 osób

  

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 

 

1.     NAZWA PROJEKTU.

 

DYFUZJA BARW, FORM, FAKTUR, CZYLI

„SZTUKA MŁODYCH NA ROZDROŻACH” (SMnR)

  

2.     OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROJEKTU.

 

Dyrektor Szkoły Tomasz Wietecha

  

3.     OPIS PROBLEMU, KTÓRY PROJEKT CHCE ROZWIĄZAĆ.

 

         Głównym problemem, któremu chcemy stawić czoła jest zjawisko „marnowania talentów” uzdolnionej plastycznie młodzieży z małych miejscowości.

         Z obserwacji losów absolwentów gimnazjum wynika, że tylko jedno z utalentowanych naszym zdaniem dzieci rozwija swoje uzdolnienia plastyczne w kierunkowej szkole średniej. W latach 2000 – 2003 spora grupa naszych uczniów w liczbie 21 (co stanowi ok. 6% wszystkich uczniów) pod kierunkiem naszych nauczycieli zajmowała liczne pierwsze miejsca oraz czołowe lokaty w konkursach plastycznych na poziomie województwa , regionu, powiatu i gminy.

Tym bardziej dziwiła nas sytuacja, że tylko jedno z tych dzieci kontynuuje naukę w kierunku rozwijania swoich uzdolnień. Postanowiliśmy zbadać przyczyny tego zjawiska i w wyniku przeprowadzonych rozmów i analizy sytuacji wyciągnęliśmy wnioski, że na taki stan rzeczy składa się wiele problemów.

         Problemem jest np. potrzeba wyrównania szans młodzieży wiejskiej w zakresie edukacji plastycznej w stosunku do rówieśników z miasta i uczęszczających do gimnazjów plastycznych.

         Innym problemem jest fakt, że dzieci uzdolnione plastycznie uczęszczając do szkoły publicznej mają na ogół ograniczone możliwości rozwijania swoich zainteresowań i talentów ze względu na zbyt małą liczbę godzin plastyki w szkołach. Dzieci te z reguły nie podejmują dalszego kształcenia w szkołach artystycznych ze względu na rażące braki w zakresie wiedzy i umiejętności. Nie można niestety tych braków wyrównać poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, jako że jest ich z jednej strony za mało, ale przede wszystkim zajęcia te wymagają ogromnego nakładu finansowego na materiały i narzędzia, na które naszych dzieci nie stać a szkoła nie posiada odpowiednich środków.

         Problemem również jest, iż rodzice dzieci uzdolnionych plastycznie nie zawsze mają świadomość ich talentu, nie dostrzegają także korzyści płynących z kształcenia plastycznego jako istotnego czynnika kształtującego osobowość człowieka. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt trudnej sytuacji materialnej wielu rodzin, co jest powodem bardziej „praktycznego” podejścia rodziców do kierunków dalszego kształcenia swoich dzieci.

         Dostrzegliśmy jeszcze jeden istotny problem. Jest nim brak lokalnych mecenasów sztuki, którzy zechcieliby łożyć na dodatkowe zajęcia plastyczne czy wspieranie jakiś wybranych przez siebie talentów artystycznych.

  

 

4.    CEL PROJEKTU.

 

         Głównym celem jest uświadomienie szeroko rozumianemu odbiorcy sztuki w ogóle, a środowisku lokalnemu w szczególności istnienia dzieci z „iskrą bożą” pośród nas oraz faktu odpowiedzialności za rozwój talentów młodych ludzi. Uświadomienie potrzeby wspierania ludzi uzdolnionych w tym co dobre. Uświadomienie, że za zmarnowane młodych talenty przyjdzie nam zapłacić ogromną niewymierną cenę, że nie możemy pozwolić na to żeby talenty były marnowane tylko dlatego, że „nie ma pieniędzy”. Chcemy zintegrować środowisko wokół problemów i pobudzić do działania. Chcemy pozyskać sponsorów, stworzyć swoisty mecenat w środowisku, zainteresować organizacje pozarządowe i lokalne stowarzyszenia tak, aby działania zainicjowane tym projektem mogły trwać długo po jego zakończeniu.

