Protokół Nr II/06
obrad II sesji Rady Powiatu Brzeskiego 
z dnia 19 grudnia 2006 roku odbytej w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku.Ad. 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu Brzeskiego i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Sławomir Pater witając uczestników. 

W sesji udział wzięli:

1.Edward Czesak- Poseł;
2.Michał Wojtkiewicz – Poseł;
3.Grzegorz Wołczyński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku;
4.Janina Motak – Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku;
5.Anna Szczepaniec – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku;
6.Lucyna Haus- Skarbnik Powiatu;
7.Dariusz Pęcak- Komendant Powiatowy PSP w Brzesku.
8.Grzegorz Brach- Wójt Gminy Dębno. 
9.Bogusław Kamiński -Wójt Gminy Iwkowa;
10.Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa;
11.Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin.

Rada Powiatu Brzeskiego w składzie:

1.Marek Antosz;
2.Kazimierz Brzyk;
3.Ewa Cierniak Lambert;
4.Stanisław Chudyba;
5.Andrzej Goryca
6.Tadeusz Kanownik;
7.Krzysztof Kęder;
8.Maria Krzemińska;
9.Wiesław Kozłowski;
10.Jan Musiał;
11.Ryszard Ożóg;
12.Stanisław Pacura;
13.Sławomir Pater;
14.Andrzej Potępa;
15.Władysława Sadłoń;
16.Andrzej Szydek;
17.Piotr Tota;
18.Jarosław Zachara;
19.Andrzej Zelek
20.Tadeusz Zych.

Na stan 21 radnych obecnych 20.


Lista obecności z posiedzenia w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący rady stwierdził, że sesja została zwołana zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578). Zgodnie ze sporządzoną listą obecności 20 radnych bierze udział w sesji, co stanowi quorum, zatem rada ma prawo obradować i podejmować uchwały.

Ad. 2. Uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

Przewodniczący rady S. Pater odczytał zaproponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
3.Wręczenie złotych i srebrnych medali rodzicom, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową, w uznaniu zasług dla obronności kraju.
4.Wnioski, zapytania, interpelacje.
5.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał rady w okresie od ostatniej sesji.
6.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
7.Informacja w sprawie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym. 
8.Informacja w sprawie stanu finansowego powiatu brzeskiego.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/ zmiany uchwały nr XXVII/241/06 rady powiatu brzeskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznejosób niepełnosprawnych oraz wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w roku 2006;
b/ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy organów powiatu brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalnoś pożytku publicznego na rok 2007;
c/ zmian w uchwale budżetowej nr XXVI/232/06 rady powiatu brzeskiego z dnia 31 stycznia 2006 r.;
d/ zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu brzeskiego na 2006 r. ;
e/ wynagrodzenia Starosty Brzeskiego;
f/ powołnia Sekretarza Powiatu;
g/ powołania stałych komisji rady powiatu;
h/ ustalenia składów osobowych komisji stałych;
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Następnie przewodniczący rady zapytał o uwagi do porządku obrad.

A. Potępa: Podczas wszystkich znanych muzebrań zapytania są pod koniec, aby można było podsumować dyskusję która się toczy. Zaproponował aby nie rezygnować całkowicie z pkt.4. W niektórych samorządach jest tak praktykowane, że na początku zadaje się pytania zaproszonym gościom, kierownikom, dyrktorom, naczelnikom służb i jednostek powiatowych. Radny zaproponował aby taki punkt utworzyć jako pkt. 4, a pkt. 4 przenieść jako pkt. przedostatni. Pkt. 4 miałby brzmienie “zapytania do zaproszonych gości, dyrektorów, naczelników, komendantów jednostek służb i wydziałów jednostek powiatowych.
Przewodniczący rady S. Pater: Wydaje się, że zaproponowany w porządku obrad pkt. 4 może obejmować już w swojej treści pytania do wszystkich, którzy są. Nie ma sprecyzowane, że to są zapytania i interpelacje tylkoi wyłącznie do zarządu powiatu.

A. Potepa: Chodzi o coś innego. Podczas sesji będzie poruszanych wiele kwestii. Pod koniec sesji radni chcą się do nich odnieść. Jeśli nie będzie punku “zapytania...” pod koniec nie będzie możliwości zadania pytań, które sę nasuną podczas przebiegu obrad. 
Wiceprzewodniczący rady K. Brzyk: W minionej kadencji rady powiatu cały czas wnioskował, aby pkt. pn. “wnioski, zapytania, interpelacje” był na samym początku, aby rozszerzyć możliwość składania interpelacji nie tylkodo zarządu, ale do kierowników jednostek organizacyjnych, żeby była taka formuła, aby zachęcić zwykłych obywateli powiatu aby na tej sali się pojawiali i mieli możliwość zabrania głosu. Zaproponował, aby pkt. 4 zostawić jak w proponowanym porządku obrad, pkt. 10 miałby brzmieć “zapytania dyskusja i odpowiedzi”. 

J. Zachara: Wniosek K. Brzyka jest dalej idący, bo rozszerza formułę pkt. 4 i 10. Wystarczy głosować wniosek K. Brzyka. 

A. Potępa: W pkt. 4 są także interpelacje. Wnioskował o rozszerzenie i pzeniesienie pkt. 4 na koniec, aby interpelacje też były na końcu. Formuła zaproponowana przez K. Brzyka w zasadzie wyczerpuje to o co mu chodziło, natomiast gdyby znalazły się w pkt. 10 jeszcze “interpelacje” byłby całkowicie usatysfakcjonowany. 

K. Brzk: Zaproponował dodanie pkt. 10 pn. “zapytania, interpelacje, dyskusja i odpowiedzi na zapytania”. 
A. Potępa: W związku z powyższą propozycją wycofał swój wniosek.
Wniosek K. Brzyka został przyjęty /19 głosów za, 1 wstrzymujący się/ a pkt. 10 zmieniony Następujące po niem punkty zmieniły odpowiednio numerację. 

W. Kozłowski: Zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad ppkt. a, b, c, d w pkt. 9. Uchwały ujęte w tych ppkt. mogłyby być podjęte z naruszeniem prawa, gdyż w § 47 pkt. 2 statutu powiatu brzeskieg jest zapis “projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwie komisje rady”. Tych projektów uchwał radni nie mogli zaopiniować. Jak radni wiedzą w części samorządów jest już trzecia sesja. Na drugiej sesji były powoływane komisje, a na trzeciej poejmowane uchwały. W powiecie brzeskim starosta czy też zarząd powiatu nie miał czasu przez trzy tygodnie zorganizować sesji. Nie wiadomo jakim cudem dziś radnych zmusza się do podejmowania uchwał o których nic nie wiedzą. Nie wiadomo, czy na sesji radni bdą opiniować uchwały, czy ma być inaczej. § 47 statutu powiatu mówi, że uchwały powinny być zaopiniowane przez poszczególne komisje. 

Przewodniczący rady S. Pater: Zwrócił się o wypowiedzenie się na ten temat radcy prawnego. 

Radca prawny W. Budzik: Powierdził, że nie został dopełniony formalny obowiązek. 

Starosta R. Ożóg: Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada zmieniła porządek obrad w takiej konstrukcji, że wcześniej podejmie się uchwały w sprawie powołania komisji a później będzie można procedowaćw sprawie uchwał, które istniejące komisje będą mogły zaopiniować.

W. Kozłowski: Czy będzie druga sesja? Kiedy radni będą opiniować uchwały? Czy dziś na sesji? One muszą być zaopiniowane. Jak można opiniować na sesji? Co ze zmiany kolejności podejmowaniauchwał kiedy nie będą one nadal zaopiniowane przez właściwe komisje? Czy przewodniczący komisji zwołają komisje, które będą opiniować uchwały i za godzinę wrócą z opiniami? 


Starosta R. Ożóg: Jest to kwestia techniczna. Jeżeli komisje dojdą do wniosku, ż nie będą w stanie debatować nad tymi uchwałami, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby od tych uchwał odstąpić. Zawsze jest możliwość zrobienia przerwy w której te rutynowe uchwały mogłyby być podjęte. Oczywiście to będzie wola rady. Jeśli radni bdą uważali że tego się dziś zrobić nie da, to na wstępie deklaruje, że kolejna sesja będzie 28 grudnia br. i wtedy te uchwały rada podejmie. Nic się nie stanie jeśli przez kilka dni taka sytuacja nastąpi. Punkt widzenia W. Kozłowskiego jest racjonalny.

T Kanownik: Chodzi o to aby radni nie posunęli się do tworzenia absurdu. Radni ustanowili taki statut jaki jest. Nie można dziś mówić, że możemy sobie przegłosować te uchwały w komisjach. Samo powołanie komisji nie czyni zadość przepisowi § 47 ust. 2. To omisje muszą omówić i zaopiniować te uchwały. Nie można mówić, że radni to prawo sobie stanowią dla siebie, a później podejmują uchwały jakkolwiek się im podoba. Te uchwały trzeba zdjąć z porządku obrad i 28 grudnia br. rada je podejmie. Nie może być tu nnej kolei rzeczy. 


W. Kozłowski: Trzymajmy się litery prawa, bo jeśli druga sesja zacznie się tak, że radni to prawo będą naginać, to nie wyobraża sobie jak będą wyglądać kolejne sesje. Trzymajmy się reguł od początku. 

Przewodniczący Rady S. Pater: Zaządził głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad ppkt. a, b,c,d w pkt. 9.

Starosta: Jest za zdjęciem uchwał o których mówił W. Kozłowski.

