Ludowe nazwy miejscowe

 w powiecie Brzeskim w Galicyi

Dr Karol Matyas

 Artykuł ukazał się drukiem w "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1895 r.,Tom I, Zeszyt 4 i 5

 

 "Niewątpliwie ciekawym przedmiotem badań są nazwy miejscowości, w większej części przez lud stworzone, miejscowości nadane, a prawie zawsze trafnie je charakteryzujące lub we wdziecznej pamiątce przechowujące jaj dzieje. Dziwić się nieraz trzeba nad mistrzowskiem jednosłownem określeniem miejscowości, lub streszczeniem jej pamiatkowej przeszłości. Jakby w opoce, co przetrwa wieki, wyryte w pamięci ludu nazwisko, przemawia do nas wymowniej, niż dziesiątki słów, określających jej położenie, kształt, wielkość, treść, bogactwo, lub ubóstwo, wogóle różne właściwości.

Jedno słowo - nazwisko - schowało w sobie najstarszą jej przeszłość, dzieje jej powstania i przeszło przez długi szereg pokoleń niezmienione - całe. Wyziera z niego nieraz tak jawnie i szczerze całe podanie, że ktoś obdarzony fantazyą z łatwością mógłby wysnuć zeń legendową opowieść, czego nie uczyni sumienny badacz, który zapuka do tradycyi ludu

i zadowolni się choćby tylko najskąpszą wiadomością.

        Starzy - to trzecie w górę pokolenie - piastują jeszcze tradycyę, radziby ją może synom i wnukom przekazać, ale ci obojętni na takie rzeczy, ledwie że ich słuchają, a co usłyszą wnet zapomną. Z młodego pokolenia rzadko kto umie wyjaśnić znaczenie jakiej nazwy miejscowej, jej genezę, a gdy ktoś zapyta o nią, odpowie obojętnie: "Nazywa sie ta z dawnych casów, ale lacego chto ta moze wiedzieć?"

        Tajemnice starodawnych nazw miejscowości, zabiorą wkrótce starzy z sobą do grobu, dlatego wskazana jest dla badaczów rzeczą  nie tylko zbierać te nazwy, lecz także skwapliwie o tradycyjne ich wyjaśnienie się postarać.

        W niniejszym zbiorze nazw usiłowałem jak najobficiej zużytkować tardycyę; zastrzegam się jednak przeciw mniemaniu, jakoby zbiór ten był zupełny. Sam czuję dobrze jego liczne braki, na które złożyły się różne przeszkody, między nimi urzędowe przesiedlenie moje z Brzeska do Tarnobrzega. Są w tym zbiorze obok wsi gruntownie, także wsie niedokładnie opisane.

Braknie też kilku gmin do obrazu całego powiatu. Spodziewam sie jednak w przyszłości niedostatki te uzupełnić.

        Nadmieniam, że podaję same tylko nazwy ludowe, zaopatrując je w wyjaśnienia z ust ludu wzięte. Wyjaśnienia te są tu i ówdzie bałamutne, ale umieścić je trzeba było, aby dać wyraz tłumaczenia ludu tych nazw, których pochodzenia nie umie wyjaśnić z tradycyi, lecz tylko z własnej kombinacyi. A jest ta kombinacya często ciekawa.

 

(...)

I Biadoliny radłowskie

(dostępne na Internecie)


  "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1895 r.,Tom I, Zeszyt 6 i 7 

(ciąg dalszy)

 

II Biadoliny szlacheckie

III Gmina Bielcza

(dostępne na Internecie)


 "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1896 r.,Tom II, Zeszyt 3

(ciąg dalszy)

 

IV Gmina Biesiadki

V Gmina Biskupice radłowskie

(dostępne na Internecie)


 "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1896 r.,Tom II, Zeszyt 4

(ciąg dalszy)

 

VI Gmina Bobowa

(dostępne na Internecie)

 

VII Gmina Borzęcin

 
A Wieś Borzęcin.

  Wieś Borzęcin początkowo nazywała się Bodzęcinek. Tę pierwotną nawę otrzymała, jak tradycya niesie, od biskupa krakowskiego ks. Bodzanty, założyciela tej wsi, który był właścicielem dóbr Radłowskich (Radłów), a więc i tej miejscowości, należącej do tych dóbr, a zarośniętej samemi prawie lasami.

    Jednego razu, gdy ks. biskup Bodzanta przejezdzał z Radłowa do Szczurowy przez te lasy, nadjechał nad strumyk, gdzie dziś właśnie rzeka Uszwica dosyć obszernem korytem płynie do Wisły, rozkazał stanąć nad tym strumykiem i zauważył, że, gdyby las w tej miejscowości wycięto i wykorczowano, moznaby z bardzo dobrym skutkiem założyć tutaj osadę czyli wioskę, ponieważ taki strumyk obfity byłby dla mieszkańców bardzo żyteczny i wygodny.

