Rozmowa z Grzegorzem Wawryką Burmistrzem Miasta Brzeska

PORZĄDKI W MIEŚCIE

22.07.2008

Jaka jest Pana opinia o ogólnym, szeroko rozumianym, porządku w Brzesku?

 

11.08.2008

Oczyszczanie miasta, polegające na zamiataniu  prawie 9 km ulic i 3.637 m2 placów oraz opróżnianiu koszy ulicznych wykonują Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., która to firma wygrała przetarg nieograniczony na to zadanie. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem przetargu, jednak efekty w zakresie utrzymania czystości nie zależą tylko od wykonania prac przez firmę ale w dużym stopniu od kultury mieszkańców, a także przyjezdnych. Podrzucanie do koszy ulicznych śmieci domowych lub z podmiotów gospodarczych, zamiatanie chodników na ulice wzdłuż ulicy Głowackiego, Mickiewicza, Kościuszki to tylko niektóre przykłady niepożądanych działań wpływające na ogólną estetykę miasta. Corocznie zwiększana jest ilość koszy na ulicach, wymieniane są kosze zniszczone

i zdewastowane. Przetarg na oczyszczanie miasta Brzeska, przygotowany będzie w listopadzie br. W ramach środków budżetowych, uwzględniona będzie  zwiększona częstotliwość wykonywanych prac co niewątpliwie wpłynie na poprawę czystości miasta.

 

13.08.2008

Ile osób zamiata owe kilometry i metry kwadratowe, bo chyba nie ma tych osób więcej niż 2 lub 3, przynajmniej tyle od czasu do czasu miałem okazję widzieć na mieście w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach. Czytelnicy potwierdzają moje wrażenia w tym zakresie. 

  

3.09.2008

Pracownicy BZK wykonują różne zakresy robót wynikające z umów na "Oczyszczanie miasta" i "Utrzymanie zieleni na terenie miasta" a także pracują w różnych zespołach. I tak 3 osoby zajmują się utrzymaniem czystości na ulicach

i chodnikach, 2 osoby utrzymaniem zieleńców, 5 osób wykonuje prace pielęgnacyjne (koszenia traw, naprawa znaków drogowych), 2 osoby utrzymaniem Cmentarza Komunalnego. Odnośnie utrzymania czystości ulic i chodników ustalone są kategorie ulic i z tego wynika częstotliwość wykonywania usług. W I kategorii sprzątanej trzy razy w tygodniu znajdują się ulice Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza (do ul. Okocimskiej). Ulice drugiej kategorii (pozostałe w ścisłym centrum i Rynek) są sprzątane dwa razy w tygodniu. Ulice trzeciej kategorii są sprzątane przez BZK raz w tygodni, natomiast czwartej – raz w miesiącu. 

  

13.08.2008 

Mówi Pan, że „wymieniane są kosze zniszczone i zdewastowane” Z tego co piszą internauci, wynika, że w dniu dzisiejszym w Rynku, a więc centrum miasta, wszystkie kosze od strony północnej są mocno zardzewiałe.

  

3.09.2008 

W tym roku wymieniono (zakupiono) 20 koszy ulicznych i zamontowano na ulicach Głowackiego, Królowej Jadwigi, na Placu Kazimierza Wielkiego, na Plantach (od strony ul. Mickiewicza). Niestety nie wymieniono wszystkich lecz tylko te w najgorszym stanie. Nadmienić też trzeba, że od 2000 r. corocznie dokonujemy zakupu średnio 25 koszy rocznie

i z przykrością trzeba powiedzieć ze przynajmniej polowa z nich wchodzi w miejsce koszy uszkodzonych w wyniku chuligańskich wybryków. Warto nadmienić, ze kwoty jakie Gmina ponosi w związku z niszczeniem mienia przez chuligańskie wybryki (kosze, ławki, studnie, znaki drogowe, kradzieże włazów studni kanalizacyjnych) sięgają blisko 40 tys. złotych rocznie. Gdyby te środki przeznaczyć na utrzymanie czystości czy zieleni miejskiej miasto na pewno byłoby czyste i przyjemnie dla spacerowiczów. 

 

22.07.2008

Czy istnieje uchwała Rady Miejskiej o obowiązku utrzymywania porządku i jak jej zapisy są egzekwowane (jeśli takowa uchwała istnieje i nie jest zbiorem jakichś "ogólników")? 