Wniosek W. Kozłowskiego został poddany pod głosowanie i przyjęty /13 głosów za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących si/.
Ppkt. a,b,c,d w pkt. 9 zostały skreślone z porządku obrad. 
Przewodniczący rady S. Pater: Wszyscy radni w materiałach otrzymali pismo od firmy handlowej Merkury zapraszającej na otwarcie ośrodka zdrowia w Jadownikach, które miało miejsce w dniu wczrajszym. Zainteresował się tym tematem i zaproponował wprowadzić do porządku obrad pkt. 9 pn. “ Informacja dyrektor SP ZOZ w Brzesku na temat wiejskiego ośrodka zdrowia w Jadownikach. 


T. Kanownik: Na sesji jest wiele informacji, których radni nie otrzyują na piśmie. Jest statutowy wymóg, aby radni otrzymali na 5 dni przed sesją materiały i ten termin jest po to, żeby radni w ciągu tych 5 dni zapoznali się z materiałami przeznaczonymi na sesję, później odbyli posiedzenia komisji i merytorycznie odnieśi się do tych spraw, które zarząd powiatu czy prezydium rady chce przedstawić. Jest dziś informacja o stanie finansowym powiatu Brzeskiego. Przy wejściu na salę obrad radni otrzymali te materiały. Nie należy się dziwić, że być może dyskusja będzie jałowa,bo radni nie mają informacji dotyczącej sprawy. Opowiedział się za tym, aby informację o ZOZ dziś przyjąć, ale na następny raz przyjąć taką procedurę, aby radni otrzymywali takie informacje na piśmie razem z materiałami. Cóż dziś z jałowej dyskusji na temt stanu ZOZ w Jadownikach, skoro radni nie mają żadnej informacji, dostępu do żadnych danych finansowych, ani umowy. 


Przewodniczący S. Pater: Nie ma tu żadnej sugestii, że to ma być wielka debata na temat stanu finansów powiatu czy stanu SP ZOZ w Brzesk. Chodzi o informację. Temat dyskusji w ww. sprawie jest otwarty. Może się to odbyć na kolejnych sesjach

.
Starosta R. Ożóg: Na poprzedniej sesji dobitnie deklarował nowy styl debatowania i nowy styl pracy. Często nawet najświeższa informacja będzie docirać do radnych. Często jest tak, że trudno zmieścić się w pięciodniowym terminie doręczenia materiałów o których zarząd dowiaduje się w ostatniej chwili. Jeśli pojawia się jakiś niepokojący sygnał, rolą radnych jest odnosić się do niego szybko. Dlatego w tym punkcie nie ma podejmowania uchwały, tylko jest informacja. 


Przewodniczący rady: Poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 9 pn. Informacja dyrektor SP ZOZ w Brzesku na temat wiejskiego ośrodka zdrowia w Jadownikach”. 
Wprowadzeni do porządku obrad powyższego punktu zatwierdzono /12 głosów za, 2 przeciw, 6 wstrzymujących się/.
Przewodniczący rady: Odczytał porządek obrad po zmianach, który przedstawiał się następująco:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalene porządku obrad i przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
3.Wręczenie złotych i srebrnych medali rodzicom, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową, w uznaniu zasług dla obronności kraju.
4.Wnioski, zapytania, interpelacje.
5.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał ray w okresie od ostatniej sesji.
6.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
7.Informacja w sprawie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym. 
8.Informacja w sprawie stanu finansowego powiatu brzeskiego.
9.Informacja Dyrektor SP ZOZ w Brzesku na temat wiejskiego ośrodka zdrowia w Jadownikach.
10.Podjęcie uchwał w sprawach: 
a/wynagrodzenia Starosty Brzeskiego;
b/. powołania Sekretarza Powiatu;
c/. powołania stałych komisji rady powiatu;
d/. ustalenia składów osobowych komisji stałych;
11.Odpowiedzi na zapytania.
12.Zakończenie obrd.
Powyższy porządek obrad zatwierdzono /20 głosów za/.

Protokół poprzedniej sesji był wyłożony w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w regulaminowym terminie. Nie wniesiono do niego żadnych uwag i zatwierdzono go w zaproponowanym kształcie /20 głosów za/.

A. 3. Wręczenie złotych i srebrnych medali rodzicom, których 3 lub więcej synów odbyło służbę wojskową, w uznaniu zasług dla obronności kraju.

Decyzją Ministra Obrany Narodowej NR 381/Kadr z dnia 27.09.2006 r. nw. rodzicom, których trzech lub więcej snów odbyło służbę wojskową, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej nadano:

Złoty medal za zasługi dla obronności Kraju:

Stanisławowi i Stefanii Hyćko;
Józefowi i Władysławie Kuśnierz.

Srebrny Mdal za załugi dla obronności kraju:

Józefowi i Julii Łach
Władysławowi Nowiakowi.

Uroczystego wręczenia medali ww. dokonali Komendant WKU w Bochni Krzysztof Cabała, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Pater, Starosta Brzeski Ryszard Ożóg. 

Ad. 4. Wnioski, zapytania, interpelacje.

Wiceprzewodniczący rady K. Kęder: Czy istnieje w Starostwie Powiatowym w Brzesku wydział odpowiedzialny za pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, czy to zadanie jest jednym z wielu któregoś z wydziałów. 
Starosta R. Ożóg: Starostwo Powiatow w Brzesku czeka pewna rekonstrukcja. Urząd będzie dopasowany do regulaminu starostwa powiatowego, bo są tu dość poważne uchybienia. Stąd też w ramach tych działań z całą pewnością zostanie wykreowany wydział w którym faktycznie będzie się występować o taie środki. To zadanie zostanie podjęte również z innymi wydziałami. 

Ad. 5. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady w okresie od ostatniej sesji.

Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał rady w okresie od ostatniej sesji (w ałączeniu do protokołu).


Ad. 6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie od ostatniej sesji.

Z kolei starosta przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu w okresie od ostatniej sesji (w załączeniu do protokołu).

T. Kanownik: Zgłosił wniosek formlny, żeby wszystkie informacje na sesji były dołącząne do materiałów na sesję i poprosił o przegłosowanie na koniec punktu tegoż wniosku. Poprosił, żeby wskazać najsłabsze i najmocniejsze miejsca jakie zarząd znalazł w starostwie. Starosta użył mocnego sfrmułowania, że niektóre działania starostwa były w kolizji ze statutem. Radny poprosił o ich przekazanie. Czy zarząd podejmie jakieś działania w kierunku budowy rejestru budynków na terenie powiatu brzeskiego? Brzesko prawdopodobnie ma taki rejestr. Jest o wymóg ustawowy, którego 50 % 
powiatów w Polsce nie realizuje. Powiat ma rejestry gruntowe, ale rejestry budynków również byłyby bardzo ważne. Tu chodzi o gospodarkę nieruchomościami w rozumieniu cywilnym. Jakie procedury wszczęto w sprawie wyboru naczelika wydziału geodezji...? Czy geodeta powiatowy będzie jednocześnie naczelnikiem wydziału geodezji...? Radny nie wie o co chodzi w sprawie aneksu do umowy dot. współfinansowania hali sportowej w Szczurowej i aneksie umowy z WTZ. 
Starosta R. Ożóg: Wyjaśnał, iż funkcja geodety powiatowego i naczelnika wydziału geodezji będzie połączona i będzie ją pełnić jedna osoba. Nie wspominał natomiast nic o aneksie umowy z WTZ. 

Wniosek radnego T. Kanownik w sprawie przesyłania informacji przedstawianych na sesji raz z materiałami został zatwierdzony w głosowaniu 
/18 głosów za, 2 wstrzymujące się/.

Ad. 7. Informacja w sprawie interpelacji zgłoszonych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady Sławomir Pater poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynły żadne interpelacje. 

Ad.8. Informacja w sprawie stanu finansowego Powiatu Brzeskiego.

Informację w sprawie stanu finansowego powiatu brzeskiego przedstawiła skarbnik powiatu Lucyna Haus zgodnie z przedłożonym radnym materiałem w /załączeniu do protokołu/. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Brzyk zapytał o ekwiwalent za urlop dla poprzedniego starosty i wicestarosty oraz o wysokość ich odpraw.

 
Skarbnik powiatu: Wyjaśniła, że poprzedni starostowie otrzymali odprawy w wysokości 15 200 zł brutto dla każdego. Mieli również niewykorzystane urlopy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla wicestarosty wynosił 18 708 zł 33 gr a dla starosty 37 335 zł 47 gr. Wicestarosta miał 57 dni urlopu a starosta 87 dni. 

M. Antosz: Zapytał czy środki w wysokości 5 mln. zł pozyskane na podstawie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Brzesku, którą podpisano na dwa dni przed wyborami już zostały w całości wydatkowane.


Skarbnik powiatu L. Haus: Środki te będą wydatkowane w związku z podjętą uchwałą budżetową. 

Starosta R. Ożóg: Pełniąc funkcję przewodniczącego rady powiatu był zdecydowanie za przestrzeganiem kodeksu pracy, chociażby z tego powodu, że jest w tej dziedzinie specjalistą. Zwracał się w tej sprawie do poprzedniego pracownika- starosty, aby koniecznie kodeks pracy realizować tj. aby w konkretnym przedziale czasowym realizować regulaminowe urlopy, aby nie stwarzać sytuacji, kiedy przewodniczący rady musiał wypisywać wnioski urlopowe, aby się w tym układzie zmieścić. Nie może być tak że ponad 80 dni urlopu zostało niewykorzystane. Zdaje sobie sprawę, że były przewodniczący rady A. Potępa pewnie nie będzie chciał zabierać głosu, bo był w takiej samej sytuacji. Trudno jest realizować funkcję pracodawcy w imieniu rady powiatu i w dyskomfortowej sytuacji stawiać siebie i podwładnego. Radni sami muszą pokazywać, że przestrzegają prawa. Na argumenty przewodniczącego w tej materii zawsze były odpowiedzi, że jest dużo pracy i nie można się z tą pracą wyrobić. W tej kadencji pewnie było tak samo, ale utrzymywanie wakatu przez dwa lata na stanowisku sekretarza powiatu skutkuje tym czym skutkuje. R. Ożóg jest przekonany, że rzeczywiście nie można było tego urlopu wziąć, bo się nie dało. 