Po tak rozumnej rozwadze, przysłał tu własnym kosztem pięćdziesięciu dwóch osadników, którzy znaczną przestrzeń lasów wycięli i wykorczowali i na grunta zamienili, a po równym podziale tych gruntów pomiędzy siebie, zaraz pobudowali sobie domy ponad tym strumykiem po obydwóch jego brzegach. Od założyciela ks. biskupa Bodzanty otrzymała zaraz ta osada nazwę Bodzęcinek, dopiero w późniejszych czasach, gdy coraz więcej lasów tu wycinano, korczowąno i na grunta, łąki i pastwiska przeistaczano, dopiero po znacznem zwiększeniu się ludności, pierwotna nazwa Bodzęcinek zmieniona została na nazwę Borzęcin.

 
B. Części wsi.

Wieś Borzęcin dzieli się na dwie części, na t. zw. wielką i małą stronę. Pochodzi to ztąd, że przez całą wieś od południa na północ płynie dosyć szerokiem korytem rzeka Uszwica, pierwotnie zwana Glinnik. Nazwę tę z tego powodu otrzymała, że płynęła tylko wązkiem korytem i przez ziemię gliniastą i dopiero później, gdy wody innych małych rzek, a osobliwie rzeki, która przez Wieś Uszew za Brzeskiem płynie, z nią się połączyły czyli do niej spłynęły, nazwano ją Uszwicą. Ponieważ zaś po obydwóch jej brzegach stoją domy, a na wschodnim ("wschodowym") brzegu większa ilość domów się znajduje i więcej jest mieszkańców, otrzymała ta część wsi nazwę "wielka strona"; drugą część na zachodnim ("zachodowym") brzegu jako mniejszą i pod względem ilości domów i mieszkańców nazwano "małą stroną".

 

C. Przysiołki.

1. Czarnawa leży na wschód od jądra wsi, zwanego Borzęcinem, i mieści 24 domów. Nazwa ta powstała ztąd, że przed stulaty  ludzie zaczęli tam budować domy na wyższem wzgórzu, otoczonem dokoła bagnami, które po większej części zalane są czarną  wodą. Od tych czarnych bagien nazwano ten przysiołek Czarnawą.
2. Granice, leży na południowy wschód od Borzęcina i mieści 21 domów. Nazwa ta ztąd powstała, że domy te zbudowane sąna samej granicy, która oddziela gminę Borzęcin od gminy Bielcza.
3. Łazy, leży na południowy zachód od Borzęcina i mieści 36 domów. Nazwa ta ztąd powstała, że przed stu laty zaczęli ludzie tam budować domy na odległych kawałkach gruntu, do których wprzód do roboty daleko chodzić a dawniej mówili - łazić musieli.
4. Wisowatki, leży na północny zachód od Borzęcina i mieści 26 domów. Nazwa ta ztąd powstała, ze przed 90 laty mieszkarlcy zaczęli sobie tam budować dumy na pustym placu, nieużytku nad łąką, na której jeszcze dziś bardzo ostre siano, wis zwane, rośnie.
5. Jagniówka, leży na północ od Borzęcina i mieści 46 do mów. Nazwa ta pochodzi od jednej kobiety, która sobie w tej miejscowości pierwsza dom zbudowała i której było na imię Agnieszka, czyli po wsiosku Jagna.

