Wiesław Sroczyński

Specjalność zawodowa:

geologia inżynierska, geologia środowiskowa, ekofizjografia, ochrona  środowiska w działalności inwestycyjnej i planowaniu przestrzennym.

Uprawnienia zawodowe:

uprawnienia geologiczne w zakresie geologii inżynierskiej:

– biegły z listy wojewody małopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nr 78/2000.

Opis doświadczenia zawodowego

W latach 1976-86 praca w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Fizjograficznym i Geodezyjnym Budownictwa "Geoprojekt" (6 lat na stanowiskach samodziel­nych) – autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań technicznych z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i fizjografii dla potrzeb budownictwa powszechnego, drogowego i wodnego oraz planowania przestrzennego.

W 1986 r. podejmuje pracę w w Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Sozologii (która uzyskuje wkrótce status Zakładu) – działającej początkowo w ramach Zakładu Ochrony Przyrody PAN, a od stycznia 1989 r. – Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (obecnie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). W  tym czasie aktywnie uczestniczy w pracach Zakładu, dotyczących w szczególności:

Współautor wielu prac o profilu geoekologicznym – dla obiektów hy­drotechnicznych, górniczych, komunalnych, komunikacyjnych (Czorsztyn–Niedzica, Świnna Poręba, ZEW Solina-Myczkowce, elektrownia pompowa Młoty w Górach Bystrzyckich, Tomaszowskie Kopalnie Piasków Szklarskich, wysypiska komunalne w dawnym województwie nowosądeckim: Zawada-Brzeziny, Piwniczna, Niedźwiedź i in., odcinek tunelowy drogi ekspresowej S‑94 Żywiec–Zwardoń i in.), jak również dla większych obszarów jak krajowe zagłębia rudne Zn-Pb. W latach 1996-97 realizował – w ramach tego samego zespołu – zadania cząstkowe do programów zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) dla województw nowosądeckiego i krakowskiego.

W latach 2000-2002 był kierownikiem i głównym wykonawcą projektu badawczego: Geoochrona górnych odcinków dolin rzek beskidzkich przeznaczanych pod budownictwo wodne na przykładzie projektowanego zbiornika Krempna na rzece Wisłoce, a także kierował badaniami na rzecz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wokół czaszy zbiornika Krempna na Wisłoce, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, studium geologiczno-inżynierskiego przebudowy drogi krajowej Stary Sącz-Piwniczna-granica państwa.

W 2003 r. kierował badaniami mającymi na celu uszczegółowienie rozpoznanie podłoża zanieczyszczonego węglowodorami ropopochodnymi na budowie ul. Wita Stwosza (Galicyjskiej) w Krakowie, opracował też projekt rekultywacji skażonego terenu.

Od października 2003 r. realizuje, jako kierownik zespołu, dwuletni projekt badawczy (grant) finansowany przez Departament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji: Studium form i  mecha­nizmów degradacji środowiska w systemach rekreacyjnych brzegów jezior zaporowych południowo-wschodniej Polski.

Jest autorem bądź współautorem 35 publikacji oraz ponad 100 prac studialnych, dokumentacji, ekspertyz o charakterze naukowym – z zakresu geologii i ochrony środowiska.