 

11.08.2008 

Rada Miejska w Brzesku podjęła Uchwałę Nr XL/267/2006 z dnia 15 marca 2006 roku ustalającą szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko”. Przedmiotowy regulamin stanowi akt prawa miejscowego i winien być przestrzegany przez mieszkańców. Zapisy regulaminu ustalają miedzy innymi wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i terenach użytku publicznego, zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych

i ścieków, obowiązki właścicieli zwierząt domowych, zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi. W oparciu o zapisy uchwały pracownicy odpowiedzialnych referatów, przeprowadzają kontrole wśród mieszkańców w  zakresie posiadania umów  na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na ścieki, zachwaszczonych, zanieczyszczonych  działek. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz kierowane są wnioski na Policję w celu ukarania osób notorycznie uchylających się od obowiązków zawartych w uchwale.

 

13.08.2008 

"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko" opublikowany na stronie UM jest możliwy do przeczytania tylko do paragrafu 12 włącznie, dlatego nie wiadomo nic o karach za niestosowanie się do jego (regulaminu) postanowień.

Jeżeli Pan pozwoli to zadam kolejne pytania jakie nasuneły mi się w trakcie Pana odpowiedzi:

Jakie niezbędne działania podjął Pan Burmistrz dla spowodowania dotarcia postanowień Regulaminu do wszystkich mieszkańców Gminy? 

 

3.09.2008

Pierwszy uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko został dostarczony wszystkim mieszkańcom Gminy Brzesko w 1997 r. Aktualnie zmiany do regulaminu lub nowelizacje są publikowane na stronie internetowej Gminy Brzesko i w BIM-ie. Ponadto o zapisach regulaminu i ustawy przypomina się mieszkańcom podczas zebrań wiejskich czy osiedlowych przez ogłoszenia zamieszczane na tablicach ogłoszeń oraz czytane przez księży podczas ogłoszeń parafialnych.

 

13.08.2008

Ile było od czasu uchwalenia Regulaminu kar i jaką przyjęły one formę (W oparciu o zapisy uchwały pracownicy odpowiedzialnych referatów przeprowadzają kontrole...), skoro gołym okiem widać, że nikt sobie z tych postanowień nic nie robi.

 

3.09.2008

Gmina prowadząc kontrole nie może wystawiać mandatów ani wymierzać kar (kompetencja Policji i straży miejskiej). Jedynie w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, jeżeli stwierdzi niewykonywanie obowiązków może wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (tzw. „wykonanie zastępcze”). Gmina przejmuje obowiązki spoczywające na mieszkańcu zawierając za niego umowę i pobierając od niego opłatę według uchwalonych górnych stawek, znacznie przewyższających ceny rynkowe. Generalnie, ciągle edukujemy mieszkańców, nie działając zbyt restrykcyjnie, choć w sytuacji gdy postępowanie było prowadzone przy udziale Policji udzielono kilku mandatów za brak umowy na wywóz odpadów. 

 

13.08.2008

Dlaczego nie można wprowadzić obowiązkowego płacenia za wywóz śmieci dla wszystkich bez wyjątku (w zamian za to raz w tygodniu śmieci będą odbierane od wszystkich), nie będzie wtedy nagminnego "podrzucania" 

 

3.09.2008

W aktualnym stanie prawnym, żeby wprowadzić obowiązkową odpłatność za wywóz odpadów musiało by się odbyć referendum gminne w tej sprawie. Z nielicznych prób jakie zostały podjęte w kraju w większości przypadków nie udało się tego wprowadzić ze względu na małą frekwencję podczas referendum - poniżej 30 %. 

 

22.07.2008

Miasto nie ma własnej straży miejskiej. W tym układzie porządek i bezpieczeństwo w mieście całkowicie zależy od policji. A z tym  jak miałem się także osobiście przekonać nie jest najlepiej. Co zamierzają zrobić władze miasta, aby policja zechciała być bardziej „agresywna”  na co dzień a nie tylko od święta? 

 

11.08.2008

Policja jest organem państwowym i nie podlega burmistrzowi. W sprawach szczególnie uciążliwych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego Urząd Miejski podejmuje interwencje w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku. Dodatkowo Rada Miejska corocznie wysłuchuje sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Brzesku z oceny bezpieczeństwa i podczas dyskusji radni zgłaszają Komendantowi Policji problemy, na które należy zwrócić uwagę.

