KALENDARZ WYBORCZY
 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej
 

do 2 października 2010 r.

— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

— zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 4 października 2010 r.

— zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do 7 października 2010 r.

— powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października 2010 r. do godz. 2400

— zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r.do godz. 24
00

— przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,

— zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 29 października 2010 r.

— przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 31 października 2010 r.

— przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, in­formacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r.

— rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

od 6 listopada 2010 r.

— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w progra­mach telewizji publicznej i publicznego radia

do 7 listopada 2010 r.

— powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komi­sji wyborczych,

—   sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r.

— składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 listopada 2010 r.

— składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o do­pisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na ob­szarze gminy

19 listopada 2010 r. o godz. 2400

— zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

— przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wybor­czych spisów wyborców

21 listopada 2010 r. godz. 800—2200

— głosowanie