Brzesko, 21.07. 2004r.

 

 

Mieszkańcy osiedla Kopaliny

oraz użytkownicy  ogródków działkowych ,, Pod Dębem’’

w Brzesku

 

 

 

                                         Pan   Lech Pikuła

                               Przewodniczący Rady Miasta Brzeska

 

 

 

      Wniosek:  o przesunięcie na obrzeża miasta  planowanego  ulicą Leśną zjazdu z autostrady.

 

 

           Nawiązując do wcześniejszych pism kierowanych do Burmistrza Brzeska Pana Jana Musiała i brak na nie odpowiedzi, niniejszym my mieszkańcy ulicy Leśnej, Wiejskiej, Poprzecznej, Wiosennej i Zacisza, oraz użytkownicy ogródków działkowych  ,,Pod Dębami’’,  / według załączonej listy podpisów /  wnosimy o rozpatrzenie przez Radę Miasta Brzeska naszego wniosku o przesunięcie zjazdu z autostrady z ulicy Leśnej na teren zachodni miasta.

 

     Uzasadnienie:   

   Dotychczasowa rezerwacja pasa terenu przeznaczonego pod budowę zjazdu z autostrady ulicą Leśną zamieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego z roku 1992 straciła obligatoryjną ważność z datą 31. 12. 2003r., która równa się z utratą ważności powyższego planu.

   Natomiast powielona w ,,Studium’’  tożsama rezerwacja terenu pod wymieniony zjazd nie została należycie  upubliczniona, ponieważ w/w ,,Studium’’ nie zostało wyłożone do ogólnej wiadomości mieszkańców.  Naruszono tym procedurę planistyczną.

Jesteśmy świadomi wielkości zasięgu i skutków uciążliwości przyszłej drogi krajowej, dlatego też mamy prawo chronić nasze najwyższe dobro,  jakim jest nasze życie i zdrowie. Z uwagi na to, że dotychczas nie zapadły wiążące decyzje lokalizacji zjazdu, ani też nie została opracowana graficzna dokumentacja, mamy nadzieję przy dobrej woli radnych, których obdarzyliśmy mandatem społecznego  zaufania, że nasz wniosek  zostanie należycie zrozumiany, rzetelnie rozpatrzony oraz uwzględniony.       

      Ponadto uważamy, że przeniesienie zjazdu z terenu  osiedla mieszkaniowego Kopalin  na tereny niezabudowane, nie przeszkodzi w rozwoju naszego miasta,

 a wręcz stworzy nowe możliwości jakie wiąże się  z drogą dojazdową do planowanej autostrady. 

 

     Załączniki:

  1. Listy podpisów wnioskodawców – egz. .....
  2.  Fragment planu miasta z koncepcją zjazdu