D. Role.

1. Roczkowszczyzna, "nazywa się ztąd, że, gdy za czasów królów polskich, do wojny stawała tylko sama szlachta, a jeżeli który z mieszkańców, zwłaszcza włuścian, sam dobrowolnie poszedł do wojny i odznaczył się walecznością, otrzymał za to na własność kawałek gruntu. Więc jeden taki z naszej wsi zwał się Boczkowski, który pierwszy otrzymał taki grunt za waleczność, zatem ten grunt dostał nazwę od Boczkowskiego Boczkowszczyzna".
2. Gizówka nazywa się z tego samego powodu, gdyż za waleczność na wojnie otrzymał ten grunt chłop Giza
3. Grądy, ..,nazywa się dlatego, że pomiędzy łąkami jest kawałek górzysty, a także dawno był łąką, ale, gdy już siano na nim róść nie chciało, zostal uprawiony na grunt orny, więc dostał nazwę Grądy".
4. Grzędy, "pola orne nazywają się tak dlatego, bo są najwyższe kawałki i najlepsze pola".
5. Kamieniec, "pola orne nazywają się po tern, że po większej części są grunta szutrowate, jednak do uprawy nie zdatne" .
6. Łączyska, "bo dawniej w tem położeniu były łąki, a z czasem stały się te łąki nie użyteczne i zostały przeistoczone na grunt".
7. Naglinkach, "bo jest grunt całkiem sama glinka".
8. Na górkach, bo jest w położeniu górzystem. Są to grunta piaszczyste i wodniste.
9. Niwy, "pole orne piaszczyste, na którym się udają najlepiej ziemniaki i len". "
10. Pagórek, "pola orne, które sie znajdują w wyższem położeniu od innych gruntów".
11. Podbłonie, "bo jest pod błoniem gminnem, Jagniówka zwanem".
12. pod Czarnawą, albo Podczarnawa , "bo jest pomiędzy przekopą Czarnawa zwaną, odprowadzającą wodę od samego przysiółka Czarnawa".
13. Podgórcze, "bo leży pod pagórkiem Górą zwanym, na którym nic róść nie chce".
14. pod gościeńcem, "bo leży przy drodze, prowadzącej do wsi Dołęgi.
15. Pod jeziórkiem, "bo leży przed przekopą zwaną jeziorko".
16. Pod lesie, "bo jest pod lasem Szumin".
17. Pod małą przekopką, "bo jest przed przekopą, małą zwaną, odprowadzającą wodę z dalszych gruntów".
18. Pod Piaski, "bo jest przed piaskami, jako wyższem wzgórzem piaszczystem".
19. Pod przekopką, ..,bo jest przed przekopką, świerdzową zwaną, pole świerdzowate, niskie".
20. Pod Przyrowiciem, "bo jest przed przekopą, odprowadzającą wodę z fosy przydroznej i gruntów przez wszystkie grunta do granicy Ryluwskiej (wsi Rylowa w powiecie Brzeskim)".
21. Pod ścieżką, "bo przez te pola ciągnie się ścieżka czyli droga do chodzenia w Przymiarki (pole orne)".
22. Pod stuczem, "bo jest przed przekopą, stucze zwaną, oddzielającą grunta piaszczyste od gliniastych, z których woda tą przekopą odpływa".
23. Pod tarkową przekopką, "bo jest przed przekopką, odprowadzającą wodę z gruntów, a nazywającą się tarkowa, bo na jej brzegach rosną ciernie, tarnią zwane".
24. Pod łonnem, "bo jest przed łąkami, łonne zwanemi".
25. Pod wielką drogą, "bu jest przed drogą komunikacyjną, prowadzącą z Brzeska do Przyborowia i Dołęgi".
26. Pod  wielką przekopą, "bo jest przed obszerną przekopą, wielką zwaną, odprowadzającą w wielkiej ilości wody z gruntów".
27. Pod wróblówką, "bo jest przed przekopą, wróblówką zwaną".
28. Przymiarki, "grunta, nazywają się dlatego, że za czasów biskupa krakowskiego, do którego natenczas Borzęcin należał, w jednym roku był bardzo wielki nieurodzaj i mieszkańcy żądali opustu w podatkach, a że ułaskawienia o opust podatków otrzymać nie mogli, więc na zaspokojenie ich żądania, niektórym mieszkańcom domierzono jeszcze po pewnym kawałku z gruntu, który wtedy leżał odłogiem"
29. Przy nowem gościeńcu, "bo jest przed gościeńcem, nowem zwanem".
30. Stara rzeka, "bo dawno tamtędy chodziła woda".
31. Szpitalny grunt, "bo na gruncie tym stoi szpital czyli dom ubogich, który założył ks biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, który natenczas był właścicielem tutejszej gminy i oddał ten budynek do pomieszczenia sześci ubogich starców, którym na
 utrzymanie oddał do 30 morgów gruntu, i dlatego, że na gruncie tym dom ubugich czyli szpital stoi został nazwany grunt szpitalny".
32. Tokarszczyzna, "nazywa sie od chłopa Tokarskiego, który w dawnych polskich czasach dobrowolnie poszedł do wojny i odznaczył się walecznuścią, za co mu ten kawałek gruntu na własność oddany został. Niektórzy ludzie powiadają, że nawet za to został szlachcicem, co też i o Boczkowskim gadają". (Por. wyżej D. lp. I).
33. Wieloolsze, "bo tam wiele olszyny rosło, a gdy ta olszyna została wykarczowana i to na grunt przeistoczono, tak ten grunt dostał nazwę Wieloosze".
34. Uszew (wymawiają Uszef), "grunta, nazywają się dlatego, że ciągną się około granicy Przyborowskiej (wieś sąsiednia Przyborów) i Ryśkiej (gmina Rudy-Rysie), a granicą samą płynie potok albo przekopa obszerna Uszef zwana, do której schodzą wody z  gruntów i łąk Przy borowskich i Ryśkich"
35. Za Czarnawą, "bo jest za przekopą, Czarnawa zwaną, odprowadzającą wodę z gruntów od samego przysiółka Czarnawa. Mówią też Zaczarnawa".
36. Zagórcze, "bo są położone za pagórkiem, górką zwanym". (Por. w. D lp. J 3).
37. Zagościeńcem, "bo leży za drogą, prowadzącą do wsi Dołęgi, nazwaną g o śc i e ń c e m". (Por. w. D. lp. 14).
38. Zagrody, " grunta, nazywają się dlatego, że gdy coraz więcej mieszkańców przybywało, a tych już nie można było dzielić gruntami w równych częściach, jak z początku, więc obdzielano ich tylko małemi kawałkami, przez co ci mieszkańcy zostali     zwani tylko z a g r o d n i c y".
39. Za jeziorkiem, "bo leży za przekopą, zwaną jeziorko". (PPr. w. D. lp. (5).
40. Zajmy, "są to ka wałki gruntów, przylegające do granicy gminy Rylowy; nazwę tę wzięły ztąd, że pasące się bydło z gminy Rylowy przechodziło na grunta te, aby się pasło, ale, że właściciele tych gruntów, to jest Borzęcanie nie dali sobie paść bydła na tych gruntach, tylko go zajmowali, a że ten zajem często się powtarzał, przeto nazwali  te grunta Zajmy"
41. Załączyska, "bo jest za łąkami".
42. Za małą przekopką, l,bo jest za przekopą małą". (Por. w. D. lp. 17).
43. Za nowem gościeńcem, "bo jest za gościeńcem nowem zwanem".
44. Zapiaski, "bo są za piaskami". (Por. w. D. lp. 19)
46. Za przyrowiciem, "bo jest za przekopą, przyrowicie zwaną". (Por. w. D. lp. 20).
47. Za ścieżką, "bo są za ścieżką". (Por. w. D. lp. 21).
48. Zastodole, "bo jest tuż za stodołami i ciągnie się dłuższem pasmem aż do wielkiej drogi (drogi komunikacyjnej, prowadzącej z Brzeska na Przyborów do Dołęgi)".
49. Za stuczem, bo jest za przekopą, Stucze zwaną". (Por. w. D lp. 22).
50. Za tarkową przekopką, "bo leży za przekopką, tarkowa zwaną". (Por. w. D. lp. 23.
51. Za łonnem, "bo leży za łąkami, łonne zwanemi". (Por. w. D. lp. 24).
52. Za wale, "bo jest za wałem około rzeki Uszwicy".
53. Za wielką drogą, "bo się ciągnie za drogą, wielką zwaną". (Por. w. D. lp. 25).
54. Za wielką przekopą, "bo jest za przekopą, wielka zwaną". (Por. w. D. lp. 26).
55. Zawierzbie, "bo naokolo tego pola rosły wierzby".
56. Za wróblówką, "bo jest za przekopą, wróblówka zwaną". (Por. w. D. lp 27).