 

13.08.2008

Skoro policja jest organem państwowym i nie podlega burmistrzowi, a problemy zgłaszane przez radnych Komendantowi Policji mogą być przez niego "olewane" (takie jest odczucie obywateli, wystarczy poczytać co piszą internauci na temat bezczynności policji brzeskiej, np. w egzekwowaniu łamania przepisów zakazu parkowania), dlaczego miasto funduje policji różne "upominki" w postaci komputerów, remontów czy  samochodów ? Może lepiej przeznaczyć te fundusze na zorganizowanie miejskich służb porządkowych ?

 

3.09.2008

Trudno mi tutaj odnosić się do egzekwowania przepisów ruchu drogowego przez brzeską policję. Jeśli zaś chodzi o wspomniane przez Pana „upominki” to wiadomo, że bez pomocy samorządu skuteczność działań policji byłaby znacznie mniejsza. Brak niezbędnego sprzętu jest w jednostkach policji wyraźnie widoczna. Również przy wykonywaniu niezbędnych remontów policja musi liczyć na pomoc samorządów. Przykład ostatnio likwidowanego posterunku

w Czchowie jest tego najlepszym dowodem. W tym roku Gmina Brzesko przekazała na potrzeby Komendy Powiatowej Policji kwotę 60 tys. złotych.

W nieodległej Bochni funkcjonuje od wielu lat Straż Miejska. W bieżącym roku samorząd miasta zabezpieczył na jej funkcjonowanie ponad 700 tys. złotych. Gdybyśmy chcieli w Brzesku uruchomić taką jednostkę musielibyśmy również znaleźć dodatkowe środki na sprzęt, umundurowanie środki transportu. Dlatego od samego pomysłu do realizacji musiałoby upłynąć sporo czasu. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy jako Gmina gotowi do uruchomienia Straży Miejskiej, choć oczywiście w przyszłości jest to możliwe.

 

22.07.2008

Czy władze miasta są zainteresowane aby zdyscyplinować obywateli, którzy łamią prawo? Mam na myśli parkowanie w miejscach niedozwolonych,  palenie śmieci  czy nie zbieranie nieczystości po swoich czworonożnych przyjacielach?  Pytam czy władze są zainteresowane ponieważ wielu czytelników portalu wyraża opinie ze działania w tym temacie są zbyt słabe i wynikać mogą z przyczyn „politycznych”(Niechęć do narażania się wyborcom na dwa lata przed wyborami).

 

11.08.2008

Odnośnie utrzymania porządku po czworonogach prowadzona jest od kilku lat akcja edukacyjna „Sprzątaj po swoim psie”. W akcję tę zaangażowana jest szczególnie młodzież szkolna.  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zakupił 20 sztuk koszy z przeznaczeniem na psie odchody (kolorowe, opisane), które zamontowane zostały przy alejkach gdzie wyprowadzane są psy. Miejsca te dodatkowo oznaczono tablicami z napisem: „Kulturę mamy po psie sprzątamy”, zakupiono pakiety sanitarne do sprzątania psich odchodów, które nieodpłatnie są dostępne 

w  Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Urzędzie Miejskim. Niestety właściciele psów nie wykazują większego zainteresowania pakietami. W ramach kontynuacji działań promocyjnych Referat GKiOŚ zlecił wykonanie zakładek do książek i ulotek propagujących akcję sprzątania po czworonogach, które zostały rozprowadzone wśród właścicieli zwierząt przez SM, MZGM i młodzież szkolną.

Natomiast w przypadku stwierdzenia spalania odpadów na powierzchni ziemi, sprawy kierowane są na Policję. Niestety nie są to rzadkie przypadki, a problem spalania odpadów np. w kotłach CO, nasila się szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

 

Od kilku lat prowadzona jest szeroka akcja edukacyjna mająca na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości spalania odpadów (ulotki, ogłoszenia), niestety Urząd nie ma możliwości kontroli ciągów kominowych. Także w tym roku przewidujemy stosowną akcję promującą właściwe zachowania.

 

22.07.2008

Wielu czytelnikow narzeka na słabą prace BZK i koszty wywozu śmieci. Czy planuje Pan podjąć jakieś działania majace na celu poprawienie funkcjonowania tej firmy. Czy rozważane jest np. zatrudnienie więcej pracowników lub przekształcenie firmy w spółkę pracowniczą?