         Celem projektu jest wyposażenie młodych ludzi w nowe doświadczenia i umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki w wybranym kierunku artystycznym, jak również przekonanie rodziców o konieczności inwestowania w edukację artystyczną dzieci. Celem projektu jest także popularyzowanie kultury plastycznej w środowisku ubogim w takie działania.

         Intencją naszą jest kontynuowanie podobnych przedsięwzięć artystycznych o charakterze środowiskowym pod hasłem „Sztuka Młodych na Rozdrożach” (SMnR).

         Poprzez upowszechnienie idei naszego projektu w mediach i w Internecie damy przykład innym, którzy bogatsi o nasze doświadczenia być może ten projekt poprawią i wdrożą na swoim terenie

         Aby zrealizować cele pozyskaliśmy partnerów: Burmistrz Miasta Brzeska, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jadownickiej, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Instytut Sztuki, Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, Brzeska Oficyna Wydawnicza A. R. Dziedzic, wolontariuszy w szkole i środowisku.

 

5.    DLA KOGO PROJEKT JEST PRZEZNACZONY, ILOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

         Nasza oferta skierowana jest poprzez „uzdolnionych” do wszystkich uczestników życia społecznego naszej Gminy oraz wszystkich, których interesuje przyszłość „młodych na rozdrożach”. Dbałość o przyszłość tych młodych jest obowiązkiem społecznym i dlatego wszyscy powinniśmy czuć ciężar ciążącej na nas odpowiedzialności. Każdy zmarnowany talent powinniśmy odczuć jako osobistą porażkę.

 

Bezpośrednio jednak projekt adresowany jest do grupy 21 młodych ludzi obdarzonych tą iskierką „bożego talentu", którzy pozbawione są szansy jego rozwoju. Jest to zatem „wyrównywanie w górę”, jako że staramy się „dodawać tym, co już mają” a nie dopasowywać ich do ogółu.

 

         Projekt realizowany będzie na trzech umownych płaszczyznach: „21”, „210” i „2100”.

 

         Płaszczyzna „21” to wszelkie działania skierowane na grupę 21 uzdolnionych dzieci z terenu gminy Brzesko, które w wyniku projektu posiądą umiejętności i wiedzę z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby i fotografii. Dzieci te będą mogły pochodzić z różnych środowisk i miejscowości, nawet znacznie oddalonych od naszej szkoły, ponieważ w ramach projektu zapewnimy im dowóz na zajęcia.

Działania:

 

         Płaszczyzna „210” to umowna grupa 210 dzieci w wieku do lat 16, do których kierujemy propozycję udziału w otwartych zajęciach warsztatowych o charakterze multimedialnym i interdyscyplinarnym. Gospodarzami tych zajęć będą młodzi z grupy „21”, którzy pod opieką instruktorów przygotują i poprowadzą tę fazę projektu.

Działania:

 

         Płaszczyzna „2100” to umowna grupa wszystkich potencjalnych odbiorców sztuki dziecięcej i profesjonalnej upowszechnianej w ramach projektu poprzez wystawy, prezentacje dorobku czy Internet.

Działania:

 

 

6.    PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU (WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ). W JAKI SPOSÓB PROJEKT PODNIESIE EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA.

 

Efektem w płaszczyźnie „21” będzie podniesienie sprawności manualnych i umiejętności w zakresie wypowiadania się w różnych formach plastycznych, wzbogacenie doświadczeń artystycznych dotyczących odbioru sztuki na różnych płaszczyznach oddziaływań artystycznych, co podniesie efektywność w zakresie nauczania przedmiotu. Działania zachęcą młodych do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Młodzież nauczy się też korzystać z wolnego czasu, potrafi docenić swoją pracę i uszanuje wysiłek innych. Efektem projektu będzie dorobek twórczy zaprezentowany na wystawie podsumowującej.