 

E. Łąki.
1. Łączyska, "bo jest duża łąka, mająca do 12 morgów; należy do kilku właścicieli".

2. Łonne, "nazwa ta ztąd pochodzi, że za temi łąkami są grunta pagórzyste, na których, jak twierdzi tradycya, osiedii się obozem Szwedzi i tam palili okropne ognie, z czego rano  w mglistych dniach pokazywała się nad temi łąkami od ognia łona (łuna), jakby jakie zjawisko".
3. Podeświercze, "łąki nazywają się dlatego, że około tych łąk był las, w którym same tylko świerk i rosły".
4. Przylaski, "bo są pomiędzy lasem, a na wet z trzech stron są otoczone lasem, który się nazywa Radłowski".
5. Rudnik, "bo tam okazała się r u d a, którą kopali i używali tylko do murowania, ponieważ do innych celów niezdatną była".
6. Staw, "bo w tern mIeJscu dawno była tylko woda, zwana stawem i tam był urządzony młyn do mielenia zboża, ale później, gdy młyn został zniszczony, woda została wypuszczona i miejsce to osuszone zapuszczono na łąki, więc te łąki nazwane zostały   stawowe czyli staw".
7. Stawisko, "bo te łąki zostają ciągle pod zalewem wody, wydaje się, jakby staw".
8. U s z e f, "łąki, nazywają się dlatego, że ciągną się około granicy Przyborowskiej i Ryśkiej, a granicą samą płynie potok albo przekopa obszerna, Uszef zwana, do której schodzą wody z gruntów i łąk Przyboroskich i Ryśkich".
9. Wierzchowina, "bo te łąki są bardzo bagniste, mokre i bardzo przepadziste, tak, że trudno kiedy z nich siano wozem wywieźć można, ponieważ koni strzymać nie mogą, tylko, że wierzchem po nich, pomimo, że się bardzo zaginają, chodzić i siano kosić się da, więc dlatego nazwane zostały wierzchowina".
10. W olszynie, "bo te łąki po większej części olszyną są zarośnięte".