A. Potępa: Nie ma powodu, żeby nie zabierać głosu. Poprzedni starosta pracował bez sekretarza powiatu w związku z tym tej pracy miał dużo. Te kwoty robią wrażenie. Gdyby policzyć per saldo pensję sekretarza i ekwiwalent za urlop starosty oraz delegacje, to sporo pieniędzy w starostwie zostało. Starosta piastował te stanowiska jednocześnie. 

Ad. 9. Informacja dyrektor SP ZOZ w Brzesku na temat wiejskiego ośrodka zdrowia w Jadownikach.

Dyrektor SP ZOZ Józefa Szczurek: Przedstawiła informację na temat zdarzeń jakie miały miejsce w SP ZOZ i doprowadziły do podjęcia decyzji w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń dla potrzeb SP ZOZ w budynku wynajmowanym od firmy Merkury w Jadownikach. Rada powiatu w 2000 roku podjęła uchwałę w sprawie przekształcania SP ZOZ określając politykę zdrowotną w tym zakresie. W uchwale określiła, że 
działania restrukturyzacyjne będą szły w kilku kierunkach. W zakresie POZ określono, że będą wspierane inicjatywy tworzenia N ZOZ, których inicjatorem mogliby być pracownicy SP ZOZ na bazie budynków których właścicielem jest powiat brzeski. Drugi kierunek to przekazywanie zadań z zakresu POZ do gmin. Gminie Borzęcin te zadania zostały przekazane i ona utworzyła publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dyrektor SP ZOZ kieruje się zawsze zasadami określonymi przez radę powiatu i brała w swoich decyzjach pod uwagę właśnie uchwałę rady powiatu, która określa kierunek działań. 


W maju br. wpłynęło do SP ZOZ Brzesku pismo od firmy handlowej Merkury, która poinformowała że podjęła się budowy obiektu, który ma być przeznaczony na cele ochrony zdrowia. W tym piśmie właściciel firmy zaznaczył jednocześnie, że ma zamiar utworzyć N ZOZ i zwracał się z zapytaniam do dyrektor SP ZOZ w Brzesku czy będzie możliwe przekazanie populacji, oraz pracowników zatrudnionych aktualnie w wiejskiem ośrodku zdrowia w Jadownikach. Zgodnie z nowymi warunkami szczegółowymi określonymi przez płatnika jakim jest NFZ dyrektor SP ZOZ odpowiedziała zainteresowanemu, że nie ma możliwości przekazania populacji. Takie są określone nowe zasady przez NFZ. Co do przekazania pracowników dyrektor jest ograniczona uchwałą rady powiatu o której wspomniała, gdyż ona nie przewiduje przekazywania pracowników podmiotowi, który powstał w związku z majątkiem SP ZOZ w Brzesku i bez woli pracowników SP ZOZ. Stosownym pismem dyrektor powiadomiła R. Grodnego /właściciela obiektu/ że 
nie ma możliwości przekazania zadań do N ZOZ z uwagi chociażby na ww. okoliczności. Równocześnie dyrektor otrzymała pismo od pracowników ośrodka zdrowia w Jadownikach, którzy protestowali przeciwko przejściu do nowego podmiotu, który miałby być prowadzony w formie N ZOZ. W okolicach czerwca i lipca br. pojawiały się kolejne pisma. Jedno pismo było kontynuacją wcześniejszej sprawy rozpoczętej przez R. Grodny. R. Grodny poinformował dyrektor SP ZOZ, że w świetle argumentów które przedstawiła zwraca się z kolejną propozycją, a mianowicie wydzierżawienia przez SP ZOZ w Brzesku pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku na dalszą działalność – tym razem na działalność publiczną, czyli działalność prowadzoną przez jednostkę macierzystą. Równocześnie wpłynęło pismo od lekarzy, którzy nie są zatrudnieni w wiejskiem ośrodku zdrowia w Jadownikach, a mianowicie od Tadeusza Zycha i Adama Smouchy, którzy deklarowali chęć przejęcia zadań z zakresu POZ jak również wybudowania nowego obiektu na terenie Jadownik do końca 2008 rok. W związku z tym zwrócili się do dyrektor SP ZOZ w Brzesku aby nie podejmowała działań mających na celu przeniesienie działalności publicznego zakładu do nowych warunków, a zatem kontynuowania działalności SP ZOZ w Brzesku przez najbliższe dwa lata w obecnym budynku, który jest własnością miasta Brzeska, a który nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczących wymagań technicznych pomieszczeń w jakich prowadzona jest działalność medyczna. Mając na uwadze tą skomplikowaną sytuację dyrektor SP ZOZ 
rozpoczęła pewne konsultacje, chociaż dyrektor SP ZOZ zgodnie z ustawą o ZOZ część decyzji może podejmować samodzielnie, a część /które określa ustawa/ musi konsultować z organem założycielskiem. W przypadku zmiany miejsca udzielania świadczeń zgodnie z obowiązującą procedurą prawną dyrektor SP ZOZ nie ma obowiązku konsultować tychże decyzji z organem prowadzącym. Mając na uwadze uwarunkowania społeczne, 
sytuację i dwie strony, które mogły mieć jakieś interesy w tym wszystkim, a przede wszystkim dobro pacjenta i dobro ZOZ dyrektor podjęła konsultacje i we wrześniu br. zwróciła się do przewodniczącego rady społecznej SP ZOZ w Brzesku pismem w którym informowała go o sytuacji związanej z Jadownikami, oraz przekazała całą dokumentację w tej sprawie prosząc o opinię. Zwróciła się jednocześnie do komisji zdrowia, opieki społecznej i rodzinnej /merytorycznej komisji rady powiatu/ o wyrażenie tejże opinii. Komisja zdrowia... tą sprawą zajmowała się dwa razy. Odbyła się 
wizja lokalna obiektu w którym ewentualnie miały by być udzielane świadczenia. Komisja zdrowia... zaopiniowała pozytywnie kwestię przeniesienia działalności w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej do nowych pomieszczeń podkreślając poprawę warunków i jakości udzielania świadczeń dla pacjentów. Dotychczasowy budynek znajduje się na piętrze, gdzie niepełnosprawni nie mają prawie dostępu. Problemem jest też dotarcie do pediatry matki z dzieckiem w wózku itd. Biorąc pod uwagę dobro pacjenta komisja przychyliła się do decyzji zmiany miejsca udzielania świadczeń. 
Równocześnie w październiku br. na sesji rady powiatu przewodniczący komisji zdrowia... złożył obszerne sprawozdanie z tego faktu i przedstawiał opinie komisji zdrowia... Dyrektor SP ZOZ również udzielała szczegółowych informacji. Padały pytania z sali czy na pewno będzie to działalność publiczna prowadzona przez SP ZOZ w Brzesku. Dyrektor odpowiadała na te pytania, natomiast nie usłyszała ani jednego pytania co do zasadności zmiany miejsca udzielania świadczeń. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i konieczność zgłoszenia do NFZ, że SP ZOZ ma zamiar zmienić miejsce udzielania świadczeń /takie informacje powinny być przekazane zgodnie z kontraktem do końca listopada/ dyrektor SP ZOZ podjęła decyzję o podpisaniu umowy w której określa się warunki wydzierżawienia pomieszczeń przy ul. Środkowej w Jadownikach i określa się datę przejęcia protokolarnego tego budynku. Określono też szczegóły przejęcia, wykaz dokumentów, które musi dostarczyć właściciel i wymogi, jakie powinien ten ośrodek spełniać tak aby mogła być prowadzona działalność właśnie z zakresu POZ przez publiczny zespół opieki zdrowotnej. Dyrektor na pierwszym spotkaniu ze starostą poinformowała go o tych faktach i przekazała mu dokumenty. 15 grudnia br. miało nastąpić przekazanie obiektu. Zgodnie z zapisem umowy właściciel obiektu miał dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie tego obiektu do użytku. Dla SP ZOZ najważniejszą decyzją jest decyzja PSS-E która konsumuje jak gdyby poprzednie decyzje i jest ostateczną decyzją, która powinna przekonać dyrektor SP ZOZ, że ten 
ośrodek spełnia wymogi. Po wstępnej weryfikacji tych dokumentów dyrektor SP ZOZ miała wątpliwości co do formy tej decyzji. Jest wydana zgoda na prowadzenie w tych obiektach działalności w ramach gabinetów lekarskich, a SP ZOZ funkcjonuje jako publiczny zakład opieki zdrowotnej. To są niuanse prawne, nie mniej jednak inne wymogi dotyczą gabinetów, a inne publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mając taką wątpliwość dyrektor zwróciła się 15 grudnia br. do właściciela budynku o wyjaśnianie czy te pomieszczenia spełniają wymogi pod publiczną działalność o czym była mowa od początku, czy też nie spełniają – bo to jest warunkim konsumowania umowy. W najbliższym czasie te kwestie zostaną prawdopodobnie wyjaśnione. Dyrektor będzie na bieżąco informować starostę, zarząd powiatu i radnych jak wygląda bieżąca informacja. Dyrektor nie przejęła formalnie kluczy od tego budynku, bo pojawiały się ww. wątpliwości i chciała je wyjaśnić, aby wszystkie działania, które podejmuje były zgodne z prawem.