Na płaszczyźnie „210” efektem będzie rozwinięcie zdolności do bezinteresownego twórczego wysiłku, inspiracje do działania, poszukiwanie nowych pomysłów i inicjatyw, gdyż wszystkie dzieci realizujące projekt na płaszczyźnie „21” będą planowały działania i inspirowały dzieci uczestniczące w warsztatach do aktywności twórczej.

Na płaszczyźnie „2100” efekty będą związane z aukcją prac uczestników projektu, która pomoże zabezpieczyć środki na kontynuowanie działalności w latach następnych pod hasłem „Sztuka Młodych na Rozdrożach” (SMnR). Efektem będzie także uświadomienie wszystkim uczestnikom projektu potrzeb oraz korzyści płynących z obcowania ze sztuką oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dodatkowym efektem będzie być może powstanie stowarzyszenia ludzi- przyjaciół sztuki, którzy poprzez swoje zaangażowanie finansowe zadbają w właściwy rozwój SMnR.

 

  

 

7.    TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PROJEKTU.

 

     15 XII 2003 r. – 31 V 2004 r.

 

 

8.    SZCZEGÓŁOWY PLAN I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.

 

 

MOTTO:      „Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowanym.

                   Do zobaczenia piękna także”.

                                                        ( Zofia Kossak-Szczucka)·

 

 

GRUDZIEŃ(5 dni – 5 godzin)

 

Działania promocyjne adresowane do przyszłych uczestników projektu na wszystkich poziomach:

 

ü                  dotarcie do zainteresowanych odbiorców;

ü                  Zamieszczenie oferty w Internecie;

ü                  Podanie informacji w mediach;

 

 

STYCZEŃ ( 2 tygodnie – 10 godzin)

 

HASŁO: „Zobaczyć piękno”

 

płaszczyzna „21”

 

ü      Prace malarskie o charakterze wielkoformatowym tworzone w formie zbiorowej (grupowej) na płaszczyźnie, inspirowane kolędami i pastorałkami pod tytułem „ Z kolędą w dal”;

 Odpowiedzialni: Joanna Maderka, Iwona Grochowa, Marta Gardziel.

 

płaszczyzny „210” i „2100”

 

ü      Wystawa prac w Domu Ludowym w Jadownikach podczas finału konkursu kolęd pt. „ Od Jadownik do Betlejem”;

Odpowiedzialni: Joanna Maderka, Iwona Grochowa, Marta Gardziel.

 

 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI (DZIECI ZYSKAJĄ)

Dzieci poznają różne media artystyczne, nauczą się współpracować w grupie, zacieśnią więzi społeczne, poznają działanie interdyscyplinarne (plastyka – muzyka) odwołujące się do tradycji, zaprezentują swoje umiejętności na wystawie w Domu Ludowym.

 

 

 

LUTY ( 4 tygodnie)

 

HASŁO: „Zobaczyć światło”

 

płaszczyzna „21”:

 

ü      Malarstwo – prace indywidualne uczestników pt. „Krajobraz zimowy” – M.Gardziel;

ü      Zajęcia z papieroplastyki, technika negatyw – pozytyw (ok.2000 zł) – I.Grochola;

ü      Sesja fotograficzna z wykonanymi pracami uwzględniająca grę światła – J.Maderska;

ü      „Lampiony” – M.Gardziel;

 

płaszczyzna „210”:

 

ü      Akcja plastyczna pt. „Forma, światło i dźwięk”;

ü      „Namalować dźwięk”;

Odpowiedzialni: J.Maderska, I.Grochola, P.Szyc.