F. Pastwiska.

1. Borek, "bo w tern miejscu stał las, bór zwany, a gdy las ten został wycięty i wykarczowany, tak ten grunt zapuszczony został na pastwisko, więc to pastwisko od nazwy lasu bór zostało nazwane borek".
2. Garncarskie doły, "bo na tern pastwisku wynaleziono glinę użyteczną dla garncarzy do wyrabiania garnków, misek i różnych naczYll. kuchennych".
3. Jagniówka, "bo jest położone i ciągnie się pasmem około domów przysiółka, Jagniówką zwanego".
4. Podszuminie, "bo jest pod samym lasem Szumin zwanym".
5. Wisowatki, "bo jest położone przy przysiółku, Wisowatki zwanym".

 

G. Lasy.

1. Grobla, "bo jest położony na wyższem wzgórzu czyli grobli około stawu, który staw został zamieniony na łąki".
2. Szumin, "nazwę tę dostał według tradycyi, że w dawnym czasie zerwał się bardzo silny wicher z wielką burzą i prawie wszystkie drzewa w tym lesie nawet z korzeniami powywracał, a ze przez dlugi czas w tym lesie dawał się słyszeć wielki szum, więc z  powodu tego szumu został nazwany Szumin".

H. Góry, pagórki.

    Górka, wzgórze.

 L. Rzeki.

   Glinnik, później Uszwica, p. wyżej B.

 

K. Strugi, przekopy, kanały.
1. Czarnawa, "przekopa albo fosa, nazywa się dlatego, że tą przekopą odpływa woda z gruntów od przysiółka Czarndwa".
2. Jeziórko, "przekopa, odprowadzająca wodę z fosy przydrożnej i gruntów, do przekopy zwanej stucze; zbiera w siebie dużo wód, jakby jakie jezioro".
3. Mała przekopka, "bo jest nieduza.
4. Przekopka, "mała, bez nazwy".
5. Przyrowicie, "bo w czasach ulewnych deszczów, gdy w niskim położeniu gruntów był wielki zbiór wody, a woda ta nie miała żadnego odpływu, więc jeden drugiemu przez grunta przerywali i wodę przepuszczali, z czego tylko kłótnie powstawały, dopiero przymusowo została uregulowana przekopa, którą dziś woda odpływa j od wyrazu przerywanie została nazwana przerowicie. Zwykle mówią przyrowicie".
6. Stucze, "nazywa się dlatego, że stykające się grunta glinkowate z piaszczystemi ta przekop a przedziela i woda, schodząca czyli staczająca się z tych gruntów, tą przekopą odpływa".
7. Przekopka świerdzowa, "bo przedziela pola orne świerdzowate, niskie.
8. Przekopka tarkowa, "bo na jej brzegaah rosną ciernie, tarnią zwane".
9. Uszew (wym. Uszef), "bo do niej schodzą czyli uchodzą wody z gruntów i łąk Przyborowskich i Ryśkich".
10. Wielka przekopka "bo jest dość duża".
11. Wróblówka "niewiadomo, dlaczego się tak nazywa.

 

L. Drogi
1. Zagumnie, "bo prowadzi za gumnami czyli stodołami gospodarczemi) grunt zaś zwany zagumnie ztąd, jak i droga, nazwę tę wziął".    
2. Gościeniec, "bo jest dość szeroka, dobra droga komunikacyjna, prowadząca do wsi Dołęga".
3. Nowy gościeniec, "bo niedawno zrobiony".
4. Wielka droga "bo jest duża droga komunikacyjna, prowadząca z Brzeska na Przyborów do Dołęgi".
5. Mała droga, "bo jest nieduża ".


  "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1897 r.,Tom III, Zeszyt 4

(ciąg dalszy)

 

VIII Gmina Brzesko

 
A. Miasteczko Brzesko.

Miasteczko Brzesko nazywało się jeszcze w początku bieżącego stulecia Brzeżek podgórny prawdopodobnie z tego powodu, że leży na lewym brzegu rzeki Uszwicy i ciągnie się w północno-zachodnią stronę coraz wyżej.

