Wspomnienia o Doktorze Stanisławie Mermonie
(1927-2011)
lekarz, społecznik
 


„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
 nie przez to kim jest lecz przez to, czym
 dzieli się z innymi.”
                                        
Jan Paweł II

Słowa te można bez cienia wątpliwości odnieść do Doktora Stanisława Mermona, który był nie tylko wybitnym położnikiem, ginekologiem lecz także człowiekiem wielkiego formatu. Zdołał wpisać się w historię naszego miasta złotymi zgłoskami. Jego ofiarna służba chorym poparta ogromną wiedzą i niespotykanym talentem pozwoliła na uratowanie zdrowia i życia licznej rzeszy podopiecznych. Szacunek i uznanie budziło jego mistrzostwo w zawodzie. Pacjentki były pełne uznania dla Jego bezinteresowności i wielkiej troski o ich życie i zdrowie. Wysoki, postawny, przystojny mężczyzna budził powszechny szacunek, często dystans. Sam kulturalny, dobrze wychowany, co wcale nie jest tak częstym zjawiskiem. Wyróżniała go wielka wrażliwość na sprawy społeczne. Bezkompromisowy jeśli chodzi o realizację zamierzeń, bezkompromisowy jeśli chodzi o tępienie głupoty, częstego niestety produktu. Zawsze ponad podziałami stawał na straży bezpieczeństwa i zdrowia pacjentek. Dyspozycyjny, zdyscyplinowany. Zwolennik władzy silnej, ale precyzyjnej ręki. Mówił piękną, poprawną polszczyzną. Nigdy nie pchał się przed szereg, ale wszędzie gdzie pracował był kimś więcej – autorytetem, punktem odniesienia i oparcia, także życiowego dla wielu osób.

Urodził się w 1927r. w Komborni koło Krosna. Gdy w 1939r. miał rozpocząć naukę w Gimnazjum na Polskę napadły wojska niemieckie. Okres okupacji jak większości chłopcom zorganizowało Mu życie: podchorążówka organizowana przez N.O.W., tajne nauczanie, pod koniec okupacji konspiracja leśna.
 
We wrześniu 1944r. podjął naukę w Gimnazjum i Liceum w Krośnie. W 1947r. zdał egzamin maturalny i podjął studia na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie. W październiku 1953r. otrzymał dyplom lekarza. Rok wcześniej ożenił się, w następnych latach urodziły mu się dzieci (2 córki).

Nakazem pracy został skierowany do wadowickiego szpitala. Marzył o pracy chirurga. Jednak los skierował Go do pracy w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, bowiem w Oddziale Chirurgii brak było wolnego etatu. I tak to w ten sposób Doktor Stanisław Mermon związał się z tą jakże trudną dziedziną medycyny. W Wadowicach od razu dał się poznać jako młody, zdolny, inteligentny, zaangażowany w pracę zawodową i społeczną. Taka postawa przyczyniła się do szybkiej możliwości odbycia kilkumiesięcznych staży w klinikach Poznania, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Szczecina i Krakowa – w wyniku czego zdobył specjalizację I i II stopnia z zakresu położnictwa i chorób kobiecych. Ponadto już w Wadowicach dał się poznać nie tylko jako oddany lekarz, ale również społecznik. Pełnił m.in. stanowisko Społecznego Inspektora BHP jak również kierował Związkiem  Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia w tamtej placówce.

Kiedy w Brzesku budziła się nadzieja na budowę „Nowego Szpitala” w styczniu 1966r. objął obowiązki Ordynatora Oddziału Poł-Gin, które pełnił w sposób jedyny i niepowtarzalny do 1997r. Mając lat 70 przeszedł na emeryturę. Następnie przez prawie 2 lata w wymiarze ˝ etatu pracował w poradni „K” w Brzesku.

Praca w szpitalu brzeskim stanowiła dla Doktora Stanisława Mermona ogromne wyzwanie: budynek szpitalny był ciasny i zaniedbany, grono pracowników zbyt szczupłe jak na potrzeby powiatu. Nowy ordynator nie zrażał się tymi trudnościami. Okazało się, że właśnie praca na tej placówce była głównym przeznaczeniem Jego życia. Oddział Poł-Gin pod kierunkiem Ordynatora Stanisława Mermona 3-krotnie zmieniał swoje położenie: by ostatecznie w 1983r. dokonać przeprowadzki do „Nowego Szpitala” przy ulicy Kościuszki 67.