Wicestarosta S. Pacura: Pewne pociągnięcia, decyzje i czas w jakim zostały podjęte budzi wśród mieszkańców pewne wątpliwości. Podczas ostatniej sesji rady powiatu w minionej kadencji radni pytali czy jest jakaś opinia komisji zdrowia... w tym zakresie. Wówczas otrzymali odpowiedź, że nie ma takiej opinii. Było powiedziane, że komisja była na miejscu, widziała obiekt, który spełnia wszystkie wymogi formalne i prawa budowlanego, natomiast dziś dowiaduje się, że dyrektor SP ZOZ zwróciła się do rady społecznej i nie otrzymała żadnej opinii. Jest niezrozumiałe że ww. rada w tym zakresie się nie wypowiedziała. Tak bywa że budzi to wątpliwości kiedy osoba publiczna jaką jest R. Grodny piastuje funkcje wiceprzewodniczącego rady powiatu i zawiera umowy z jednostką dla której organem prowadzącym jest powiat. Gdyby wyjaśnienia padły przed zawarciem tej umowy to dziś by tych wątpliwości, które się rodzą nie było.

E. Cierniak Lambert: Radna skorzystała z zaproszenia na otwarcie budynku ośrodka zdrowia w Jadownikach. Z tego zaproszenia skorzystało niewielu radnych. Życzyłaby wszystkim pacjentom, aby w takich warunkach byli przyjmowani i leczeni. Rozumie też dyrektor SP ZOZ, że chciałaby aby jej pracownicy świadczyli usługi w takim budynku. Radna osobiście dwa razy przymierzała się do tworzenia na terenie Jadownik filii zakładu opieki zdrowotnej w Gnojniku. Z różnych przyczyn do tego nie doszło. W tej chwili jeżeli jest budynek i nie szkodzi to nikomu należy z tego skorzystać. 

S. Pater: Czy w związku z tym że dyrektor nie przejęła jeszcze de facto budynku i na skutek jakichś okoliczności do 1 stycznia /bo wtedy ma być otwarcie ośrodka/ dyrektor nie przejmie tego budynku i ośrodek zdrowia się tam nie przeniesie to SP ZOZ w Brzesku grożą jakieś konsekwencje finansowe w związku z umową.

J. Szczurek: W umowie jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli strony ją wypowiedzą wcześniej niż przed upływem 10 lat to należy wypłacić odszkodowanie w wysokości 100 tys. zł. Dyrektor zadbała o ten zapis z tego powodu, że po zamknięciu ośrodka zdrowia, który obecnie funkcjonuje kontrahent mógłby podwyższyć cenę czynszu czy też wypowiedzieć umowę mając np. propozycję dzierżawy przez inne zakłady które mogłyby zaproponować wyższą kwotę. Żeby uchronić SP ZOZ przed takimi nieoczekiwanymi działaniami dyrektor umieściła zapis w umowie o konieczności 
odszkodowania. Cena zaznaczona w umowie nie może ulegać zmianie przez okres 10 lat. Będzie tylko waloryzowana przez wskaźnik GUS. 


T. Zych: Zapytał czy odszkodowanie będzie przysługiwało najemcy jeśli SP ZOZ zaprzestanie działalności na skutek nie podpisania kontraktu z NFZ spowodowanym niską liczbą populacji, która zadeklarowałaby się to tego podmiotu. 
Dyrektor SP ZOZ: Nie przewiduje takiej sytuacji. SP ZOZ w Brzesku cieszy się uznaniem pacjentów. 

Radca prawny W. Budzik: Wyjaśnił iż w ww. przypadku SP ZOZ byłby zobowiązany wypłacić odszkodowanie najemcy. 

Radny T. Kanownik: Zgłosił wniosek o zamkniecie dyskusji, ponieważ niektórzy radni dysponują umowami dotyczącymi tej sprawy, a inni nie i dyskusja jest nierówna. Nie wie również czy takie umowy mogą zostać przekazane radnym.

Radca prawny W. Budzik: Wyjaśnił, że jeśli strony nie zastrzegły, iż jakieś części umowy mają zostać utajnione, to umowa jest jawna. 


Za zamknięciem dyskusji głosowano 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Dyskusja została zamknięta.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a/. wynagrodzenia Starosty Brzeskiego;
Kierownik wydziału organizacyjnego w starostwie powiatowym Krystyna Klisiewicz przedstawiła przepisy prawne dotyczące wynagrodzenia starosty.
Dolna ranica wynagrodzenia zasadniczego starosty wynosi 3 780 zł a górna 4960. Dolna granica dodatku funkcyjnego dla starosty wynosi 1400 zł a górna 1950 zł. Starosta musi mieć dodatek specjalny wynoszący co najmniej 20 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatu funkcyjnego. Górna granica tego dodatku wynosi 40 %. 
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie członka zarządu nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierowicze stanowiska państwowe. Ta siedmiokrotność zapisana w ustawie budżetowej wynosi 17 26 zł 74 gr, co daje kwotę ogólną 12 tys. zł. Jest to górna granica. Łącznie z dodatkim stażowym wynagrodzenie nie może przekroczyć ww. kwoty. 

Przewodniczący rady S. Pter: Zaproponował aby w pkt. wynagrodzenie zasadnicze znalazła się kwota 4 960 zł, w punkcie dodatek funkcyjny kwota 1800 zł i 30 % dodatku specjalnego.

W. Kozłowski: Zwrócił się o uzasadnienie przez przewodniczącego rady proponowanych stawek uposażenia tarosty.

S. Pater: Proponując takie stawki kierował się m.in. przeszłością. W wynagrodzeniu zasadniczym jest proponowana ta sama kwota, którą miał poprzedni starosta. W przypadku dodatku funkcyjnego istnieją widełki w kwocie 1400 zł do 1950 zł. Tutaj moża przyjąć dowolną kwotę. Wydaje się, że ta kwota za dodatek funkcyjny będzie stosowna. W przypadku dodatku specjalnego traktuje go jako motywacyjny. Był on dawany w minionych kadencjach w maksymalnej kwocie. Tu przewodniczący rady wychodzi z założenia, ż starosta jest osobą nową i radni nie wiedzą jak się będzie realizował na tym stanowisku. Jeżeli będą uważać, że zasługuje na lepszą motywację i wykonuje swoje obowiązki prawidłowo mogą dodatek specjalny staroście podnieść. Obligatoryjnie rada musi taki odatek uchwalić i przewodniczący proponuje go w bezpiecznej środkowej strefie. 

T. Kanownik: Jest jedną z osób, która głosowała przeciwko wysokim zarobkom jeśli chodzi o stanowiska kierownicze w samorządach. Komisja rewizyjna w poprzedniej kadencji podjęa się analizy zarobków wszystkich pracowników od członków zarządu do prostych pracowników w starostwie. Stwierdzono, że osoby na kierowniczych stanowiskach w stosunku do zarobków jakie spotyka się w geografii naszego powiatu mają bardzo wysokie zarobki. Zrobki pracowników najniżej zaszeregowanych są bardzo niskie. Radny będzie kierował wniosek w jaki sposób został przeanalizowany postulat komisji o przeanalizowanie tej sytuacji finansowej. Uważa, że samorząd publiczny nie powinien stanowić konkurencji na ynku w stosunku do podmiotów gospodarczych. Jeśli mówi się o 12 tys. zł, to są to astronomiczne kwoty. Z drugiej strony wie, że ktoś kto kieruje jednostką samorządową czy jakimkolwiek zakładem pracy powinien być wynagradzany w sposób właściwy, a przynajmnej w sposób adekwatny. Wszyscy są tu z wyboru 
społecznego, a szczególnie starosta jest tu z mandatu społecznego. Radny nie wie gdzie starosta wcześniej pracował, ale proponuje, aby te zarobki nie były przeskokiem kominowym z zarobków w tamtej pracy do zaobków które będzie pobierał na obecnym stanowisku. Radni mają czas - mają cztery lata przed sobą. Tak naprawdę znają starostę od strony prywatnej. Nie znają go od strony zawodowej. Nie znają starosty od strony możliwości kierowania zespołami ludzkimi, keowania wyzwań społecznych itd. Radny nie zagalopowywałby się w wynagrodzeniu zasadniczym od razu w 
górnym pułapie, bo nie ma nic gorszego niż coś komuś zabierać. Tak jest w społeczeństwie wykształtowany instynkt atawistyczny, że jak się społeczeństwu cośdaje to trzeba podtrzymywać. Zabierając coś społeczeństwu sprawia się, że ono się buntuje. Starosta jest częścią tego społeczeństwa.

W imieniu grupy radnych T. Kanownik złożył propozycję następujących stawek wynagrodzenia: 3950 zł wynagrodzenia zasadniczeo, 1500 zł dodatku funkcyjnego i 20 %-owy dodatek specjalny. 

