Gaca Stanisław

Od 1.10.1978 r. zatrudniony w Instytucie Dróg Kolei i Mostów jako pracownik naukowo-dydaktyczny, kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta i adiunkta. Po ukończeniu studiów 4-krotnie był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst, odbywając praktyki i staże w Federalnym Instytucie Drogownictwa RFN oraz w Ruhr-Universität Bochum i Universität Hannover. Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej.

Praca naukowa i dydaktyczna


Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych i raportów, wygłosi. ponad 35 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prace te zwiżzane są głównie z:

Jest współautorem Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce i programów regionalnych, będąc równocześnie zaangażowanym w ich praktycznych wdrożeniach. W roku 2002 został powołany przez Ministra Infrastruktury na członka Komisji ds. Infrastruktury Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej PAN.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów: projektowanie dróg, podstawy budownictwa komunikacyjnego, zaplecze techniczne w komunikacji, analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

27 września 2007 r.