Z czasem liczba personelu szybko się zwiększała ponieważ młodzi adepci położnictwa i ginekologii chętnie podejmowali pracę pod Jego kierownictwem. Przekazywał im nie tylko wiedzę i umiejętności medyczne, uczył ich także rzetelności i etycznego bezgranicznego oddania w służbie pacjentek i ich dzieci. Nie jest zapewne przypadkiem, że Jego asystenci zostawali później cenionymi położnikami – ginekologami (uzyskiwali specjalizację I i II°) i ordynatorami.

Poza pracą w oddziale szpitalnym rozwijał i nadzorował opiekę nad kobietą w terenie. Był budowniczym, wspaniałym organizatorem wszystkich Poradni dla Kobiet w Gminnych Ośrodkach Zdrowia w powiecie brzeskim. Był organizatorem szeroko rozumianej opieki profilaktyczno-leczniczej nad kobietą, a w szczególności nad kobietą w ciąży.

Szanowano Go za podejmowanie walki o życie nawet wtedy gdy sytuacja wydawała się być beznadziejną. Podziwiano trafność diagnoz, skuteczność podejmowanego leczenia. Rzesze kilku pokoleń kobiet i dzieci z powiatu brzeskiego zawdzięczają Mu swoje zdrowie i życie. Ceniono Go za czuwanie przy łóżku najciężej chorych, za częste bezpłatne wizyty i porady, za pomaganie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji nie tylko materialnej. Troszcząc się o pacjentki Doktor Stanisław Mermon dbał także o oddział, starając się stworzyć w nim jak najlepsze warunki leczenia.

Poza zaangażowaniem jak wspomniano wyżej miał dusze społecznika. Przez 2 kadencje pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego PTL Oddziału w Brzesku, przez 2 kadencje funkcję Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojewódzki Wydział Zdrowia w Krakowie potem, w Tarnowie. Przez jedną kadencję pełnił obowiązki W-ce Prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego PTG w Krakowie. Brał czynny udział w organizowaniu Izb lekarskich oraz przez jedną kadencję pełnił funkcję Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Nieobca była Mu również praca związkowca.

Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał wiele podziękowań i odznaczeń i tak m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40- lecia Polski Ludowej, Odznakę Honorową „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Brzeska. W październiku 2010r. w uznaniu zasług otrzymał okolicznościowy medal . 625- lecia Miasta Brzeska.

Odznaczenia te honorują po części Jego wielki i ważny wkład w budowanie służby zdrowia na terenie Małopolski.

Różne sfery aktywności i odpowiadające im osiągnięcia zasłużonego lekarza są doniosłe i ciekawe. Po jego przejściu na emeryturę, w Oddziale Gin-Poł dał się odczuć dotkliwie brak Doktora Mermona. Starsi pracownicy do dziś mają w pamięci czasy świetności swojego oddziału, z lat kiedy kierował nim Doktor Stanisław Mermon.

Jego Zycie i dorobek najtrafniej można określić słowami:

„Daleką miał drogę cierpliwy piechur,
ale nigdy nie ustał.
On z tych co dochodzą,
bo wiedzą  gdzie idą…”

Doktor Stanisław Mermon zawsze wiedział dokąd idzie, zawsze dochodził.

23 sierpnia 2011 odszedł od nas na zawsze człowiek skromny, prawy i szlachetny.

Pogrzeb Doktora Stanisława Mermona odbył się w Krakowie w dniu 29.08.2011r.

Mszę św. pogrzebową odprawił ks. Infułat Bryła oraz ks. T. Kukla

Na pogrzebie ludzi połączyła wdzięczność oraz pragnienie oddania hołdu wybitnemu lekarzowi i wspaniałemu człowiekowi.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników SP ZOZ-u w Brzesku pożegnał Go Dyrektor ds. lecznictwa lek. Adam Smołucha podkreślając, że w pamięci pracowników brzeskiego szpitala Doktor Stanisław Mermon pozostanie na zawsze wybitnym lekarzem, który swoje życie poświęcił pasji jaką była dla niego medycyna.

Emilia Zydroń   
21 sierpnia 2013 r.