Waldemar Stós                                                                                                        Brzesko 2014-07-25

32-800 Brzesko

Ul. Legionów Piłsudskiego 1

 

Burmistrz Brzeska

Pan Grzegorz Wawryka

 

Przedkładam Panu do wglądu dokumenty, zdjęcia i filmy obrazujące katastrofalny stan kanalizacji miejskiej na terenie ulic. Legionów Piłsudskiego 1 jak i ulicy Uczestników Ruchu Oporu, która doprowadziła do zniszczenia naszego mienia i nadal stanowi realne zagrożenie.  Dotychczasowe prace polegające na czyszczeniu i uszczelnianiu kanalizacji są jedynie pracami doraźnymi, które pomimo widocznych wysiłków firm kontrolujący ten stan rzeczy nie likwidują realnego zagrożenia jak i nie likwidują efektu przyczynowo-skutkowego.  Jeżeli nie zmodernizuje się kanalizacji miejskiej będziemy żyć w ciągłym zagrożeniu, w obawie o nasze zdrowie, nasz dobytek i zalewane domy. Mury chłoną wilgoć, odpadają tynki, robi się grzyb, który jest w ścianach do dzisiaj. Wystarczy przejść i popatrzeć jak mieszkamy, aby zrozumieć nasze problemy. Chyba nie muszę mówić, jakie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w takich wilgotnych i „zagrzybiałych” murach . Zniszczone meble, artykuły gospodarstwa domowego, ogrody. To wszystko można naprawić, kupić, wyczyścić, ale kto wróci nasze zdrowie i nerwy, które tracimy, co roku walcząc z niesprawną kanalizacją miejską.  Czy kogoś to w ogóle obchodzi ?  Najwyraźniej NIE !!!!

 

Dowodem na to jest pismo z dnia 2014-07-04 jakie otrzymałem od PINB w Brzesku Pana Wojciecha Migdała.

 

Dowód:

Załącznik nr 1 – pismo PINB z dnia 2014-07-04 sygn., PINB.5551.42.2014

Załącznik nr 2- nasza odpowiedź na to pismo wraz z załącznikami

 

W piśmie tym stwierdzono, iż w latach 2013 i 2014 nie było żadnych awarii sieci deszczowej ani przykanalików przy ulicy Legionów Piłsudskiego 1 i Uczestników Ruchu Oporu 13,11,7,3.

 

Dziwi fakt, iż PINB w Brzesku Pan Wojciech Migdał ma tak duże kłopoty z pamięcią, że nie pamięta, iż w 2013 r. prawie cała gmina była pod wodą.  Pismo to jest policzkiem wymierzonym mieszkańcom przez urzędy i urzędników. Przywykliśmy do tego, że miasto nie interesuje się naszymi problemami, a w przypadku klęsk żywiołowych jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale nie pozwolimy, aby urzędnicy nas opluwali i traktowali, jako zło konieczne.

 

Jeżeli urzędnicy nie przestrzegają kodeksu postępowania administracyjnego to znaczy, że nie nadają się do pełnienia swoich funkcji.

 

Przypomnę:

 

Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

 

Art. 8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

 

Art. 35.

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

 

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

 

Jak widać PINB w Brzesku jak i urzędnicy brzeskiego magistratu nie są zainteresowani przestrzeganiem przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się w szczególności z płytą DVD, na której dokładnie przedstawiłem wszystkie materiały, jakie zebrałem od mieszkańców poszkodowanych domów z ulic: Legionów Piłsudskiego 1 jak Uczestników Ruchu Oporu.

 

Są to filmy i zdjęcia pokazujące niesprawnie działającą kanalizację miejską w latach 2013 i 2014 oraz tragiczne skutki, do których doprowadziła.

 

Proszę o pisemne powiadomienie mnie o podjętych przez Pana krokach w tej sprawie i pisemną jasną odpowiedź co zamierza Pan zrobić  z niesprawną kanalizacją miejską

 

Waldemar Stós

 

                        W imieniu własnym i z upoważnienia mieszkańców

                                Knap Urszula

                                Knap Justyna

                                Knap Kinga

                                Knap Wojciech

                                Kwaśniak Beata

                                Cieśla Alicja

                                Cieśla Mariusz

                                Pluszyńska Małgorzata

                                Pluszyński Krzysztof

                                Jaworski Tadeusz

                                Jaworska Henryka

                                Synowiec Maria

 

Zobacz oryginał pisma »