List od członków Stowarzyszenia Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Po wielu latach starań Brzesko doczekało się własnej monografii. Na pewno nasze miasto ze względu na swą historię, ale również rozwój w dniu dzisiejszym zasługuje na takie szczególne opracowanie.

Książka reprezentuje się okazale, jednak jej lektura prowadzi do krytycznych wniosków. Zajmę się szkolnictwem, dziedziną szczególnie mnie interesującą ze względu na uprawiany przez całe życie zawód.

Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie co to jest monografia. To praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, jednemu tematowi, w tym przypadku Brzesku.

Opracowanie dziejów naszego miasta powinno być przede wszystkim rzetelne, robione wg określonego planu, a wszystkie opisane przedmioty prezentowane tak, by ukazać ich prawdziwy wkład w rozwój Brzeska. I tu mama wiele zastrzeżeń do informacji dotyczących powojennego szkolnictwa, a szczególnie historii Liceum Ogólnokształcącego. Autorka opracowując te rozdziały, pani doktor Anna Skoczek, nie wykazała się sumiennością prawdziwego badacza. 

W rozdziale „ Szkolnictwo brzeskie w latach 1989-2005 ”  znajduje się ustęp zatytułowany „ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1”,  a w nim pojawiły się nieścisłe informacje dotyczące działalności Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

Przede wszystkim w latach 1989-2002 byliśmy jeszcze samodzielną jednostką organizacyjną, a szkołą kierował do roku 1990 mgr Jan Makurat, a od grudnia 1990 roku mgr Józef Kubas.

Dopiero od września 2002 roku Liceum weszło w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.W tych 13-tu latach w naszej szkole działo się wiele dobrego.

Przede wszystkim zmieniliśmy organizację pracy. Uczniów profilowaliśmy przez fakultety. Wybierali oni interesujące ich i potrzebne do dalszego kształcenia przedmioty i pogłębiali znacznie wiedzę z ich zakresu. Ten sposób pracy z młodzieżą pozwalał większości kontynuować naukę na studiach wyższych. To jeszcze w czasach dyrektorowania pana Jana Makurata i dzięki Jego kontaktom rodzinnym rozpoczęliśmy jako jedyni w Brzesku, a myślę że i w powiecie, wymianę młodzieży ze szkołą w Nortorf, mieście leżącym niedaleko Kilonii. Ta współpraca na rzecz wzajemnego poznania i zrozumienia trwa do dnia dzisiejszego, a zajmuje się nią od 17 lat mgr Elżbieta Pajor.

            To w dobie istnienia samodzielnego Liceum od roku szkolnego 1998/1999 organizowaliśmy pierwsi w powiecie egzamin maturalny łączony z egzaminem wstępnym na takie uczelnie jak AGH, PK w Krakowie czy tarnowska PWSZ.

            To także Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika było na terenie naszego powiatu prekursorem w dziedzinie upowszechniania wśród młodzieży wiedzy na temat UE.

Temu celowi służyć miało powołanie przez panią mgr Józefę Litworę Klubu Europejskiego „Copernicus”, w którego pracach brali udział znani przedstawiciele świata polityki m.in. pan dr Ernst-Peter Berezowsky – Konsul Generalny Austrii w Krakowie (pracuje obecnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Wiedniu ).

            Od samego początku swego istnienia Liceum kształtowało wrażliwość młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Corocznie uczniowie przygotowywali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta, organizowali kiermasze, z których dochód przeznaczali na cele charytatywne, z okolicznościowymi programami artystycznymi odwiedzali Dom Pomocy Społecznej w Bochni, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej oraz Dom Dziecka w Jasieniu.

            To w naszej szkole prężnie działały samorząd szkolny, harcerstwo, które kultywowały wspaniałą 90-letnią tradycję Liceum. Nie wspomnę już o lekcjach koleżeńskich z wielu przedmiotów, olimpiadach (szczebel centralny – język polski, biologia, fizyka, matematyka, język niemiecki, geografia), konkursach, sesjach popularno-naukowych, w których uczestniczyli pracownicy naukowi UJ w Krakowie i Uniwersytetu im. S. Wyszyńskiego w Warszawie.

            Zamiast tego czytelnik dowiaduje się, iż sesja popularno-naukowa zorganizowana z okazji wejścia Polski do UE odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Dla badacza, podejmującego się opracowania jednego z działów monografii ścisłość i prawda przekazu winny być naczelną zasadą.  Są jeszcze inne niedociągnięcia.

            Autorka wymienia z nazwiska kolejnych dyrektorów Zespołu Szkół Ekonomicznych w latach 1989-2005, nie stosując natomiast tego kryterium, pisząc o Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

Żałować też należy, że monografia przekazuje tak skąpe informacje o długoletnich nauczycielach powojennego Liceum, którzy wychowali i kształtowali osobowość wielu mieszkańców Brzeska. Po dziś dzień wspominają oni swoich niezapomnianych nauczycieli np. pana dyrektora Zbigniewa Starzyka, pana profesora Witolda Stawiarskiego, pana profesora Czesława Złonkiewicza czy panią profesor Zofię Gołdową i wielu innych.

Dziwię się, że twórcy monografii nie starali się dotrzeć do istniejących materiałów

Źródłowych, które by dały pełny i rzetelny obraz działalności placówek oświatowych na terenie miasta Brzeska.

 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Wiceprzewodnicząca mgr Bożena Kalinowska

Wicedyrektor L.O. im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w latach 1990-2002

 

22 podpisy członków Stowarzyszenia Przyjaciół

 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku