MOK - sprawozdanie z działalności za rok 2005

Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu zatwierdzonego przez Radę Miasta. Podstawowym jego celem jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Do zadań MOK należy rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych , przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych , kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę , tworzenie warunków do rozwoju folkloru, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży.

 

Zadania w zakresie działalności kulturalnej MOK realizuje w szczególności poprzez:

 

MOK starając się zachęcić i zaangażować do działania jak najwięcej mieszkańców miasta i gminy proponował następujące całoroczne zajęcia:

Organizował koncerty i imprezy kulturalno- artystyczne, spotkania z kulturą, wyjazdy do teatru, wystawy i promocje , konkursy, przeglądy i turnieje.

 

Koncerty i imprezy kulturalno-artystyczne.

 

  Konkursy, przeglądy, turnieje.  

Wystawy i promocje. 

Wyjazdy młodzieży i dorosłych do teatru i kina . 

Edukacja regionalna . 

prelekcje, spotkania dla młodzieży szkół z Brzeska i gminy dotyczące       zabytków, historii, twórców naszego regionu,

przygotowanie dla nauczycieli powiatu brzeskiego warsztatów Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Brzeskiej .

 

Wakacje w MOK, ferie zimowe.

w programie: zajęcia taneczne ,muzyczne , rekreacyjno-sportowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na basen, do kina, konkursy.

Kolonie   - Rabka i Jarosławiec.

Zorganizowanie zabaw mikołajkowych i choinkowych :  

Koncert grupy wokalno-muzycznej  „ Integracja” na zamku w Dębnie .

Przygotowanie programu artystycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej ( w ramach współpracy z ZOZ-em wykonane zostaną bezpłatne badania profilaktyczne – kolejny raz ).  

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działają trzy zespoły folklorystyczne :

oraz Orkiestra Dęta 

Zespoły folklorystyczne występowały m.in. podczas Dni Brzeska, Dnia Seniora, Dni Folkloru w Nowym Wiśniczu, na dożynkach w N. Hucie i Wierzchosławicach , podczas jubileuszu 50-lecia małżeństw , w ramach spotkań Uniwersytetu III wieku, na 100—u lecie ZNP , w Kętach na Międzynarod. Festiwalu Przyjaźni. Zespół „ Porębianie” koncertował w 2005r za granicą we Francji i Belgii oraz w Chorwacji ( razem z zespołem „ Jadowniczanie”).

Orkiestra Dęta natomiast występowała:

W strukturach MOK-u znajdują się również świetlice środowiskowe i wiejskie:

w Jadownikach, Porębie Spytk, Szczepanowie, Mokrzyskach, Okocimiu, Sterkowcu  w  TKKF „Sokół”, kinie „ Bałtyk” – internetowa .

Świetlice te organizowały:                                                                         

Miejski Ośrodek Kultury współpracował ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, parafiami a także z instytucjami i zakładami pracy. Grupy taneczne występowały w czasie imprez sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe . Młodzież działająca pod opieką instruktora teatralnego realizowała program profilaktyczny w ramach, którego został nagrany film „ Otwórz oczy”, pokazywany na Ogólnopol.Festiwalu Filmów w Skrzyszowie. MOK prowadził również działalność wydawniczą .

W 2005 roku  ukazała się książka Józefa Stósa „ Moja wojaczka”.

W strukturach MOK-u znajduje się również kino „ Bałtyk”, w którym  proponowaliśmy m.in następujące tytuły: Aleksander, Zebra z klasą, Szeregowiec Dolot, Karol – człowiek, który został papieżem , Skazany na bluesa, Komornik, Charlie i fabryka czekolady.

W roku 2005 przeprowadzone zostały remonty w Miejskim Ośrodku Kultury( wymiana okien, cyklinowanie parkietu, malowanie sal, remont łazienek na I-szym piętrze).                

Kultura współcześnie jest jednym z podstawowych czynników rozwoju regionu w odniesieniu do kapitału intelektualnego. Nasze działania zmierzały do tego, aby :

Podejmowaliśmy wiele działań, aby przekazywać dziedzictwo  kulturowe młodemu pokoleniu i kształtować w nim poczucie tożsamości regionalnej . Wspieraliśmy kulturę ludową dla konsolidacji wspólnot lokalnych . Staraliśmy się rozwijać aktywność twórczą w jak najszerszych kręgach. Wspieraliśmy wartościowe przedsięwzięcia kulturalne ze wszystkich dziedzin twórczości amatorskiej : muzyki, plastyki, tańca, fotografii, filmu, literatury. To umożliwiło promowanie postaw kreatywnych , spełnienie aspiracji mieszkańców środowisk lokalnych , doprowadziło do wzrostu aktywności kulturalnej .

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku

Małgorzata Cuber