 

11.08.2008

Prace w tym zakresie są aktualnie finalizowane. Zarząd spółki przedstawił Radzie Nadzorczej BZK projekt programu rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt będzie oceniany przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z jakością usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Osobiście oczekuję poprawy funkcjonowania tej spółki. Wierzę, że lepsze  funkcjonowanie będzie odczuwalne dla mieszkańców już w nieodległej przyszłości.

URZĄD MIEJSKI

22.07.2008

Czy Pana zdaniem, właściwi urzędnicy magistratu mają nadzorować bezbłędne wykonanie zlecanych przez urząd robót? Jeśli tak, to jak będą rozliczani jeżeli np.  coś zostanie sfuszerowane, a oni  przymkną na to oko?

 

11.08.2008

Nad właściwym wykonaniem prac czuwa kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy Urzędu Miejskiego prowadzący inwestycje. Realizacja zadania jest na bieżąco sprawdzana przez inwestora. Po zakończeniu robót dokonuje się komisyjnego odbioru zakresu i jakości realizacji zadania. Wykonawcy zgodnie z umową udzielają gwarancji na wykonane roboty. Często na spotkaniach z pracownikami zwracam uwagę aby na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych prac.

 

22.07.2008

Przeglądając zmodernizowaną stronę internetową Urzędu Miejskiego zastanawiałem się dlaczego przy żadnym nazwisku pracownika urzędu, radnego a nawet Burmistrza nie podane jest wykształcenie?  Myślę że ludzie ciężko pracowali i zasługują na to żeby moc napisać przed nazwiskiem mgr, inż. czy licencjat. Może są jakieś przepisy regulujące tę sprawę?

 

11.08.2008

Na stronie internetowej nie ma tytułów, gdyż nie ma takiego zwyczaju. Inne gminy również nie praktykują podawania tytułów przed nazwiskiem. Jeśli zaś chodzi o wydawanie decyzji przez urzędników to na każdym piśmie podpisują się, a na imiennych pieczątkach podawany jest tytuł przed nazwiskiem.

 

22.07.2008

W mieście powstało szereg nowych ulic. Nazywa się ulice „Kwiatowa”, „Letnia”, „Jesienna” czy „Miła”. Dlaczego przy takich okazjach nie uhonorować  zasłużonych dla miasta Brzeska?  Było wielu wspaniałych mieszkańców miasta, którzy zasługują na to aby o nich pamiętać nazywając ich imieniem nowe szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej. Moim skromnym zdaniem nie ujmując nic JPII mogliśmy nazwać nową bibliotekę w Brzesku im. Kazimierza Missony lub ks. Czuja.

 

11.08.2008

Decyzje o nazwie danej ulicy lub budowli na terenie gminy podejmuje Rada Miejska w formie uchwały. Wcześniej odbywają się oczywiście konsultacje społeczne. Nowa biblioteka jest na etapie projektowania. Nazwanie jej imieniem Jana Pawła II uważam za słuszne. Natomiast zgadzam się z sugestią że należy uwzględniać przy nadawaniu nazw ulicom  nazwisk osób zasłużonych dla miasta i okolic. Wszelkie propozycje będą oczywiście przedkładane mieszkańcomi Radzie Miejskiej, która podejmie ostateczną decyzję.

Nie było moim celem podważanie uchwały Rady Miejskiej. Posłużyłem sie przykładem Biblioteki ale równie dobrze mógłbym wymienic tutaj patronów niektórych brzeskich przedszkoli czy szkół.

BIBLIOTEKA i ORLIK 2012 

22.07.2008

Zespół ludzi którymi Pan kieruje dal przykład dobrej roboty i z tego co przeczytałem w lokalnej prasie Brzesko może być pierwszą Gminą w Małopolsce która uruchomi kompleks boisk w ramach programu „Orlik 2012”. Koszty budowy tego kompleksu będą ok. 500 tys. większe od zakładanych. W tym układzie wkład miasta w budowę kompleksu wzrośnie

z 300 tys. do 500 tys. Skąd Gmina  weźmie te dodatkowe 200 tys.?  I drugie pytanie.  Na ile szacuje Pan roczne koszty utrzymania tego obiektu  i czy Pana zdaniem nie będzie problemu ze znalezieniem odpowiednich środków  na utrzymanie  obiektu  w kolejnych latach?

