Bronisław Skrobotowicz
 (1902-1979)

Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1922 r. muzyk i ekonomista, nauczyciel. Urodził się 6 października 1902 r. w Brzesku, w rodzinie Jana i Bronisławy z Kruczyńskich.

Szkołę powszechną, a następnie Państwowe Gimnazjum ukończył w 1922 r. w Brzesku. Naukę kontynuował w latach 1927–1931 w Instytucie Muzycznym w Krakowie. W 1931 r. zdał egzamin z muzyki i śpiewu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, uprawniający do nauczania tych przedmiotów w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich. Równocześnie w 1932 r. ukończył w Krakowie Wyższe Kursy Handlowe.

Pracę nauczycielską rozpoczął w 1925 r. w Gimnazjum Humanistycznym XX Pijarów w Krakowie-Rakowicach, gdzie do 1927 r. uczył śśpiewu. Informacje o jego dalszej pracy pedagogicznej znane są dopiero z czasu II wojny światowej, gdyż jego dokumenty zaginęły w 1939 r. w Tarnopolu, podczas działań wojennych. Uczył wówczas w latach 1940-1941 śpiewu i muzyki w Średniej Szkole nr 21, Państwowym Instytucie Pedagogicznym, Średniej Szkole Handlowej i Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześściu nad Bugiem. W latach 1941–1-944 prowadził w tym mieście tajne nauczanie, ucząc języka łacińskiego, języka polskiego i matematyki.

W 1945 r. powrócił do Brzeska i podjął pracę w reaktywowanym Państwowym Liceum i Gimnazjum, ucząc śpiewu, arytmetyki oraz prowadząc chór szkolny do 1946 r. Uczył również organizacji i techniki handlu oraz arytmetyki handlowej w tutejszym Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum Kupieckim. W 1948 r. przeniósł się do Słupska, gdzie w latach 1946-–1950 uczył matematyki, geografii, śpiewu oraz prowadził koła chóralne i muzyczne w Liceum Ogólnokształcącym, w latach 1950–-1954 matematyki, rysunku technicznego w Technikum Gastronomicznym, natomiast w latach 1954-–1960 rysunku zawodowego oraz prowadził zajęcia pozalekcyjne w Technikum Przemysłu Drzewnego i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2. W 1960 r. powrócił do Brzeska i ponownie podjął pracę w LO ucząc do 1970 r. śpiewu, muzyki i zajęć praktycznych. Pracował również jako nauczyciel kontraktowy w tutejszym Technikum Ekonomicznym.

Bronisław Skrobotowicz zmarł 2 lutego 1979 r. w Warszawie i tam został pochowany.

Opracował: Jerzy Wyczesany