S. Pacura: Z pewnym zaskoczenim słucha wystąpienia T. Kanownika, które odzwierciedla to, co w drugiej kadencji S. Pacura twierdził, przy czym aż tak daleko idących wniosków nie składał. Apeloał tylko o ograniczenie dodatku funkcyjnego i wie jakie argumenty padały ze strony przeciwnej – tj. że starosta nie może zarabiać mniej niż zarabiał prowadząc działalność. Wszystkie elementy wynagrodzenia były brane z górnego pułapu. S. Pacura spotkał si potem z szykanami w stosunku do siebie, że ośmiela się kwestionować tą wysokość. S. Pacurę cieszy, że T. Kanownik dojrzał po 8 latach do tego samego. Radni w mniejszości zostali spacyfikowani. Jakoś S. Pacura protestów T. Kanownika wtedy nie pamięta. W tosunku do przełożonego wicestaroście jest niezręcznie mówić, żeby brał stawki z górnej półki, do czego starostwie byli namawiani. Natomiast tak drastyczne cięcie w stosunku do poprzednika jest co najmniej nieuczciwym postawieniem sprawy. 

T. Kanownik: Zproponował podjęcie uchwały prospołecznej – aby pokazać społeczeństwu, że wynagrodzenie nie jest głównym argumentem dla osoby która się decyduje pełnić tak ważną funkcje społeczną.

A. Potępa: Zaproponował odnieść się do sprawy poprzez głosowanie. Sytuacj jest trochę krępująca. Na pewno nie chciałby być postawiony w sytuacji, kiedy siedzi grono osób i zagląda mu do kieszeni. Rada ustala wysokość wynagrodzenia. Na pewno zrobić to musi, ale nie musi tego robić w aż takiej formie. 


K. Brzyk: Wypracowanie reulaminu wynagrodzenia starosty jest kwestią na najbliższy rok. Rada powinna wypracować jasne kryteria. W firmach są kryteria oceny pracownika na podstawie których można dokonywać analizy. Jest kwestią rady za jaki to będzie okres czasu. Zaproponował co ro robić analizę pracy starosty wg. czytelnych kryteriów i dyskutować - by przynajmniej raz w roku była jawna publiczna dyskusja na temat jakości pracy. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do tego, co było przez ostatnie trzy lata - że było jedno wynagrodzeniez najwyższej półki. 
Wiceprzewodniczący rady bierze jako podstawę ostatnie 8 lat. Pracę starosty Wawryki ocenia słabo. Uważa że będzie można zweryfikować jakość pracy poprzedniego starosty i obecnego. Biorąc punkt odniesienia w stosunku do poprzednika K.Brzyk zaproponował zostawić wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 960, dodatek funkcyjny na poziomie 1600 – 1700 zł, natomiast dodatek specjalny zastanowić jako argument przetargowy dla oceniających na następny rok tj. 20 %-owy dodatek specjalny z możliością podniesienia go za rok. Jeśli radni stwierdzą, że starosta w najbliższym czasie doprowadzi do jakichś specjalnych osiągnięć i rzeczywiście doprowadzi do uzyskania pieniędzy z zewnątrz i szybkiego rozwoju powiatu, to dyskusja taka może nastąpić wcześiej. 

Starosta R. Ożóg: Jest gotów przyjąć takie warunki jakie T. Kanownik postawił - bo takim jest człowiekiem, natomiast jest kwestia szacunku dla własnego organu, który rada stanowi. W ten sposób ustawiając filozofię postępowania zakłada się jak gdyb od razu, że jest się słabym organem. Osobę która będzie kierowała tym organem traktuje się jako osobę mało profesjonalną, więc nie należało na starostę głosować. Radny który złożył ten postulat na starostę nie głosował i starosta to rozumie, natomiast gneralnie taka jest zasada, że jeśli ktoś jest szefem firmy, to powinien w jakiś sposób ją reprezentować. Jego uposażenie powinno być adekwatne do jego kolegów, którzy podobne firmy prowadzą. Oczywiście można stworzyć taki precedens /starosta nie ma nic preciwko temu/ że starosta powiatu brzeskiego będzie miał zdecydowanie najniższe uposażenie wobec wszystkich starostów i to jest do przyjęcia, tylko czy aby radni nie dają tu asumptu to różnych dywagacji, czy tego rodzaju zabieg wynikał z pewnej rekompensay z tego, że wybory tak a nie inaczej się zakończyły, czy też antycypowania, że starosta jest kiepski. Starosta w tym momencie czuje się dyskomfortowo, bo uważa, że 30 lat jego pracy na różnych stanowiskach kierowniczych upoważnia go do tego, aby go nie ceniać tak a priori. Starosta z pokorą przyjmie najniższe uposażenie które radni proponują. 

K. Brzyk: Wynagrodzenie które zaproponował daje sumę 7872 zł. Poprzednik miał uposażenie w wysokości 9674. Jest zatem 1800 zł różnicy. 

E. Cierniak Lambert: Zaroponowała głosowanie 3 propozycji w kolejności zgłoszeń. 

Przewodniczący rady S. Pater: Zarządził głosowanie w sprawie swojego wniosku. 
Chodziło o wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4960 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1800 zł i 30 %- owy dodatek secjalny. 

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, 2 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.
Radca prawny W. Budzik: Stwierdził, że przy tym głosowaniu wniosek przyjmuje się zwykłą większością głosów, a wiec wniosek przyjęto. 

Starosta R. Ożóg: Zaproponował, by dodatek specjalny obniżyć do 20 % a dodatek funkcyjny obniżyć do 1600 zł, bo tutaj nie przyszedł dla pieniędzy i zaproponował głosować wniosek T. Kanownika.


A. Potępa: Wszystkie propozycje do głosowania powinny być złożone przed głosowaniem. Głosowani jest ważne i w tym momencie można zgłosić reasumpcję głosowania.


Starosta R. Ożóg: Wniósł o takie potraktowanie sprawy.


T. Kanownik: Gdyby K. Brzyk zgłosił swoją propozycję i jego wniosek otrzymałaby 21 głosów, co wtedy by się stało? Który zarobek byłb właściwy?

Przewodniczący rady S. Pater: Radni mogli się umówić, że będą głosować wszystkie propozycje i wybraliby tą która uzyskała najwięcej głosów za. To jest kwestia do rozstrzygnięcia przez prawników. 

Radca prawny W. Budzik: Wyjaśnił, że jeżeli clem głosowania jest wybranie jednej możliwości należy głosować wszystkie propozycje.

M. Antosz: Propozycje są wykluczające się. Jeżeli pierwszy wniosek uzyskał poparcie, to rozumie, że radni nie głosują następnych.

S. Pacura: Zaproponował powtórzyć głosoanie i głosować wszystkietrzy wnioski.


A. Potepa: Głosowanie nie zostało zakończone. W pierwszym głosowaniu było 9 głosów za, natomiast bezwzględna większość w tej radzie wynosi 11 głosów. Wiadomo, że nie jest wymagana bezwzględna większość. Gdyby w pierwszym łosowaniu było 11 głosów za - można by nie głosować kolejnych wniosków /chociaż też niekoniecznie, bo są inne rozwiązania/. Tutaj było 9 głosów wstrzymujących się/. Trzeba przegłosować wszystkie trzy propozycje. Najwyższy wynik będzie decydujący. 


T. Kanwnik: Uważał że jest to sytuacja jak w przypadku głosowania na osoby. Jeżeli jest więcej osób niż liczba mandatów wtedy przegłosowuje się każdą kandydaturę i wybierana jest ta która otrzyma największa liczbę głosów. Tutaj jest taka sytuacja. Można dać jedo wynagrodzenie. Rada ma trzy opcje wiec musi przegłosować wszystkie trzy opcje.

Przewodniczący rady S. Pater: Radni są zatem po pierwszym głosowaniu za propozycją którą złożył.

S. Pacura: Pozostaje kwestia czy radni głosują tylko raz nad złożonym wniokiem, czy mogą głosować trzy razy. Jeśli można głosować tylko raz, to trzeba głosować od początku. Wniosek pierwszy nie jest przegłosowany, bo zmieniły się reguły głosowania. 


S. Pater: Każdy radny bierze udział w trzech głosowaniach. Nie trzeba powtarza pierwszego głosowania. 

J. Zachara: Zaproponował głosowanie nad sumą składników wynagrodzenia i przerwę techniczną na policzenie składników wynagrodzenia. W ten sposób zmienia się struktura głosowania, bo zaczyna się głosowanie od wniosku najdalej idąceo na konkretną kwotę. 

T. Kanownik: Rada musi odnieść się do projektu uchwały. Uchwała jest tak skonstruowana, że rozbija kwotę ogólnego wynagrodzenia na poszczególne składniki. Zaproponował zamknąć dyskusję i przejść do głosowania. 

S. Pater: Zarządziłgłosowanie nad wnioskiem K. Brzyka. K. Brzyk proponował wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4960, dodatek funkcyjny w wysokości 1600 zł i 20 %-owy dodatek specjalny. Za tym wnioskiem głosowało 6 radnych, 6 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. 

S. Pater: Zarządził głosowanie nad wnioskiem T. Kanownika, który proponował kwotę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3950 zł, kwotę dodatku funkcyjnego w wysokości 1500 zł i 20 %- owy dodatek specjalny. 

Za tą propozycją głosowało 4 radnych, 11 było przciw, 4 wstrzymało się od głosu.

S. Pater przedstawił zbiorcze wyniki głosowania, a mianowicie:
I- propozycja /9 głosów za, 2 przeciw, 9 wstrzymujących się/
II- - propozycja /6 głosów za, 6 przeciw, 6 wstrzymujących się/;
III- propozycja /4 głosy za, 11 rzeciw, 4 wstrzymujące się/.
Największą ilość głosów “za” uzyskała I-sza propozycja. 