 
B. Części miasta, dzielnice.
1. Tracz, południowa część miasta nazywa się dlatego, że przed kilkudziesięciu laty stał tam tracz, którego istnienie potwierdzają szczątki jazu. Tracz ten zburzono a na jego miejscu wybudowano karczmę, którą przezwano traczem.
2. Zawodzie, mała część miasta, leżąca na prawym brzegu Uszwicy.

 
C. Zagrody.
1. Kubalówka od właściciela mieszczanina nazwiskiem K u b a l a.
2. Musiałówka od właściciela mieszczanina nazwiskiem Musiał.

 
D. Role.
1. Kubalówka j. w. C. 1. i.
2. Musiałówka j. w. C. 1. 2.
3. Na iłach „bo są grunta nadzwyczaj ilaste".

4. Niziny, grunta nazywają się dlatego, bo się ciągną pomiędzy dwoma wzgórzami w nizinie, przecinają mały rowek, prowadzący aż do ścieku wód na łąkach kopalińskich (gm. j. m. Jasień).
5. Piaski, grunta bardzo piaszczyste.
6. Pod Kapą, bo leżą koło zagrody włościanina nazwiskiem Kapa.
7. Pod kierkowem, grunta położone pod kierkowem czyli cmentarzem żydowskim.
8. Pod lasem, grunta położone przy samym lesie Słotwińskim (gm. Brzezowiec),
9. Przed kozią drogą, bo leżą z tej strony drogi zwanej kozią.
10. Za kozią drogą, grunta, które leżą - za kozią drogą.
11. Zielonka, grunta leżące w pobliżu karczmy na zielono pomalowanej i Zielonką zwanej (gm. Okocim).

 

E. Pastwiska.
1. Kszcianka, nie wiadomo, dlaczego się tak nazywa.
2. Skotnica. Nazwa ta pochodzi od skotaków t. j. pastuchów, którzy w czasie, kiedy mieszczanie brzescy posiadali prawo pasienia bydła w dworskim lesie słotwińskim, po drodze zatrzymywali się z bydłem na tem pastwisku i popasając tutaj się zabawiali. 

 

 F. Drogi.

 Kozia droga, nie wiadomo, dlaczego się tak nazywa.

 

IX Gmina Brzezowiec.

 
A. 1. Wieś Brzezowiec.
Nazwa Brzezowiec ma pochodzić od brzóz, które tu w wielkiej ilości niegdyś rosły; ślady Tych brzozowych gajów znać dziś jeszcze zwłaszcza w pobliżu toru kolejowego (ogród dworski w Słotwinie, Podlesie, Bagno, zagrody Katarzyny Habryło, Wojciecha i Jędrzeja Batko, Pszczolarki i Macieja Habryło).

 
A. 2- Obszar dworski Słotwina.
Źródła tej nazwy nie mogą ludzie wytłómaczyć. Nowa wieś, od niedawna istniejąca, założona przez Wita hr. Żeleńskiego, b. właściciela  Brzeska i Słotwiny — rząd chałup kilkunastu, ciągnący się od rozstajów tj. od przecięcia  się drogi szczepanowskiej z drogą krajową, idącą od Brzeska do Słotwiny, do toru  kolejowego względnie do stacyi w Słotwinie. Mieszkają tam czynszownicy, a raczej  wieczyści dzierżawcy dworscy, zganiańcy ze wszystkich stron.

 
B. Przysiółki i miejscowości.
1. Na bagnie, kilka chałup w położeniu niskiem i mokrem. Dawniej było tu bagno.
2. Pod lasem, bo leży przy samym lesie słotwińskim, który przecina tor kolejowy.
3. Górka, na górce, kilka odosobnionych chałup na pagórku przy torze kolejowym  naprzeciw ogrodu dworskiego.

 
C. Role.
1. Krzemieniec, bo mieści w sobie dużo szutru.
2. Na białej górce, bo jest piaszczysta biała góika — czysty biały piasek.
3. Piaski, grunta piaszczyste, ciągnące się od drogi Brzesko-Radłów na północ do toru kolejowego.
4. Podedworem, bo leży pod słotwińskim dworem.
5. Pod lasem, bo leży pod słotwińskim lasem.
6. Pod figurą, bo leży przed figurą Matki Boskiej w Brzezowcu przy drodze szczepanowskiej wśród wierzb.
7. Rędziny, grunta rędzinne, położone miedzy drogą Brzesko-Radłów, przecinającą wieś Brzezowiec, a rzeką Uszwicą, stanowiącą granicę od wsi Jadowniki podgórne (grunta Położone na południe od wspomnianej drogi).
8. W granicach, bo leży od jadownickiej granicy.
9. Za dworem, bo leży za słotwińskim dworem.
10. Za figurą, bo leży za figurą Matki Boskiej, postawioną przy drodze szczepanowskiej wśród wierzb.
11. Za koleją, bo leży za torem kolejowym.

