Konkurs fotograficzny "Kobiety ziemi brzeskiej"


Celem konkursu jest promowanie amatorskich twórców fotograficznych.

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących mieszkajcych w powiecie brzeskim.

2. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

3. Technika wykonania prac jest dowolna.

4. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres konkurs@brzesko.ws w formie załączników do listu elektronicznego.

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane.

9. Zdjęcia należy nadsyłać do 2 marca 2008 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 marca 2008 r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Przewodniczącym jury będzie profesjonalny fotograf. Ocenie nie będą podlegać uroda i wiek kobiet przedstawionych na zdjęciach. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Nagrodzone prace będą opublikowane na portalu www.brzesko.ws

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w Internecie. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora.

14. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną - talon na bukiety kwiatowe o wartości 100 PLN oraz 1 nagrodę dodatkową, również talon na kwiaty o wartości 30 PLN. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody ufundował Salon kwiatowy "Bazzar".

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

Zbigniew Stós