S. Pater: Odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia starosty brzeskiego i poddał ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta /12 głosów za, 6 wstrzymujących się.Uchwała Nr II/6/06 w załączeniu do protokołu.

b/. powołania Sekretarza Powiatu;

Przewodniczący rady S. Pater: Zwrócił się do starosty o przedstawienie kandydata na sekretarza powiatu.
Starosta R. Ożóg: Zaproponował na stanowisko sekretarza powiatu Rantę Dziedzic. R. Dziedzic jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwie kadencje była sekretarzem gminy Bochnia, stąd tez jej doświadczenie zawodowe jest na tyle znaczące, że funkcję sekretarza będzie pełniła w sposób, który wszytkim radnym przyniesie z całą pewnością wiele satysfakcji. Wcześniejsze kontakty starosty z kandydatką na sekretarza powiatu dostarczyły dość bogatej wiedzy na temat jej dotychczasowej pracy. Przy próbach znalezienia najbardziej 
kompetentnej osoby na tostanowisko nie była to jedyna osoba która była rozpatrywana. Prace trwały trzy tygodnie. W efekcie tych prac starosta uważa, że osoba, którą teraz rekomenduje została wybrana bardzo trafnie. Jest przekonany że jej praca w starostwie w sposób zdecydowany uokumentuje to, że starostowie dokonali trafnego wyboru. 

R. Dziedzic: Po ukończeniu studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji w jednostkach samorządoych. Jej staż pracy ogółem to 24 lata. Przez 8 lat pracowała na stanowisku sekretarza miasta w gminie miasta Bochnia. Spełnia zatem wymagania kwalifikacyjne określone dla pracowników samorządowych zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. oświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku sekretarza miasta pozwoli jej na szybkie wdrożenie się w obowiązki 
sekretarza powiatu. Te obowiązki polegać będą zapewne na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania starostwa, które jest aparatem pomocniczym dla zaządu powiatu i starosty. Z pewnością należy wskazać na cele stojące przed urzędem, a zatem należy zapewnić profesjonalną obsługę organów powiatu. Chodzi tu o terminowe i prawidłowe przedkładania materiałów pod obrady organu stanowiącego i wykonawczego pwiatu. Należy dążyć do 
profesjonalnej obsługi klientów starostwa w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Użyła słowa klient nie bez powodu. Jest to określenie używane zamiast pojęcia interesant, petent, strona w ramach jakości ISO 000. Starostwo powiatowe uzyskało certyfikat zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością właśnie z tymi normami. Urząd miejski w Bochni również może pochwalić się takim certyfikatem. Aby zapewnić profesjonalną obsługę należy nieustannie podnosić kwaifikacje, kompetencje pracowników starostwa przez różne formy dokształcania. 
Doskonalić należy komunikację klient - starostwo. Chodzi o właściwą, wyczerpującą informację, karty usług określające sposób załatwienia spraw w urzędzie, poszerzenie oferty w zkresie dostępnych formularzy na stronie internetowej starostwa i wreszcie badanie satysfakcji klienta z usług świadczonych przez starostwo. Celem do którego należy dążyć jest stałe doskonalenie poziomu usług świadczonych przez starostwo. Jest to także podtawowa zasada i wymóg normy ISO 9001. Swoje działania rozpocznie od oceny stanu faktycznego – od określenia słabych i mocnych stron i identyfikacji obszarów wymagających poprawy, określenia działań korygujących czy naprawczych, które będzie należało podjć. Wstępną propozycję zmian w starostwie przedstawiła staroście. Korzystała z informacji zawartych w internecie. Przeanalizowała regulamin organizacyjny starostwa i schemat organizacyjny. Niestety pewne informacje tam są niespójne. Schemat organizacyjny, tóry ma pokazywać strukturę organizacyjną starostwa, a zatem dawać pogląd na temat szczebli hierarchicznych, wspiętrzenia kierowania, rozpiętości kierowania jest niespójny z treścią regulaminu organizacyjnego. Występują jakieś zakłócenia organizacyjne. Jet to obszar do doskonalenia. Po wyjaśnieniu tych niespójności będzie można dokonać właściwej analizy i przedyskutować to ze starostą i zarządem powiatu. Dalsze spostrzeżenia mogą pojawić się dopiero po rozpoczęciu pracy i zapoznaniu się ze stanem urzędu. T. Kanownik: Co kandydatka zmieniłaby w zakresie funkcjonowania, żeby usprawnić to co najbardziej istotne w starostwie tj. relacje urzędnik – klient?


R. Dziedzic: W tym momencie jakaś konkretna odpowiedź byłaby przedwczesna – to jest tak jak leczenie be postawienia diagnozy. Pierwsze spostrzeżenie jest takie- że chyba trochę szwankuje informacja. Jeśli chodzi o pozostałe sprawy to dysponuje zbyt małą ilością informacji. Korzystała tylko z informacji dostępnych w internecie. Ferowanie tutaj jakichś ocen yłoby przedwczesne a nie chciałaby, aby ktoś wytykał jej później, że dokonała bardzo pobieżanej oceny – nie popartej pełną rzetelną informacją. 


Starosta R. Ożóg: Wyjaśnił że w rozmowie z kandydatką starostwie nie pokazywali dokumentów, których pokazywa nie należało, bo nie mieli pewności, że R. Dziedzic będzie sekretarzem powiatu. Jej wiedza na temat urzędu pochodzi z danych zamieszczonych w internecie. Żadnych dokumentów wewnętrznych nie mogła otrzymać, bo nie ma pewności, że dziś zostanie powołana nasekretarza. Siłą rzeczy jej informacje są bardzo pobieżane i trudno oczekiwać, aby mogła coś konkretnego powiedzieć, bo starostów obowiązuje ochrona danych osobowych. Kandydatka nie 
dysponuje taką wiedzą, aby mogła na to pytanie odpowiedzieć. 


J. Zachara Jaka jest filozofia działania R. Dziedzic – czy będzie bardziej etatystyczna /do czego radny odnosi się sceptycznie/, czy raczej wolałaby powołać kogoś kto na czymś się zna i jest to nawet człowiek z zewnątrz, który odpowiada za to, żeby pozyskać nawet mln. zł z jakiegoś funduszu?

R. Dziedzic: Określone sprawy powinny prowadzić osoby kompetentne. Jeżeli okaże się, że w starostwie /w co wątpi/ nie ma takiej osoby, to być może trzeba będzie sięgnąć po fachowców z zewnątrz. To wszystko jest na zasadzie “yć może”. Należy dokonać oceny pracowników, poznać ich możliwości, wiedzę w określonym zakresie – jednym słowem poznać kompetencje. 


E. Cierniak Lambert: Czy w swojej pracy R. Dziedzic będzie uwzględniała to by przybliżyć powiat do ludzi - chodzi o możlwości oddelegowania pracowników starostwa od urzędów gmin, aby załatwiać sprawy ludzi na miejscu. Radna ma na myśli sprawy komunikacji i budownictwa.

R. Dziedzic: Jest całkowicie przekonana do takiego rozwiązania. Jeżeli takie rozwiązanie zaakceptuje strosta i zarząd powiatu, to uważa że jest to bardzo cenny pomysł i sposób przybliżenia urzędu do klienta. 

Więcej chętnych do dyskusji nie było. 
Przewodniczący rady zamknął dyskusję nad propozycją starosty odnośnie powołania sekretarza powiatu. Następne odczytał treść projektu uchwały i poddał go po głosowanie.

Uchwała została podjęta /20 głosów za/.

Sekretarzem Powiatu została wybrana Renata Dziedzic. 

Uchwała Nr II/7/06 w załączeniu do protokołu.

c/. powołania stałych komisji Rady Powiatu;

Radniotrzymali w materiałach projekt uchwały w którym zaproponowano powołanie 6 – ciu komisji rady powiatu. 

Przewodniczący rady S. Pater: Otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

A. Potępa: Komisja oświaty, kultury sportu, turystyki i promocji w ostatniej kdencji liczyła 12 osób. Powodem było to, że komisja oświaty ma bardzo szeroki zakres działania. Oświata zajmuje w budżecie powiatu ponad 50 % i w związku z tym problemów które występują na tym polu jest bardzo wiele. Była to liczna komisja, która się częso spotykała. Ma ona jeszcze w swoim zakresie działania sport, turystykę i promocję. Było wielokrotnie podnoszone, że jest to zbyt szeroki zakres działania i komisja nie jest w stanie poradzić sposobie z taką szeroką tematyką. Wobec powyższego zaproponowałtą komisję podzielić zostawiając komisję oświaty i stworzyć oddzielną komisję kultury, sportu, turystyki i promocji. Musi być powołana rada sportu. Zostały pod koniec kadencji uchwalone stypendia sportowe. Ta komisja będzie miała dużo pracy. W ramach jednj komisji jest to nie do zrobienia. Radni chcą usprawnić prace rady poprzez powałanie dodatkowej komisji. 


W. Kozłowski: Jako przewodniczący komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji w poprzedniej kadencji poparł wniosek przedmówcy. Chodzi ousprawnienie pracy radnych. 


K. Brzyk: Złożona propozycja ma rację bytu. Zawsze wskazywał, że w powiecie brzeskim rola turystyki musi być większa. Można się na tym skoncentrować i można dołożyć do tego jeszcze integrację europejską – to jest modny progra, który na poszczególnych komisjach się przewija. Można go przypisać do tej komisji. Można spróbować nawiązać jakieś partnerstwa miedzy powiatami, bo tego brakowało. 


A. Potępa: Jeśli ta komisja powstanie powinna mieć w swoim zakresie promocję samego powatu, bo niedoinformowanie mieszkańców jakie są kompetencje powiatu jest w dalszym ciągu dość spore. 