 
D. Drogi.
1. Szczepanowska droga, bo p.owadzi do wsi Szczepanów, miejsca urodzenia świętego Stanisława, biskupa krakowskiego.
2. Jadownicka droga, bo prowadzi przez sąsiednią wieś Jadowniki podgórne do Radłowa.

E. Góry, wzgórza,
1. Biała górka, piaszczyste wzgórze, przerwane dla toru kolejowego, błyszczące białym piaskiem.
2. Górka, na górce pagórek j. w. B. 1. 3.
3. Krzemieniec, szutrowate wzgórze, oddzielające wieś Brzezowiec od drogi  szczepanowskiej.

 

X Gmina Dąbrówka morska

(dostępne na Internecie)

 

Xl Gmina Dembno.

 

A. Wieś.
Nazwa Dembno pochodzi od dębów, które tu przed wiekami obficie i bujnie rosły. Jeden z tych dębów odwiecznych zachował się do dziś dnia na pamiątkę, rośnie koło dworu, ma grubości 9 metrów a wysokości około 10 metrów. Wewnątrz jest wypróchniały a w otworze jego do 3 metrów od ziemi wysokim można wygodnie pomieścić parę koni.

 
B. Przysiółki.
1. Szwaby, odcięty od wsi na południe przysiółek, składa się z 28 domów, leży nad brzegami rzeczki zwanej Porębecka i zamieszkany jest przez samych prawie biedaków. Nazwy Szwaby nie umie nikt wytłómaczyć.
2. Dębczak, przysiółek leżący na zachód od wsi, mający 13 domów, nazwę swą wywodzi ztąd, że tam był niegdyś las dębowy.
3. Nowa wieś, inaczej Smyków, przysiółek leżący na wschód od wsi, powstała przed kilkudziesięciu laty i a dzierżawcy A. Rudnickiego, kiedy dwór wielki las jodłowy, znajdujący się w tem miejscu, polecił chłopom wykorczować i uzyskane ztąd pole orne pomiędzy nich rozdzielił. 
 Nazwa druga Smyków pochodzi ztąd, że jak przed kilkudziesięciu laty budowali we dworze stajnię, parobek jeden z Nowej wsi ukradł czyli smyknął kawałek kija a ówczesny ekonom Kapuścieński, który to spostrzegł i chłopaka przytrzymał, nazwał go  smykiem.

 
C. Grunta.
1. Granice, bo leżą od granicy gminy Sufczyn.
2. Górki, „nazywają się dlatego, bo jak przypada wozić nawóz na ten grunt, to trza przynajmniej sześć koni, żeby go można tam dowieść, bo jest góra wielka".
3. Klichówka, „ma nazwę z tego powodu, że 'od niepamiętnych czasów był na tym gruncie gospodarz zwany Klich, ale nie chciało mu się pracować za czasów pańszczyzny, poszedł z tego gruntu do służby a grunt został przyłączony do gruntu plebańskiego."
4. Na górkach, „bo są na pagórkach, z których można daleko zobaczyć".
5. Na ogrodach, „bo kiedyś był ogród z drzewiną rodzajną, a potem została ta drzewiną rodzajna wykopana, a jest teraz rola".
6. Pasternik albo Przymiarki. Były to dawniej łąki pod owym lasem jodłowym, na którym powstał przysiółek Nowa wieś czyli Smyków. Na tych łąkach za pańszczyzny gospodarze z Dembna pasali konie i woły, bo siec nie było co. Jak las w ykarczyli i utworzyli Nową wieś, łąki te za dzierżawcy Rudnickiego rozdzielił dwór pomiędzy gospodarzy z Dembna na własność czyli każdemu po kawałku przymierzył a oni łąki te wyrobili z czasem na grunta orne. Od pasania koni i wołów nazwa pasternik, od prz y   mi e r z e nia-przy mi ar k i.
7. Plebańskie, grunta należące do plebanii w Dembnie.
8. Pod cmentarzem, „bo są pod cmentarzem".
9. Przy gościńcu, „bo są przy gościńcu rządowym, który prowadzi od Krakowa do Tarnowa".
10. Przy jazie, „bo jest jaz na rzece zwanej Domonija i idzie woda do stawu dworskiego".
11. Przyśnica, „bo leżą przy drodze a ta droga jest zwana przyśnica (przecznica)".
12. Grunta rędzinne albo Rędziny, „bo jest ziemia twarda, gręba, pomieszana z iłem, a nią można zorać ani na suchu ani też na mokrze".
13. Za ścieżką, „bo jest ścieżka publiczna".

 
D. Łąki.

 Domonije, bo leżą nad potokiem zwanym Domonija.