Potrzeby: aparat fotograficzny, filmy, obróbka materiałów fotograficznych, materiały papiernicze.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI (DZIECI ZYSKAJĄ)

Uczestnicy nauczą się wyrażać światło w pracach malarskich, wzbogacą swoje umiejętności w zakresie operowania kolorem i rodzajem prac malarskich, poznają zajęcia z papieroplastyki oraz nauczą się dostrzegać grę światła w papierowych reliefach. Kolejnym doświadczeniem będzie zdobycie umiejętności malowania na szkle specjalnymi farbami oraz docenianie efektów barwno-świetlnych, jakie daje technika. Uczestnicy będą mieli także możliwość fotograficznej rejestracji zaaranżowanych wrażeń świetlnych biorąc udział w akcji interdyscyplinarnej, nauczą się twórczo patrzeć na świat. Uczestnicy będą dokumentować swoje działania za pomocą aparatu fotograficznego.

  

 

MARZEC ( 4 tygodnie – 20 godzin)

 

HASŁO: „Zobaczyć kreskę”

 

płaszczyzna „21”:

 

ü      Rysunek natury pt. „Rysunkowe ABC …”Odpowiedzialni: M. Gardziel, J.Maderska;

ü      Formy przestrzenne – konstruowanie z drutu, nici, materiałów przyrodniczych. Odpowiedzialni: I.Grochola;

Potrzeby: kartony, ołówki, węgiel, tusz kreślarski, drut, nici, balony.

 

płaszczyzna „210”:

 

ü      Wyjazd do Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie – spotkanie z artystami oraz Muzeum. Odpowiedzialni: J.Maderska, I.Grochola;

Potrzeby: organizacja wycieczki.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI (DZIECI ZYSKAJĄ)

Uczestnicy nauczą się artystycznych wypowiedzi różnymi rodzajami kresek w zależności od użytych narzędzi, dodatkowym doświadczeniem będzie tworzenie form przestrzennych, które pomogą w rozwoju wyobraźni i myślenia twórczego. Ponadto młodzież będzie mogła zobaczyć profesjonalne pracownie grafiki w Instytucie Sztuki AP w Krakowie oraz poznają tajniki sztuk graficznych i dowiedzą się wiele interesujących rzeczy podczas spotkania z artystami. W muzeum poznają autentyczne dzieła sztuki wybitnych artystów.

  

 

KWIECIEŃ ( 3 tygodnie – 15 godzin)

 

HASŁO: „Zobaczyć przestrzeń”

 

płaszczyzna „21”:

 

ü      Sposoby przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie – plener (współpraca z MOK w Brzesku);

ü      Związek formy z przeznaczeniem przedmiotu – glina. Odpowiedzialni: I.Grochola;

ü      Wyjazd do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu;

Potrzeby: glina, kartony, farby, noże.

 

płaszczyzna „210”:

 

ü      Sztuka Ziemi (Land – art.)- konkurs o tematyce ekologicznej związany z Dniem Ziemi. Odpowiedzialni: M.Gardziel, J.Maderska.

Potrzeby: nagrody.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI (DZIECI ZYSKAJĄ)

Uczestnicy nabędą umiejętności związane z wyrażaniem przestrzeni na płaszczyźnie w różnych mediach plastycznych, dostrzegą także wpływ użytego tworzywa na ostateczną formę dzieła. Wizyta w PLSP w Wiśniczu uświadomi inne możliwości twórcze, jakie daje glina, zaś działania w profesjonalnej pracowni będą dla nich nowym doświadczeniem, zobaczą także Koryznówkę – muzeum Pamiątek po Janie Matejce i zamek Lubomirskich. Konkurs plastyczny adresowany do młodzieży z kręgu 21 i 210 uwrażliwi na piękno otaczającego świata i nauczy szacunku dla przyrody, bez której życie człowieka jest niemożliwe.

 

  

MAJ ( 4 tygodnie – 20 godzin)

 

HASŁO: „Zobaczyć człowieka”

 

płaszczyzna „21”:

 

ü      KARAOKE – P.Szyc ( malowanie dźwięków);

ü      Studium postaci ludzkiej z natury we wszystkich poznanych technikach;

ü      Rysunek z wyobraźni pt. „Człowiek we wnętrzu”. Odpowiedzialni: J.Maderska, I.Grochola, M.Gardziel;

Potrzeby: glina, kartony, pastele, węgiel, fiksatywa, kreda, torby.