 

Tutaj małe wyjaśnienie dla czytelników. Wg projektu, wnioskodawca (Gmina Brzesko) pokrywać bedzie musiał w przyszłości koszty związane z utrzymaniem obiektu a także zgodnie z założeniami projektu zobowiązał się na zatrudnienie trenera środowiskowego (posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej) przez okres 10 lat.

 

11.08.2008

Szacowana wielkość kosztów budowy boiska „Orlik 2012” wynosiła około 1 milion złotych. Koszty te nie uwzględniały wykonania przyłączy mediów i podatku VAT. Dlatego zwiększony udział Gminy nie był zaskoczeniem. Środki te zostały uwzględnione w budżecie.

Koszty utrzymania obiektu zostaną oszacowane przy tworzeniu projektu budżetu na 2009 rok. W tej chwili trudno powiedzieć jakie to będą kwoty, jednak pieniądze na ten cel na pewno znajdziemy,  gdyż obiekt powinien tętnić życiem i zaspokajać potrzeby rekreacyjne mieszkańców. 

 

22.07.2008

Z kosztami utrzymania wiąże się także moje następne pytanie. Dotyczy ono projektu nowej biblioteki publicznej.  Wszyscy mieszkańcy zainteresowani powstaniem tej  biblioteki  z niepokojem przyjęli wiadomość o dodatkowych kosztach jakie trzeba będzie ponieść przy jej budowie ze względu  na słaby i podmokły grunt w miejscu lokalizacji biblioteki.  (Starsi mieszkańcy Brzeska pamiętają ze był w tym miejscu kiedyś staw, zasypany w latach 80-tych).

 

Moje pytanie również dotyczy kosztów utrzymania obiektu. Oglądając projekt biblioteki zaprezentowany parę miesięcy temu na internecie można dojść do wniosku że ze względu na formę budynku (przeszklona od góry do dołu bryła) koszty utrzymania nie będą małe. Czy istnieje jakieś opracowanie określające te koszty i czy utrzymanie biblioteki spadnie na barki Gminy czy tez można będzie liczyć tu na pomoc od innych podmiotów samorządowych ?

 

11.08.2008

Decyzja o lokalizacji w Ogródku Jordanowskim Regionalnego Centrum  Kulturalno-Bibliotecznego zapadła kilka lat temu. Trudno w tej chwili zmieniać lokalizacje. Koszty bieżące utrzymania Regionalnego Centrum są określone w dokumencie zwanym „Studium wykonalności”, które zostało obecnie opracowane. Sporą część kosztów utrzymania będzie ponosiła Gmina, lecz na pewno część środków może pochodzić z innych źródeł. 

 

13.08.2008

Koszty utrzymania obu obiektów spadną w przyszłości na gminę i nie będą to koszty małe. W najbliższej przyszłości raczej większych wpływów do budżetu gminnego nie będzie, zatem na kim lub na czym będzie Pan szukał potrzebnych środków? 

 

3.09.2008

Koszty utrzymania obu obiektów, których na dzień dzisiejszy nie można precyzyjnie określić zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu. Źródła dochodów gminy oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Opracowując projekt budżetu na dany rok budżetowy w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy. Do takich zadań będzie się zaliczać utrzymanie boiska „Orlik 2012” jak również utrzymanie biblioteki. Można jedynie przypuszczać, iż wydatki te przyczynią się do ograniczenia wydatków fakultatywnych budżetu, w tym wydatków związanych z realizacją zadań będących w kompetencji innych jednostek.

 ZJAZD Z AUTOSTRADY

Tematem tym interesuje się znaczna grupa ludzi. Oczywiście najbardziej zainteresowani są ci, którzy maja wzdłuż planowanych wariantów trasy swoje domy i działki. Niewątpliwie ciekawie byłoby zobaczyć plan przebiegu tras zjazdu  z podanymi nazwiskami właścicieli okolicznych działek. Ale wracając do tematu. W ostatnim miesiącu pojawiło się szereg sprzecznych ze sobą informacji, o wyjaśnienie których chciałbym poprosić Pana Burmistrza.

