Z sali sądowej. Fałszował asygnaty kasy chorych

Wczoraj toczyła się w krak. sądzie okręgowym karnym przed trybunałem zwyczajnym rozprawa przeciw Stanisławowi Dadejowi, lat 31, budowniczemu z Brzeska, oskarżonemu o zbrodnię oszustwa.

Wedle aktu oskarżenia Dadej w czasie od września 1924 do lipca 1925 r. w porozumieniu z urzędnikiem filji Kasy chorych w Brzesku, Michałem Kosem, podrabiał świadectwa choroby, względnie asygnaty na zasiłek. Oskarżony wypełniał asygnaty sfingowanemi imionami i nazwiskami robotników, lub też wpisywał nazwisko zdrowego robotnika, czas trwania rzekomej choroby i fałszował podpis lekarza Kasy chorych Dra Knauera.

Przedkładając następnie owe sfałszowane dokumeta, uzyskiwał w Kasie chorych zasiłki, które pobierał bądźto sam, bądź też przez podstawione osoby. W ten sposób wyrządził szkodę pow. Kasie chorych w Brzesku na kwotę powyżej 2000 zł. podrobiwszy blisko 100 asygnat na większe i mniejsze sumy pieniężne.

Na wczorajszej rozprawie, po odczytaniu aktu oskarżenia, Dadej częściowo przyznaje się do winy, częściowo zaś. wypiera się i oskarża zbiegłego i poszukiwanego listami gończemi b. urzędnika Kosa.

Obrońca oskarżonego adw. Dr. Bross postawił szereg nosków, które trybunał przyjął do wiadomości i rozprawę odroczył, celem uzupełnienia śledztwa przez zbadanie aktów brzeskiej Kasy chorych i przesłuchania całego szeregu świadków w drodze rekwizycji.

Rozprawie przewodniczył s. s. o. Dr. Droździkowski, wotowali s, s. o, Dr. Lizak i s. s. o. Dr, Smolecki, oskarżał prok. Dr. Michałowski.

źródło: Goniec Krakowski 7 marzec 1926 r. Nr 54 str.6 (pisownia oryginalna)

Nadesłał Mariusz Gałek

Od admina: Więcej informacji prasowych sprzed lat przeczytać można tutaj -->>
www.brzesko.ws