 

płaszczyzna „210”,”2100”:

 

ü      Wystawa fotografii ks. dr R.Bogacza i spotkanie autorskie;

ü      Prezentacja dorobku artystycznego uczestników projektu – aukcja prac;

ü      Publikacja prac na WWW, przygotowywanie folderów i plakatów wystaw;

Odpowiedzialni: K.Serbeńska-Biel, J.Maderska, M.Gardziel, M.Jakubowska, P.Szyc, A.Pałka, Ł.Michalski.

 

 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI (DZIECI ZYSKAJĄ)

Działania pomogą uczniom w określaniu proporcji ciała ludzkiego na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych, ubogacą przez to sprawność manualną oraz wyobraźnię. Wystawa fotografii ks. dr R. Bogacza pozwoli poznać uczestnikom krajobraz i klimat ziemi Świętej, a towarzyszące wystawie cytaty z Biblii i Jana Pawła II ubogacą duchowo odbiorców wystawy fotografii. Zaprezentowanie dorobku będzie obrazem naszych działań artystycznych realizowanych w ramach projektu. Podsumowanie projektu rozwinie poczucie wartości i dumy uczestników projektu z efektów swoich działań, a sprzedaż prac przyczyni się do uzyskania korzyści finansowych przeznaczonych na kontynuowanie przedsięwzięcia i pomoc finansową dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

9.                W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZONA BĘDZIE OCENA EFEKTÓW PROJEKTU.

 

Realizacja projektu będzie na bieżąco dokumentowana w wersji elektronicznej i prezentowana w Internecie na stronie projektu. Planujemy również przeprowadzenie internetowej aukcji prac na naszym szkolnym serwerze zakupionym ze środków projektu. Dochód z aukcji prac plastycznych przez Internet będzie w 30% przeznaczony na rozwijanie talentów plastycznych dzieci upośledzonych, które nigdy nie będą miały szansy rozwijania talentów w szkołach plastycznych.

Formą oceny projektu będzie oddźwięk naszych działań w mediach, ankietowe badania sondażowe skierowane do odbiorców projektu, wpisy do Księgi Pamiątkowej, ilości zgromadzonych środków finansowych z aukcji na jego następną edycję oraz pozyskani partnerzy do współpracy podczas trwania projektu.

 

 

10.           REALIZATORZY PROJEKTU ORAZ ICH KWALIFIKACJE.

 

Poziom „21”

Marta Gardziel – plastyk, nauczyciel – wychowawca świetlicy w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

Iwona Grochowa – plastyk, nauczyciel religii w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

Joanna Maderka – plastyk, nauczyciel plastyki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

 

Poziom „210”

Osoby wyżej wymienione oraz:

Michalina Jakubowska – nauczyciel-wychowawca świetlicy w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

Krystyna Serbeńska-Biel – nauczyciel-bibliotekarz w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

Piotr Szyc – muzyk, nauczyciel muzyki w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

 

Poziom „2100”

Wyżej wymienieni oraz:

Łukasz Michalski – informatyk w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

Anna Pałka – nauczyciel chemii w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach.

  

 

BUDŻET PROJEKTU

 

 

 

 

KOSZTY OSOBOWE

 

PFDM

Wkład własny

(Wolontariat)

Razem

0,00 zł

6 370,00 zł

6 370,00 zł

 

 

 

KOSZTY RZECZOWE

 

PFDM

Wkład własny

(darczyńcy, środki własne)

Razem

9 500,00 zł

5 679,00 zł

15 179,00 zł

 

 

 

RAZEM KOSZTY OSOBOWE I RZECZOWE

 

PFDM

Wkład własny

Razem

9 500,00 zł

12 049,00 zł

21 549,00 zł