22.07.2008

Na majowej Sesji Rady Miejskiej była mowa o 3-ch wariantach zjazdu, w tym jeden zupełnie abstrakcyjny. Mam na myśli tunel pod ul. Leśną. Parę tygodni później na sesji  Rady Powiatu Starosta i jego zastępca zarzekali się że nic nie wiedzą o trzecim wariancie. Tak wiec pytanie nasuwa się samo. Ile istnieje wariantów zjazdu? 

 

11.08.2008

Obecnie istnieją dwa warianty zjazdu z autostrady, zjazd ulicą Leśną i zjazd stroną zachodnią przez Jasień. Każdy z tych wariantów przedstawiony jest w dwóch wersjach, które miedzy innymi różnią się od siebie sposobem rozwiązania skrzyżowań w przypadku ulicy Leśnej i kierunkiem tzw. ślimaka przy zjeździe przez Jasień. Rozwiązania te były prezentowane zainteresowanym mieszkańcom. Planuje się, że sprawa zaopiniowania zjazdu będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miejskiej na przełomie sierpnia i września. Decyzje sprawie wyboru zjazdu podejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor biorąc pod uwagę opinię władz Gminy, uwarunkowania ekologiczne oraz przesłanki techniczno-ekonomiczne.

 

22.07.2008

Na wspomnianej Sesji Rady Powiatu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Pan Krzysztof Kęder sugerował, i to dwukrotnie, że Rada Powiatu nie powinna zajmować się sprawą zjazdu bo to leży w gestii Rady Miejskiej i przesyłając pismo w sprawie opinii do Starostwa „ktoś” próbuje odsunąć od siebie  odpowiedzialność i przerzucić ją na Radę Powiatu. Czy ten „ktoś” to Pan?

 

11.08.2008

Trudno mi wypowiadać się w tej sprawie w imieniu Rady Powiatu. Rada Powiatu zajmowała się tematem zjazdu, gdyż zwróciłem się do Starosty Brzeskiego o zaopiniowanie trasy zjazdu. Opinia mieszkańców jest znana, więc uznałem, że należy również zapytać o zdanie Powiat, gdyż trasa zjazdu będzie przebiegać przez tereny znajdujące się w Gminie Brzesko, a jak wiadomo Brzesko jest jedną z gmin wchodzących w skład Powiatu Brzeskiego. 

 

22.07.2008

Wygląda na to, że projektant nie kwapi się aby wskazać na rozwiązanie jego zdaniem najlepsze. Burmistrz i  Rada Miejska też się ociąga z decyzja a Rada Powiatu nawet z wydaniem opinii ma problemy.  W międzyczasie zjazd wg kolejnego projektu, stał się częścią trasy tranzytowej Warszawa-Górka-Brzesko-Nowy Sącz. Tym samym zwolennikom przesunięcia trasy zjazdu jak najdalej od zabudowań (a więc od  ul Leśnej) przybył jeszcze jeden mocny argument. Mieszkańcy ul. Leśnej i Jasienia agitują wśród radnych mając nadzieję na przeciągnięcie ich na swoją stronę. Sytuacja staje się niezdrowa. Do tego według najnowszego pomysłu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych za zjazdy muszą zapłacić samorządy.

Kiedy wg Pana zapadnie ostateczna decyzja i czy ma Pan jakieś wsparcie w tej sprawie ze strony brzeskich Posłów? 

11.08.2008

Zanim wydane zostaną ostateczne decyzje chcemy mieć pewność, że każdy mógł przedstawić swoje argumenty. Przypomnę tylko, że Burmistrz i Rada wydadzą jedynie opinie, gdyż to inwestor będzie decydował o przebiegu po przeanalizowaniu wszystkich opinii, uwarunkowań środowiskowych czy też technicznych możliwości. Ostateczną decyzję lokalizacyjną na wniosek inwestora wyda Wojewoda Małopolski.

Projekt, według którego zjazd w Brzesku miałby być częścią trasy tranzytowej Nowy Sącz – Warszawa nie jest nowy, gdyż obecnie wiele osób wybiera tą trasę jako najkrótszą. Natomiast jeśli chodzi o transport ciężarowy to wiadomo, że wcześniej niezbędna jest modernizacja drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że nie ma zagrożenia finansowania łącznika autostrady z drogą krajową A4 z budżetu GDDKiA.

