Spotkanie absolwentów z okazji
100-lecia Liceum Ogólnokształcącego
odbędzie się
 8 października 2011 roku.


Regulamin konkursu literackiego Wspominam, pamiętam….

            W związku z obchodami jubileuszu 100- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Dyrekcja ZSP Nr 1 w Brzesku ogłasza konkurs na wspomnienia związane ze Szkołą.

Cele konkursu

 • Konkurs jest skierowany do byłych i obecnych uczniów, nauczycieli i pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i doświadczeniami oraz refleksjami  z okresu, jaki przeżyli w naszej Szkole
 • Głównym celem konkursu jest prezentacja szkoły lub klasy, do której Państwo uczęszczaliście
 • Prezentacja sylwetek nauczycieli, ich pasji, a także typowych powiedzonek, gestów
 • Prezentacja sylwetek kolegów, koleżanek oraz ich oryginalnych pomysłów

Zasady konkursu

 • Forma literacka wspomnień jest dowolna- np. pamiętnik, relacja, list, esej, opowiadanie, wiersz, poemat. Mile widziany jest materiał ilustracyjny, np. kopie fotografii, świadectw, dyplomów, wpisów do zeszytów, korespondencje itp.
 • Praca musi być napisana w języku polskim.
 • Praca może mieć maksymalnie 4 strony wydruku komputerowego ( czcionka 12 ) lub maszynopisu.
 • Do pracy należy dołączyć informacje  z danymi uczestnika : imię i nazwisko, adres, telefon, email,  klasę i rocznik oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy do celów wydawniczych oraz jej umieszczenie na stronie internetowej Szkoły- w całości lub części ( załącznik).
 • Prace powinny być przysyłane w wersji drukowanej i/lub elektronicznej na adres podany w dalszej części regulaminu.
 • Praca powinna być oryginalna, nigdzie wcześniej niewykorzystywana

Jury konkursu

 • Prace konkursu będzie oceniało jury w składzie: Dyrektor Szkoły, nauczyciele języka polskiego oraz absolwenci Szkoły zaproszeni do pracy w jury.
 • Przy ocenie zostanie uwzględniona oryginalność ujęcia tematu,  barwność języka, styl i kompozycja pracy.

Nagrody.

 • Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni
 • dyplomem laureata konkursu
 • publikacją wspomnień na stronie internetowej Szkoły
 • pierwszeństwem publikacji w wydawnictwach okolicznościowych Szkoły
 • innymi nagrodami

Terminarz konkursu

 • Prace należy składać do 28.01.2011r. na adres Szkoły:

ZSP Nr 1, ul. Okulickiego 2, 32- 800 Brzesko z dopiskiem konkurs literacki Wspominam, pamiętam….

W kopercie powinien znajdować się załącznik dotyczący praw autorskich i danych osobowych. Kopię pracy w wersji elektronicznej należy w tym samym terminie przesłać na adres: agata.druzkowska@brzesko.edu.pl , magdalena.filip@brzesko.edu.pl

 • Autorzy nagrodzonych prac zostaną indywidualnie poinformowani drogą elektroniczną o przyznanych nagrodach
 • Wręczenie nagród odbędzie się w czasie Święta Liceum Ogólnokształcącego dnia 23 lutego 2011 r.

Postanowienia końcowe

 • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatorów konkursu
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie

 

Załącznik

 

……………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora wspomnień

……………………………………………………………………………
klasa i rocznik

 

.....................................................................................................................
adres do korespondencji

 

 

Oświadczenie

1.Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wyrażam zgodę na opublikowanie mojej pracy w wersji drukowanej i/lub elektronicznej ( w całości lub w części) we wszystkich wydawnictwach dotyczących historii Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.
2.Przenoszę prawa autorskie z pełnymi prawami na Dysponenta prac, którym jest Dyrektor ZSP Nr 1 w Brzesku.
3.W związku z wymogiem umieszczania danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz.926) wyrażam zgodę na ich umieszczenie we wszelkich wydawnictwach dotyczących 100- lecia LO im. M. Kopernika w Brzesku.

 

 

 

…………………………..                                                          ………………………….
                                                                                                                                     
Miejscowość/data                                                                                     Czytelny podpis