 
E. Lasy.
W dole, „las chłopski, dlatego nazywa się w dole, że jest to taki dół, jak się tam spuści, to nic nie zobaczy tylko obłoki a jak gospodarz utnie kija jednego, to trza ośm koni, żeby ten kij wyciągnął do góry".

 
F. Rzeki, potoki, wody
1. Potok Dominij, nikt nie wie, dlaczego się tak nazywa.
2. Rzeczka Porębecka, bo leci od wsi Porąbka uszewska.

 
 G. Góry, pagórki.

 Górki j. w. C. 2.

 

XII Gmina Dolega

(dostępne na Internecie)

XIII Gmina Doły

(dostępne na Internecie)


 "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1903 r.,Tom IX, Zeszyt 1

(ciąg dalszy)

 

XIV Gmina Drużków Pusty

(dostępne na Internecie)

XV Gmina Dzierżaniny

(dostępne na Internecie)

XVI Gmina Gnojnik

(dostępne na Internecie)

XVII Gmina Górka

(dostępne na Internecie)

XVIII Gmina Gosprzydowa

(dostępne na Internecie)

XIX Gmina Grabno

(dostępne na Internecie)


 Artykuł ukazał się drukiem w "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie",

  w 1904 r.,Tom X, Zeszyt 1

(ciąg dalszy)

 

XX Gmina Gwoździec

(dostępne na Internecie)

XXI Gmina Iwkowa

(dostępne na Internecie)

XXII Gmina Jastew

(dostępne w Internecie)

XXIII Gmina Jaworsko

(dostępne w Internecie)


Tradycja w narodzie nie ginie. Z biegiem lat mieszkańcy Brzeska tworzyli nowe nazwy lokalne, oto niektóre z nich:

  • Gabrysiówka, nazwa pochodzi od właściciela gruntu - pagórek na końcu ul. Nowej, obecnie teren prawie płaski i zabudowany, gdzie młodzież z pobliskiej szkoły chętnie spędzała czas w okresie zimowym,

  • Garbatka, - zwana także "górą miłości" - wzniesienie tuż za stadionem Okocimskiego.   W latach 70 -tych, miejsce to straciło swój urok, kiedy budując zbiornik wodny wycięto większość drzew - nie znam pochodzenia tej nazwy.

  • Pańskie, południowy stok "Pomianowskiego Stoku", tradycyjny teren rekreacyjny w okresie zimowym - jeździło się tu na sankach i nartach. Grunt ten należał, kiedys do rodziny Goetzów-Okocimskich, stąd zapewnie wywodzi się jego nazwa.

  • Równia, obecnie Plac Kupiecki. Nazwa nawiązuje do rzeźby terenu.

  • Wenecja, grunt na końcu ul. Wąskiej, otoczony z trzech stron Uszwicą. Można przypuszczać, że nazwa nawiązuje do faktu, że  budynki tam zlokalizowane, leżą na terenie zalwowym rzeki i często były podtapiane.

Oczywiście takich nazw jest więcej, a niektóre z nich jeszcze do dzisiaj funkcjonują wśród starszych mieszkańców miasta. Młodzież zapewnie tworzy kolejne nazwy lokalne. Podobnie sytuacja wygląda w innych miejscowościach powiatu. Być może, znajdzie się ktoś (np. mogłaby to zrobić młodzież szkolna w ramach zajęć pozaszkolnych) i pokusi się o opracowanie na nowo podanych nazw z komentarzem dzisiejszych mieszkańców i z uwzględnierniem współcześnie używanych nazw lokalnych?

 

Zbigniew Stós

16 marzec 2010r.

 

Dziekuję Magdalenie Smolskiej-Kwinta za przesłanie informacje i zwrócenie uwagi na cytowane źródła.

Roczniki kwartalnika "Lud", dostępne są między innymi na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.


Karol Mátyás (ur. 1866, zm. 1925) - etnograf i folklorysta, autor wielu prac publikowanych w czasopismach naukowych i ogólnych. Z zawodu był prawnikiem i urzędnikiem administracyjnym, a pod koniec życia starostą. Do podjęcia badań etnograficznych zachęcił go nauczyciel Bronisław Gustawicz. Zbierał bajki ludowe (warianty publikował w pismach "Świat" (1889) i "Wisła" (1894) oraz tatrzańskie i sandomierskie podania. Pisał też o zwyczajach świątecznych, dorocznych i domowych obrzędach, a także o gwarach i ich składnikach onomastycznych.

 

Artykuł "Karol Mátyás" należy do encyklopedii Wikipedia. Udostępniany jest na warunkach licencji Creative Commons Attribution/Share-Alike License.