Rada Miejska wyrazi opinię w sprawie zjazdu na sesji na przełomie sierpnia i września. Jeśli zaś chodzi o udział brzeskich posłów to oczywiście w różnych rozmowach poruszamy temat zjazdu, jednak nie wyrazili oni do tej pory oficjalnego poparcia dla któregoś wariantu. 

   

13.08.2008

Jedna sprawa nie daje mi spokoju. Skoro od dłuższego czasu ul. Leśna była brana pod uwagę jako teren ewentualnego zjazdu, to jak Pan myśli, dlaczego zezwalano (mam na myśli poprzednie władze) przy niej się budować? 

 

3.09.2008

Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Leśna” przewidywał rezerwację terenu dla poszerzenia ul. Leśnej jako przyszłej drogi dojazdowej do autostrady. Zabezpieczenie przed zabudową dotyczyło tylko terenu bezpośrednio przyległego do ulicy, w zakresie niezbędnym do realizacji tej drogi. Według wiedzy którą posiadam, rezerwowany pas terenu był chroniony przed zabudową przez wiele lat. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. w sposób ostateczny uchyliła plany przyjęte przed 1 stycznia 1995 r. i w ten sposób plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna również utracił moc. Mimo uchylenia tegoż planu, zarezerwowany wcześniej korytarz drogowy był nadal chroniony przed zabudową.

DWOREK W OKOCIMIU

22.07.2008

W maju 2005 r. na Sesji Rady miejskiej w Brzesku, ówczesny Burmistrz Jan Musiał pytał radnych czy nie warto wydzierżawić państwu Krupińskim na okres 20 lat, a następnie zbyć w formie przetargu z prawem pierwokupu na ich rzecz zabytkowego zniszczonego dworku w Okocimiu wraz z resztą znajdującego się przy nim zabytkowego parku. Radni nie wyrazili zgody. W sierpniu tego samego roku z-ca burmistrza Krzysztof Bigaj na falach radia w RDN Małopolska wyraził opinię, że „Ostateczne rozwiązania mają zapaść do połowy września.” (2005 r). Minęło trzy lata. Z tego co widziałem parę miesięcy temu, nie bardzo juz jest co remontować. Dworek trzeba będzie praktycznie postawić od nowa, wykorzystując istniejące fundamenty i pozostawiając kamienne piwnice.

Czy podjął już Pan jakieś działania w sprawie renowacji dworku i jego otoczenia? Jeżeli tak to jakie, a jeżeli nie to kiedy należy się spodziewać jakiś działań?

 

11.08.2008

Obecnie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej we współpracy z Urzędem Miejskim przygotowuje odpowiednie dokumenty w celu pozyskania środków unijnych na renowację dworku i otoczenia. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony istnieje szansa, że dworek możliwie szybko odzyska dawny blask.

 

22.07.2008

Czy sprawy własnościowe dworku i okolicznego parku są uregulowane?

 

11.08.2008

Urząd Miejski w Brzesku czyni starania w celu wydzielenia działki na której znajduje się Dworek z okoliczną zielenią.

Brak podziału jest jedną z przeszkód aby czynić jakiekolwiek remonty, gdyż na tej samej działce znajdują się również inne budynki. Na podział musimy jednak uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż równolegle prowadzone jest postępowanie o wpis do rejestru zabytków Zespołu Dworsko-Pałacowego w Okocimiu.

 

13.08.2008

Ta sprawa ciągnie się już kilka lat, ale dlaczego na podział działki musi być zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, skoro dopiero teraz prowadzone jest postępowanie o wpis do rejestru zabytków, zatem wcześniej w oparciu o jakie przepisy nie można było tego zrobić?

 

3.09.2008

Zespół dworsko-parkowy w Okocimiu jest chroniony przed podziałem. Wynika to z opinii konserwatorskiej, w której negatywnie został zaopiniowany podział jako szkodliwy dla wartościowego zabytku, który jako zespół drewnianego dworku, dwóch oficyn, stodoły i pozostałości otoczenia parkowego powinien być (tak wynika z opinii) zachowany jako integralna całość. Urząd Miejski podejmuje jednak działania mające na celu dokonanie tego podziału.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że również w przyszłości da się Pan namówić aby za moim pośrednictwem odpowiedzieć na pytania jakie nurtują czytelników portalu www.brzesko.ws

Zbigniew Stós