S. Pater: Zarządził głosowanie nad wnioskim A. Potępy o rozbudowanie zaproponowanej uchwały, gdzie komisję oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocjidzieli się na komisję oświaty i dopisuje się komisję kultury, sportu, turystyki, promocji i integracji europejskiej. 


Wniosek A. Potępy został przyjęty jednogłośnie /20 głosów za/.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem całości uchwały.Uchwałę podjęto /20 głosów za/.
Uchwała Nr II/8/06 w załączeniu do protokołu.

Wicestarosta S. Pacura: Zawnioskował o 20 minut przerwy w obradach.

Przewodniczący rady S. Pater: Ogłosił 20 minut przerwy.

d/. ustalenia składów osobowych komisji stałych;

Przewodniczący Rady: Zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
Wiceprzewodniczący rady K. Kęder: Zgłosił na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej kandydaturę Tadeusza Zycha. 

T. Zych wyraził zgodę a kandydowanie.

A. Potepa: Zgłosił kandydaturę przewodniczącego komisji rewizyjnej w minionej kadencji rady powiatu -Tadeusza Kanownika. 

T. Kanownik: Wyraził zgodę na kandydowanie. 

Za wyborem T. Zycha na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnejgłosowało 11 radnych, 1 był przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Za wyborem T. Kanownika na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej głosowało 8 radnych, 8 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wybranyTadeusz Zych.

Przewodniczący rady S. Pater: Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej.
S. Pacura: Zgłosił na ww. stanowisko kandydaturę Tadeusza Kanownika.
T. Kanownik: Nie wyraził zgody na kandydowanie /skoro rada uznała, że nie nadaje się na przewodniczącego komisji/.
S. Pacura: Zaproponował na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji A. Potepę.
A. Potępa: Nie wyraził zgody na kandydowanie, uzasadniając, iż ma inne plany jeśli chodzi o uczestnictwo w omisjach.
S. Pacura: Wobec powyższego zgłosił kandydaturę Andrzeja Szydka.
A. Szydek: Nie wyraził zgody na kandydowanie. 
S. Pacura: Zgłosił kandydaturę E. Cierniak Lambert.
E. Cierniak Lambert: Wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Za wyborem E. Ciernia Lambert na stanowisko wiceprzewodniczącej komisji rewizyjnej głosowało 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Ewę Cierniak Lambert.

Przewodniczący rady S. Pater: Zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na staowisko członków komisji rewizyjnej. 

S. Pacura: W imieniu grupy radnych zgłosił kandydaturę Andrzeja Gorycy na członka komisji rewizyjnej.

A. Goryca: Wyraził zgodę na kandydowanie na członka komisji rewizyjnej.

Przewodniczący rady S. Pater: Zwrócił si o zgłaszanie kolejnych kandydatur, ponieważ komisja rewizyjna zgodnie ze statutem powiatu liczy 6 osób. Potrzeba było zatem jeszcze trzech kandydatów. Nikt z radnych którym przepisy prawne pozwalały na członkostwo w komisji rewizyjnej nie wrażał chęci prcy w komisji rewizyjnej. Nikt z zarządu powiatu ani prezydium rady nie mógł być w komisji rewizyjnej. Ww. grupa liczyła 8 osób.

Starosta R. Ożóg: Sytuacja jest niecodzienna. Do końca roku trzeba opracować plan komisji rewizyjnej. Rola komisji rewizyjnejjest znacząca i starosta jest zdziwiony, że drugą czy trzecią osobą trzeba zgłaszać w tak trudnym trybie. Gdyby poprzedni starosta G. Wawryka był obecny, to radni na pewno zgłosiliby jego kandydaturę. Starosta chciałaby, aby były to osoby z dużym doświdczeniem, by mogły czuwać nad tym by wszystko przebiegało w sposób racjonalny, rozsądnie kontrolując prace zarządu powiatu, bo taka jest rola komisji rewizyjnej. 

A. Potępa: Odnosząc się do wypowiedzi starosty stwierdził, że na początku zrobił to samo –zgłosił bardzo doświadczoną osobę do pracy w tej komisji. 

T. Kanownik: Grupa radnych zawłaszcza całą rade i zarząd powiatu dla siebie. Druga grupa radnych nie che w takiej grze brać udziału. Jeśli jedna grupa radnych nie chce się władzą podzielić, tylkowszystko obsadza własnymi osobami, to nie wierzy aby deklaracja starosty była szczera i właściwa. Zaproponował przerwę w obradach i przemyślenie sytuacji jaką grupa radnych zaproponowała. To głosowanie pokazuje, że grupa radnych zawłaszcza całą scenę dla iebie. 

Wicestarosta S. Pacura: Jest jeszcze szereg innych komisji, co należy wziąć pod uwagę i radziłaby się przyjrzeć swoim poczynaniom w minionej kadencji rady powiatu, gdzie opozycja musiała się domagać o członkostwo w komisji rewizyjnej. Grupa mniejzościowa radnych założyła paraliż pracy tej rady powiatu. 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na stanowiska przewodniczących innych komisji.

A. Potępa: Zgłosił na to stanowisko przewodniczącego komisji budżetu i finansów kandydaturę Tadesza Kanownika. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Za wyborem Tadeusza Kanownika na przewodniczącego komisji budżetu i finansów głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczącym komisji budżetu i finansów został wybranyTadeusz Kanownik

Na stanowisko przewodniczącego komisji prawa i porządku publicznego T. Kanownik zgłosił kandydaturę Stanisława Chudyby. Innych kandydatur nie zgłoszono. Za wyborem Stanisława Chudyby na przewodniczącego komisji prawa i porządku publicznego głosowało 19 radnych, 1 wstrzymała się od głosu.

Przewodniczącym komisji prawa i porządku publicznego wybrano Stanisław Chudyba.

Na stanowisko przewodniczącego komisji zdrowia, opieki społecznej i rodzinnej W. Kozłowski zgłosił kandydaturę Jarosława Zachary.

J. Zachara: Wyraził zgodę na kandydowanie, ale pod jednym warunkiem – grupa radnych obiecała to kiedyś Ewie Cierniak Lambert, wiec jeśli ona będzie wyrażać ochotę to J. Zachara chętnie ustąpi. 

S. Pacura: Zgłosił na stanowisko przewodniczącej komisji zdrowia, opieki społecznej i rodzinnej kandydaturę radnej Ewy Cierniak Lambert.

J. Zachara: Wycofał swoją zgodę na kandydowanie, ponieważ wyraził ją warunkowo. 
Za wyborem Ewy Cierniak Lambert na przewodniczącą komisji zdrowia, opieki społecznej i rodzinnej głosowało 12 radnych, 8 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczącą komisji zdrowia, opieki społecznej i rodzinnej wybrano Ewę Cierniak Lambert.

T. Kanownik: Zgłosił na stanowisko przewodniczącego komisji oświaty kandydaturę W. Kozłowskiego. W poprzedniej kadencji pełnił funkcje przewodniczącego komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji. To doświadczony oświatowiec, dyrektor publicznego zespołu szkół w Woli Dębińskiej. Grupa radnych rekomenduje go jako fachowca i dobrego człowieka. 


S. Pacura: Z tych samych powodów jakie wymienił przedmówca zgłosił na stanowisko przewodniczącego komisji oświaty kandydaturę Piotra Toty.P. Tota: Nie wyraził zgody na kandydowanie.

W. Kozłowski: Wyraził zgodę na kandydowanie.

Za wyborem Wiesława Kozłowskiego na stanowisko przewodniczącego komisji oświaty głosowało 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu

Przewodniczącym komisji oświaty wybrano Wiesława Kozłowskiego. 

T. Kanownik: Zgłosił na stanowisko przewodniczącego komisji ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa Piotra Totę. To również doświadczony samorządowiec, dyrektor szkoły. T. Kanownik uważa, że sprawdzi się na tym stanowisku. 


Piotr Tota: Nie wyraził zgody na kandydowanie. 

S. Pacura: Wobec powyższego zgłosił na ww. stanowisko Andrzeja Szydka. 

A. Szydek nie wyraził zgody na kandydowanie.

Tak więc nastąpił drugi punkt wstrzymujący w obradach. 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatury na stanowisko kolejnej komisji. 

Na stanowisko przewodniczącego komisji kultury, sportu, turystyki, promocji i integracji europejskiej W. Kozłowski zgłosił kandydaturę Andrzeja Potępy. Każdy widzi i wie jakim jest działaczem. Dziwiłby się nawet gdyby ktoś miał inne zdanie i wystawiał mu konkurenta. 

A. Potępa: Wyraził zgodę na kandydowanie. 
Za wyborem Andrzeja Potępy na przewodniczącego komisji kultury, sportu, turystyki, promocji i integracji europejskiej głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczącym komisji kultury, sportu, turystyki, promocji i integracji europejskiej wybrano Andrzeja Potępę.

Następnie powrócono do wyboru przewodniczącego komisji ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa.

A. Potępa: Zgłosił na stanowisko przewodniczącego komisji ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa kandydaturę Andrzeja Szydka.

A. Szydek: Wyraził zgodę na kandydowanie.
Za wyborem A. Szydka na przewodniczącego komisji ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczącym komisji ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa wybrano Andrzeja Szydka.

Radny T. Kanownik: Złożył wniosek formalny, aby dokonać zmiany w uchwale polegającej na skreśleniu pkt. 1 w §1 tj. wykreślenie składu komisji rewizyjnej. Pozostałe punkty zmieniłybyodpowiednio numerację. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziś taką uchwałę podjąć. 


