Prof. dr hab. Stanisław Cabała

Stanisław Cabała urodził się 16 lutego 1950 r. w Chorzowie. Studia wyższe ukończył w roku 1974 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę doktorską pt. „Wilgotne bory trzcinnikowe – Calamagrostio Villosae-Pinetum – południowej Polski” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Floriana Celińskiego i obronił w roku 1979 na tym samym Wydziale. W 1974 roku podjął pracę na stanowisku asystenta (1974-1979) początkowo w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin, która została przeorganizowana w Katedrę Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, następnie adiunkta (1979-1993) i profesora nadzwyczajnego (od 1999). W latach 2000-2018 pełnił funkcję kierownika Katedry Ekologii. Prof. dr hab. Stanisław Cabała był prodziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w latach 1992-1999, a od 01.10.1998 do 30.09.1999 pełnił także obowiązki dziekana.

Profesor Cabała badał zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Wyżyny Śląskiej. Opracowane przez Pana Profesora wyniki badań są nadal aktualne i inspirują do szczegółowych badań kolejne pokolenia badaczy. Pan Profesor był autorem 91 publikacji (w tym 9 książkowych), był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz promotorem w 12 przewodach doktorskich, z czego dwie osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.  Uczestniczył w realizacji 37 opracowań naukowych i ekspertyz dla jednostek administracji państwowej oraz pełnił funkcję kierownika zespołu w projekcie „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego”. 

W roku 1980 Pan Profesor odbył staż w Peru (Uniwersytet SAN MARCOS w Limie i Przyrodnicze Muzeum Narodowe w Limie), podczas którego uczestniczył w 5 miesięcznej wyprawie do Amazonii. Był organizatorem i uczestnikiem wypraw naukowo – poznawczych studentów i pracowników WBiOŚ UŚ: w 1972 roku do Turcji, Iranu i Iraku, w 1975 – do Algierii, Maroka, w 1984 – do Turcji, Iranu, Pakistanu, 1985 – do Ekwadoru, 1992 – do Maroka i Sahary Hiszpańskiej, 2000 do Australii i Tajlandii. Do dziś mamy w oczach slajdy z Peru, czy Australii ubarwione fascynującą opowieścią. Pan Profesor miał duszę podróżnika, godzinami potrafił pięknie opowiadać o swoich wyprawach naukowych i prywatnych, także o tegorocznej (2021) do Turcji i locie balonem.

Profesor Stanisław Cabała odszedł od nas niespodziewanie 30 listopada.

Zostanie zapamiętany jako wybitny specjalista, miłośnik przyrody, a w szczególności znawca i entuzjasta storczyków. Pan Profesor był ciepłym, serdecznym człowiekiem, z którym zawsze można było porozmawiać, nie tylko na tematy naukowe, ale i życiowe, które to rozmowy napawały optymizmem i czyniły świat piękniejszym.


Dzięki uprzejmości
dr hab. Aleksandry Nadgórskiej-Sochy

Opublikowano na www.brzesko.ws

11 grudnia 2021r.