Przewodniczący rady S. Pater: W tym roku będzie jeszcze jedna sesji i zgodnie ze statutem komisja rewizyjna ma przedstawić plan pracy na rok następny do 31 grudnia. Ten pan pracy musi być zatwierdzony przez radę powiatu.

Radni zdecydowali w głosowaniu o wykreśleniu z projektu uchwały pkt. 1 w § 1 tj. powołanie komisji rewizyjnej. Za takim rozwiązaniem głosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. 

Podczas przerwy obradach jaką została ogłoszona radni dokonywali zgłoszenia do pracy w poszczególnych komisjach wpisując się na listę. 

Składy poszczególnych komisji przedstawiały się następująco:

1.Komisja Budżetu i Finansów:

1) Kanownik Tadeusz- przewodniczącego kmisji 
2) Antosz Marek - członek
3) Brzyk Kazimierz - członek
4) Goryca Andrzej - członek
5) Kęder Krzysztof - członek
6) Ożóg Ryszard - członek

2.Komisja Prawa i Porządku Publicznego:

1) Chuyba Stanisław - przewodniczący – głosowało 
2) Musiał Jan - członek
3) Pacura Stanisław - członek
4) Szydek Andrzej - członek
5) Zelek Andrzej - członek

3.Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodzinnej:

1) ierniak Lambert Ewa - przewodniczący
2) Krzemińska Maria - członek
3) Sadłoń Władysława - członek
4) Tota Piotr - członek
5) Zachara Jarosław - członek
6) Zych Tadeusz - cłonek

4.Komisja Oświaty:

1) Kozłowski Wiesław - przewodniczący
2) Antosz Marek - członek
3) Kanownik Tadeusz - członek
4) Ożóg Ryszard - członek
5) Potępa Andrzej - członek
6) Sadło Władysława - członek
7) Zachara Jarosław - członek

5.Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

1)Szydek Andrzej - przewodniczący
2)Chudyba Stanisław - członek
3)Krzeminska Maria - członek
4)Musiał Jan - członek
5)Pacura Stanisław - członek
6)Pater Sławomir - członek
7)Sadłoń Władysława - członek
8)Zelek Andrzej - członek

6.Komisja Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Integracji Europejskiej:

1)Potępa Andrzej - przewodniczący
2)Brzyk Kazimierz - członek
3)Kozłowski Wiesław - członek 
4)Tota Piotr - członek
5)Zych Tadeusz - członek

Składy ww. komisji zostały zatwierdzone w głosowaniu /20 głosów za/.

Uchwała Nr II/9/06 w załączeniu do protokołu.

S. Pacura: Zaapelował, aby w sprawie komisji rewizyjnej nie tworzyć jakiegoś precedensu, bo to się odbije nie tylko na terenie powiatu ale przynajmniej Małopolski. Grupa mniejszościowa miałaby trzech członków w komisji rewizyjnej, czyli byłaby równowaga. Rzeczą oczywistą jest, że grupa rządząca chce mieć swojego przewodniczącego w komisji rewizyjnej. Jeśli grupa mniejszościowa nie przyjmuje takiego rozwiązania, to niech przedstawi swoje warunki.


K. Brzyk: Opozycja w minionej kadencji doczekała się swojego reprezentanta w komisji rewizyjnej w połowie kadencji. Dla wiceprzewodniczącego rady obecna sytuacja jest co najmniej dziwna. W jego zapowiedziach było, aby przewodniczącym komisji rewizyjnej była osoba z opozycji. Jednak zachowania z przeszłości budziły wątpliwości co do takiego usytuowania przewodniczącego komisji rewizyjnej, a mianowicie w minionej kadencji rady opozycja była przegłosowywana na zasadzie nie – bo nie- bez żadnej dyskusji. Rodzą się wątpliwości jak się będą zachowywać osoby z grupy mniejszościowej. Sytuacja nie jest wcale patowa. Można wprowadzić poprawkę do statutu powiatu wprowadzając zapis o trzyosobowej komisji rewizyjnej i to natychmiast rozwiązuje sprawę. Nie chciałby, aby to była doraźna poprawka na użytek rady tej kadencji. Uważa, że do następnej sesji sytuacja na tyle dojrzeje, że rada będzie mogła powołać komisje rewizyjną w pełnym składzie. Jeśli rada będzie zmieniać statut, to będzie wnioskodawcą, żeby 4 osoby mogły stanowić klub radnych i żeby klub radnych miał swojego członka w komisji rewizyjnej. 

T. Kozłowski: Zasugerował że wyjściem z sytuacji byłaby rezygnacja przez grupę rządzącą z jednego członka zarządu powiatu.

Ad. 11. Odpowiedzi na zapytania.

Inspektor Krzysztof Klimek pełniący samodzielne stanowisko w starostwie powiatowym wyjaśniał sprawę współfinansowania hali sportowej w Szczurowej przez powiat brzeski. 
19 grudnia 2005 roku pomiędzy powiatem brzeskim a gminą Szczurowa zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach budowy hali sportowej. Wysokoś partycypacji powiatu w całkowitym koszcie budowy hali sportowej w Szczurowej odpowiada procentowemu udziałowi lekcji wychowania fizycznego zespołu szkół w Szczurowej. Dotyczy to lekcji wychowania fizycznego z których korzystają wychowankowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli chodzi o szkołę podstawową i gimnazjum to finansowanie leży po stronie gminy. Określono udział powiatu tj. 27, 7 %. To zostało ustalone w porozumieniu wstępnym, które spisali dyrektorzy ww. trzech szkół, którzy są użytkownikami na dzień dzisiejszy hali sportowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 881 tys. 938 zł 66 gr i na to składa się finansowanie z następujących źródeł: 840 tys. zł to jest dofinansowanie z MEN i S; 1 mln. 485 tys. 101 zł 66 gr to środki gminy Szczurowa. 556 tys. 537 zł to środki powiatu brzeskiego. Inwestorem była gmina Szczurowa, natomiast powiat brzeski z tej hali korzysta. Współfinansował ją proporcjonalnie do ustalonego wskaźnika. Ustalono następujące terminy płatności ze strony powiatu: do końca 23 grudnia 2005 roku – 200 tys. zł – jest to kwota zawarta w budżecie 2005 roku, oraz pozostała kwota w wysokości 356 tys. 837 zł do 31 marca 2006 roku.
Powiat w terminach wywiązał się z tego porozumienia. Te kwoty zostały przekazane na konto gminy Szczurowa. Jednocześnie gmina Szczurowa w tym porozumieniu oświadcza, że inwestycja zostanie zakończona i rozliczona do końca 2005 roku. Następna kwestia to jest kwestia pisma jakie wpłynęło do starostwa powiatowego w Brzesku w dniu 29 czerwca br. załącznikiem którego był aneks do omawianego porozumienia. Ten aneks powstał w związku z robotami dodatkowymi jakie były zdaniem gminy niezbędne do zakończenia inwestycji i całkowity koszt robót dodatkowych opiewa na kwotę 150 tys. zł z tego po stronie powiatu licząc z udziałem procentowym - 27, 27 % daje to kwotę 47 tys. 70 zł. Projekt aneksu był przedmiotem obrad jednego z posiedzeń zarządu powiatu, jednak zarząd podjął decyzję, że nie jest w stanie przekazać środków finansowych ze względu na to, że nie było ich zaplanowanych w budżecie. Odpowiedź gminie Szczurowa nie została udzielona, ponieważ przewodniczący zarządu powiatu uważał, że sprawę uda się prawdopodobnie rozwiązać do końca tego roku budżetowego. Sprawa ta była przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia zarządu powiatu które odbywało się 12 grudnia br. 

Poseł Edward Czesak: Podziękował przewodniczącemu rady za zaproszenie na sesję. Cieszy się że mógł wysłuchać szerokiej dyskusji i wymiany poglądów. Pogratulował wyboru przewodniczącym komisji i sekretarzowi powiatu. To czego wysłuchał napawa go optymizmem. Obecni tu wójtowie w jakiś sposób akcentują nowy rodzaj współpracy. Poseł taka współpracę zadeklarował. Zaapelował do starosty, aby w niedługim czasie zorganizować spotkanie w burmistrzami i wójtami z powiatu brzeskiego, aby w węższym gronie wysłuchać ich głosów i ukierunkować na obszar współpracy z E. Czesakiem jako parlamentarzystą. Koalicja która została zawarta w Sejmiku Małopolskiem powoduje, że relacje powiatu brzeskiego mogą być bardzo dobre z pożytkim dla wszystkich gmin powiatu. Poseł dołoży wszelkich starań aby współpraca układa się jak najlepiej. Jest zadowolony iż nastąpiła zmiana we władzach powiatu, ze względu na to iż jest zwolennikiem dwukadencyjności. 

J. Zachara: Zwrócił się do posła E. Czesaka, aby miał na uwadze problemy mieszkańców północnej części powiatu związane z eksploatacja żwirowni. Opłata eksploatacyjna za żwirownie prawie do kasy powiatu nie trafia. Trafia częściowo do kasy gmin w postaci podatków. Niestety głównie dewastowane są drogi powiatowe. Był pomysł partycypacji budżetu województwa, budżetu państwa i budżetu powiatu w rozsądnych proporcjach przy odbudowie tych dróg. Poprosił starostę, zarząd i posła o koordynację tych działań i wykrzesanie środków na remonty dróg, a zwłaszcza po akcji budowa autostrady, bo pewnie będzie jeszcze gorzej. 

Ad. 12. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady zamknął obrady II sesji rady powiatu brzeskiego dziękując uczestnikom za udział. 

Obrady trwały od godz. 09.00. do godz.16.00.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

.....................